Server i uštede

PCPress.rs Image

Ako ne­ma­te svo­je in­for­ma­tičko ode­lje­nje, naj­va­žni­je je da vam IT in­fras­truk­tu­ru čine po­u­zda­na re­še­nja, ko­ja se neće kva­ri­ti i stva­ra­ti vam gla­vo­bo­lje. Ne­kad i je­fti­na re­še­nja mo­gu bi­ti sa­svim do­bra.

­Male i sre­dnje fir­me najčešće ne­ma­ju sop­stve­na IT ode­lje­nja, a čes­to ne an­ga­žu­ju čak ni fir­me ko­je bi se ba­vi­le re­dov­nim o­drža­va­njem IT in­fras­truk­tu­re. U ta­kvoj si­tu­aci­ji naj­va­žni­je je da ka­da na­bav­lja­te har­dver i so­ftver to bu­du po­u­zda­na i pro­ve­re­na re­še­nja, ka­ko bi se po­tre­ba za na­kna­dnim in­ter­ven­ci­ja­ma sma­nji­la na mi­ni­mum. Sa na­pret­kom te­hno­lo­gi­je ta re­še­nja vi­še i ne mo­ra­ju da bu­du sku­pa. Kom­pa­ni­ja Fujitsu je počet­kom sep­tem­bra pred­sta­vi­la dva no­va entry-level ser­ve­ra ko­ji od­go­va­ra­ju da­tom opi­su.

Šte­dnja sa me­rom

No­vi Fujitsu PRI­MERGY TX100 S3 do­la­zi u dve ver­zi­je: Standard i Core, pro­fi­li­sa­nim pre­ma za­hte­vi­ma naj­ši­reg se­gmen­ta trži­šta – ma­lim i sre­dnjim pre­du­zećima. Core je sla­bi­ja ver­zi­ja, ko­ja do­la­zi sa pre­in­sta­li­ra­nim Windows Server 2008 R2 ope­ra­tiv­nim sis­te­mom u Foundation i­zda­nju, što znači da je o­gra­ničen na mak­si­ma­lan broj od 15 ra­dnih sta­ni­ca u do­men­skom o­kru­že­nju. Sa­mim ti­me su i har­dver­ske mo­gućnos­ti ovog ser­ve­ra pri­la­gođene po­tre­ba­ma fir­mi sa do 15 računa­ra.

Pročitajte i:  "Kupi sad plati kasnije" servisi zabrinjavaju regulatore širom sveta

I­zbor pro­ce­so­ra se kreće od Celeron-a, pre­ko Core i3 mo­de­la, pa sve do Xeon E3-1240 quad-core pro­ce­so­ra – bez ob­zi­ra na ma­li broj ko­ri­sni­ka, ser­ver mo­že ima­ti i mno­go o­zbilj­ni­je na­me­ne od pros­tog la­ge­ro­va­nja faj­lo­va ili de­lje­nja štam­pača. Srećom, Foundation ne­ma dru­ga o­gra­ničenja u o­dno­su na pu­nu R2 ver­zi­ju, pa se mo­gu mak­si­mal­no is­ko­ris­ti­ti dva gi­ga­bi­tna mre­žna adap­te­ra ra­di ba­lan­si­ra­nja uvek ras­tućeg mre­žnog sa­o­braćaja, kao i pre­dnos­ti u­građenog RA­ID kon­tro­le­ra, ko­ji u mirror kon­fi­gu­ra­ci­ji dva dis­ka ve­li­kog ka­pa­ci­te­ta do­no­si povećanu si­gur­nost po­slov­nih po­da­ta­ka.

Da se vo­di­lo računa o u­šte­di na sva­kom ko­ra­ku, go­vo­ri i po­da­tak da za ovaj ser­ver nećete mo­ra­ti da ku­pu­je­te pe­ri­fe­ri­je, po­što je TX100 S3 fa­brički po­de­šen ta­ko da ne za­hte­va mo­ni­tor, tas­ta­tu­ru i mi­ša, već se o­dmah po po­di­za­nju i pri­ključenju na mre­žu mo­že a­dmi­nis­tri­ra­ti sa bi­lo ko­je ra­dne sta­ni­ce uz po­moć Remote Desktop-a. Za ra­zli­ku od većine ser­ve­ra po na­šim fir­ma­ma, ko­ji su za­pra­vo „una­pređeni” desktop računa­ri, ova ma­ši­na je kon­stru­isa­na da trpi veća op­te­rećenja, pa je ma­nja ve­ro­va­tnoća za ne­pre­dviđene pre­ki­de u ra­du i kva­ro­ve, što je i naj­va­žni­je, na­ročito ako vam se po­slo­va­nje u ve­li­koj me­ri o­sla­nja na IT.

Pročitajte i:  "Kupi sad plati kasnije" servisi zabrinjavaju regulatore širom sveta

Ka­da za­hte­vi rastu

Jači mo­del TX100 S3 Standard se mo­že sma­tra­ti o­zbilj­nom ser­ver­skom ma­ši­nom, s ob­zi­rom na to da ima dos­tu­pne op­ci­je po­put po­drške za iS­CSI bo­ot, ba­te­rij­skog na­pa­ja­nja za RA­ID kon­tro­ler i slične „začko­lji­ce” ko­je će is­ku­san IT a­dmi­nis­tra­tor ite­ka­ko zna­ti da ce­ni i ade­kva­tno upo­tre­bi. Ma­lo­pre po­me­nu­ti če­tvo­ro­je­zgar­ni Intel Xeon tek u ovoj kom­bi­na­ci­ji do­la­zi do i­zra­ža­ja, pa uz mak­si­mal­nih 32 GB ECC RAM-a S3 Standard pos­ta­je ve­oma o­zbi­ljan ser­ver.

Ta­kav har­dver za­hte­va i od­go­va­ra­jući so­ftver, pa je i­zbor Windows Small Business Server-a u ver­zi­ji Essentials 2011 sa­svim ade­kva­tan. U ovom slučaju o­gra­ničenje bro­ja kli­je­na­ta je po­di­gnu­to na 25, a Microsoft je ser­ver za­mi­slio kao ve­zu sa sve po­pu­lar­ni­jim cloud ser­vi­si­ma, pa je ide­ja da ko­ri­sni­ci umes­to lo­kal­nog Exchange-a, Lync-a i SharePoint-a ko­ris­te online ver­zi­je ovih po­slov­nih a­pli­ka­ci­ja. Ka­ko je i kod nas o­zbi­ljan broadband In­ter­net već stvar sva­ko­dnevi­ce, sce­na­rio pos­ta­je sve re­al­ni­ji, a do­no­si značaj­no ni­ža ula­ga­nja u IT, što kod fir­mi ko­je tek za­počinju svoj po­sao mo­že bi­ti pre­su­dno.

Pročitajte i:  "Kupi sad plati kasnije" servisi zabrinjavaju regulatore širom sveta

Ser­ve­ri su ener­get­ski efi­ka­sni, pa će vam na kra­ju me­se­ca račun za stru­ju bi­ti ma­nji, što u do­ba ka­da je sva­ka u­šte­da do­bro­do­šla ni­ka­ko ni­je za za­ne­ma­ri­va­nje. Ako na to do­da­mo da je poče­tna ce­na za TX100 S3 499 evra bez PDV-a, ja­sno je da je vre­me sku­pih ser­ve­ra konačno iza nas. Sa­mim ti­me, nes­tao je i sva­ki i­zgo­vor za zas­ta­re­lu IT ne­po­u­zda­nu in­fras­truk­tu­ru ko­ju po­se­du­ju mno­ge do­maće fir­me, a ko­ja pred­stav­lja pra­vu noćnu mo­ru za bi­lo kog IT pro­fe­si­onal­ca ko­ji do­bi­je za­da­tak da je o­drža­va. Kao do­da­tni plus, i­zdvo­ji­li bi­smo činje­ni­cu da su pri­ka­za­ni ser­ve­ri do­volj­no ja­ki da se na nji­ma po­kreće i po­slov­na a­pli­ka­ci­ja ERP ti­pa, što je ra­zlog vi­še da ra­zmi­sli­te o ku­po­vi­ni entry-level ser­ve­ra.

rs.fu­jit­su.com

Vladimir Cerić

(Objavljeno u PC#182)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,