TrendMicro

Sharpov po­slov­ni štam­pač

PCPress.rs ImageEvo­lu­ci­ja kan­ce­la­rij­skih štam­pača i mul­ti­fun­kci­onal­nih uređaja te­kla je ti­ho i pos­te­pe­no: od pros­tog štam­pa­nja s računa­ra ko­ji je di­rek­tno po­ve­zan sa štam­pačem i ske­ni­ra­nja sa MFP-a na računar, pre­ko mre­žnog štam­pa­nja, do štam­pa­nja sa sa­mog MFP-a. Sharp MX-2310U je mo­de­ran MFP pun sta­rih štam­par­skih tri­ko­va, a naučio je i po­ne­ki no­vi. To­li­ko je lak za ko­rišćenje da će vam uput­stvo os­ta­ti ne­o­tvo­re­no, kraj računa i ga­ran­ci­je. Ovaj kan­ce­la­rij­ski MFP se na­zi­va ve­li­kim vi­še iz na­vi­ke, jer naj­veći deo nje­go­ve za­pre­mi­ne čine pre­gra­de za pa­pir. Ka­da se ra­di o A3 MFP-u, di­men­zi­je MX-2310U su pri­bli­žne for­ma­tu A3 pa­pi­ra. Je­di­no štrči ko­man­dna ta­bla, o­dno­sno LED e­kran ose­tljiv na do­dir, di­ja­go­na­le se­dam inča (17,7 cm), kraj ko­jeg su nu­me­rička tas­ta­tu­ra i ne­ko­li­ko o­snov­nih u­prav­ljačkih tas­te­ra. U­prav­lja­nje ko­man­da­ma i do­ku­men­ti­ma pre­ko e­kra­na je in­tu­itiv­no, a vir­tu­el­ni tas­te­ri su do­volj­no ve­li­ki da ma­ni­pu­la­ci­ja pre­ko e­kra­na ne pred­stav­lja pro­blem.

Za­hva­lju­jući in­ter­nom hard-dis­ku ka­pa­ci­te­ta 160 GB, sve tek­stu­al­ne da­to­te­ke i sli­ke za ko­je pos­to­ji po­tre­ba da se pe­ri­odično štam­pa­ju, kao što su lične kar­te za­po­sle­nih, vo­začke do­zvo­le i dru­gi do­ku­men­ti, mo­gu se čuva­ti u in­ter­noj me­mo­ri­ji štam­pača, u za­se­bnim di­rek­to­ri­ju­mi­ma. Na pre­dnjoj stra­ni se na­la­zi i USB pri­ključak, ra­di štam­pa­nja sa flash dis­ko­va, što znači da čes­to računar i ni­je po­tre­ban da bi se ne­ki do­ku­ment od­štam­pao.

Be­zbe­dan rad s vi­še ko­ri­sni­ka o­gle­da se u to­me što je sva­ko­me mo­guće do­de­li­ti za­se­bnu ši­fru za pris­tup i ka­da se do­ku­ment po­ša­lje na štam­pu, biće u me­mo­ri­ji MFP-a dok za­po­sle­ni ne dođe i une­se svo­ju lo­zin­ku, čime za­počinje štam­pa­nje. Po­red to­ga, sva­kom ko­ri­sni­ku se mo­že o­gra­ničiti me­sečni obim štam­pe. Ske­ni­ran do­ku­ment se mo­že di­rek­tno po­sla­ti na e-mail, desktop, FTP ser­ver, mre­žni di­rek­to­ri­jum ili USB disk.

PCPress.rs ImageMX-2310U je po­u­zdan, kom­pak­tan i šte­dljiv. Brzi­na crno-be­le i štam­pe u bo­ji je is­ta, a kao plus tu je i dvos­tra­no ske­ni­ra­nje, mre­žno štam­pa­nje, si­gur­no­sne fun­kci­je, pris­tup i kon­tro­la s uda­lje­nog računa­ra i na­pre­dni so­ftver za u­prav­lja­nje. Povrh sve­ga na­bro­ja­nog, uz pro­sečno ko­rišćenje ima ve­oma kra­tak pe­ri­od pov­rat­ka in­ves­ti­ci­je. Kao op­ci­je za nad­gra­dnju, tu su faks, do­da­tna so­ftver­ska si­gur­nost i fi­ni­šer ko­ji obav­lja po­tre­bne ak­ci­je po­sle štam­pe (he­fta­nje, bu­še­nje ru­pa ili sa­vi­ja­nje pa­pi­ra).

Sharpov po­slov­ni entry-level mul­ti­fun­kci­onal­ni štam­pač je o­smi­šljen da za­do­vo­lji po­tre­be ra­dne gru­pe od 30 do 50 ko­ri­sni­ka, o­dno­sno ma­log ili sre­dnjeg pre­du­zeća, pa i veće kan­ce­la­ri­je s to­li­kim bro­jem za­po­sle­nih. Za­me­nom vi­še ma­njih štam­pača i ske­ne­ra je­dnim ko­ji mo­že da po­dmi­ri sve po­tre­be i za­hte­ve do­la­zi se do ve­li­ke u­šte­de u ko­rišćenju i o­drža­va­nju, a to se pri­mećuje već po­sle ne­ko­li­ko me­se­ci, čak i ako se is­prva ne ko­ris­te sve na­pre­dne fun­kci­je ko­je MX-2310U po­drža­va.

Ze­le­ni oti­sak

„Eko-štam­pa” je pre­po­ručena te­hni­ka ko­ja šte­di pa­pir – pre sva­kog štam­pa­nja, mo­guće je iza­bra­ti po­de­ša­va­nje ko­je čuva drveće. Štam­pač na kra­ju sva­kog me­se­ca in­for­mi­še ko­li­ko je stra­ni­ca ma­nje od­štam­pa­no za­hva­lju­jući ovoj op­ci­ji. Od je­dnog drve­ta se na­pra­vi oko 400 kg pa­pi­ra ili pri­bli­žno 80.000 lis­to­va 80-gram­skog pa­pi­ra for­ma­ta A4, pa i sa­mi mo­že­te i­zračuna­ti ko­li­ko ste sta­ba­la spa­sli.SHARP
MX-2310U
Brzina štampanja A4: 23 ppm colour, 23 ppm
monoA3: 11 ppm colour, 11 ppm
mono
Emulacije Windows/Mac Host-based
Rezolucija Štampanje: 600*600
dpi, interpolirano 9.600*600 dpiSkeniranje u boji: 600*600 dpi

Mono skeniranje: 600*600 dpi, 600*400 dpi, 600*300 dpi

Kapacitet papira Standardno
600 listova, maksimalno 2.100 listova
Mesečni
obim štampe
Kolor maksimalno: 15.000 stranaMono maksimalno: 75.000 strana
Interfejsi USB,
10/100/1000-TX Ethernet
Cena 300.000
dinara
www.digitron-ist.co.rs

Zoran Drenković

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , , ,