Sko­ro kao ho­lo­gram – Viewsonic PJD5122

PCPress.rs ImagePro­jek­to­ri se u Srbi­ji najčešće pro­da­ju za po­slov­ne svrhe, a kućni ko­ri­sni­ci se ra­di­je o­dlučuju za HD te­le­vi­zor. Sa te­hničke stra­ne to ima o­prav­da­nja – re­zo­lu­ci­ja na te­le­vi­zo­ri­ma je obično da­le­ko vi­ša ne­go kod pro­jek­to­ra upo­re­di­ve ce­ne. Ako vam je gle­da­nje TV pro­gra­ma pri­mar­no, ta­kva o­dlu­ka ima smi­sla, ali ako češće gle­da­te fil­mo­ve s računa­ra ili ne­kog dru­gog vi­deo-i­zvo­ra i pri to­me že­li­te da do­ži­vi­te bi­os­kop­ski osećaj, pro­jek­tor je i da­lje ne­za­men­ljiv. Bi­os­ko­pi sa­da po­ten­ci­ra­ju 3D pro­jek­ci­je, ali za pro­jek­tor ko­ji vam pred­stav­lja­mo to ni­je ne­dos­ti­žan za­da­tak.

Viewsonic PJD5122 je je­dan od naj­pro­da­va­ni­jih pro­jek­to­ra na­me­nje­nih kućnom o­kru­že­nju, ne sa­mo kod nas već i u sve­tu. To mo­že da za­hva­li nis­koj ce­ni, ali i mo­gućnos­ti­ma ko­je nu­di, po­što je je­dan od ret­kih pro­jek­to­ra ko­ji re­pro­du­ku­je i 3D sa­drža­je. Pro­sečnih je di­men­zi­ja za ovu kla­su uređaja i mo­že se drža­ti na sto­lu (po­li­ci) ili na pla­fo­nu, uz po­moć po­se­bnih no­sača (ko­ji se do­ku­plju­ju). Uda­lje­nost pro­jek­to­ra od pla­tna mo­že da bu­de u ras­po­nu od 1,2 pa sve do 11,3 me­tra, a di­ja­go­na­la pro­jek­to­va­ne sli­ke je od 0,89 do 3,9 m. Ove vre­dnos­ti uka­zu­ju da, osim u kućnim u­slo­vi­ma, ovaj pro­jek­tor mo­že da se us­pe­šno ko­ris­ti i u ma­njim po­slov­nim pros­to­ri­ja­ma ili npr. u učioni­ca­ma. O­snov­na re­zo­lu­ci­ja je 800×600 tačaka, a po­drža­na je i re­zo­lu­ci­ja od 1280×1024 tačaka. Pro­jek­tor mo­že da ra­di u re­ži­mi­ma 4:3 ili 16:9, o­sve­tljaj je 2.700 lu­me­na, a di­na­mički kon­trast 3000:1.

Viewsonic PJD5122 po­drža­va ma­nu­el­ni fo­kus i 1,1x zum ko­ji se po­de­ša­va pre­ko prste­na dos­tu­pnog s gor­nje stra­ne pro­jek­to­ra. U pro­jek­tor je u­građen mo­no zvučnik sna­ge 5 W, ko­ji mo­že da po­slu­ži za prvu po­moć, ali ipak pre­po­ručuje­mo da ga po­ve­že­te s ne­kim pra­vim zvučnim sis­te­mom. Bi­tna činje­ni­ca, ko­ja ta­kođe ide u pri­log ovom mo­de­lu, jes­te izu­ze­tno dug vek tra­ja­nja lam­pe – de­kla­ri­san je na 4.000 sa­ti u stan­dar­dnom, o­dno­sno čak 6.000 sa­ti ra­da u eko-re­ži­mu. To je sko­ro dvos­tru­ko du­že od vre­dnos­ti ko­je nu­de kon­ku­ren­ti, i vrlo je ve­ro­va­tno da će lam­pa na­dži­ve­ti upo­tre­bnu vre­dnost sa­mog pro­jek­to­ra.

Pro­jek­tor po­drža­va te­hno­lo­gi­ju DLP BrilliantColor, mno­go jačih i živ­ljih bo­ja od stan­dar­dne LCD te­hno­lo­gi­je. Kla­sična LCD te­hno­lo­gi­ja ko­ris­ti sa­mo tri pri­mar­ne bo­je za kre­ira­nje sli­ke, DLP sa te­hno­lo­gi­jom BrilliantColor stan­dar­dno ko­ris­ti još je­dnu bo­ju, a na ovom mo­de­lu je pri­me­njen pe­to­se­gmen­tni ko­lor­ni mo­del (RGBWY) ko­ji je pre­ci­zni­ji u pri­ka­zu bo­ja – u sta­nju je da ih pri­ka­že dvos­tru­ko vi­še. A to da je DLP te­hno­lo­gi­ja mno­go brža od kla­sične LCD te­hno­lo­gi­je i da BrilliantColor da­je oko 50% bo­lji o­sve­tljaj u o­dno­su na DLP pro­jek­to­re bez ove te­hno­lo­gi­je, ja­sno se mo­že vi­de­ti na sli­ci ko­ju pro­jek­tu­je ovaj uređaj. O op­ti­mal­nim po­de­ša­va­nja u ra­zličitim sve­tlo­snim u­slo­vi­ma bri­ne osam una­pred de­fi­ni­sa­nih re­ži­ma pri­ka­za (whiteboard, daylight, cinema…)

PCPress.rs ImageZa pri­kaz 3D sa­drža­ja ovaj pro­jek­tor ko­ris­ti o­sve­ža­va­nje sli­ke od 120 Hz. Po­što ne­ma HDMI ko­nek­tor, o­gra­ničen je na 3D si­gnal ko­ji sti­že s računa­ra. U pa­ke­tu se do­bi­ja od­go­va­ra­jući so­ftver, a za pre­gled su ne­op­ho­dne 3D naočare. S ob­zi­rom na ce­nu uređaja, bi­lo nam je ja­sno da 3D naočare ni­su deo pa­ke­ta, a pro­i­zvođač pre­po­ručuje ak­tiv­ne 3D naočare Viewsonic PGD-250 ko­je su la­ke i kom­pa­ti­bil­ne i s dru­gim DLP 3D-ready pro­jek­to­ri­ma. Ka­da se u ob­zir u­zme i ce­na, Viewsonic PJD5122 je izu­ze­tno za­nim­ljiv i, što je naj­va­žni­je, dos­tu­pan pro­i­zvod. Je­dan je od naj­je­fti­ni­jih pro­jek­to­ra ko­ji se nu­de kod nas, a bo­lji je od ne­kih mno­go sku­pljih kon­ku­re­na­ta. Za­to ni­je ni čudo što je je­dan od naj­pro­da­va­ni­jih uređaja u svo­joj kla­si.

  Viewsonic PJD5122
Konektori 3,5 mm audio-ulaz, 3,5 mm audio-izlaz, 2*VGA video-ulaz, VGA video-izlaz, kompozitni video-ulaz, S-Video-ulaz
Kontrast (standardni/dinamički) 2000:1 / 3000:1
Osvetljenje 2700 lumena
Rezolucija 800*600 (1280*1024 komprimovano), 4:3 i 16:9
Razdaljina od platna 1,2 m – 11,3 m
Dijagonala slike 0,89 m – 3,9 m
Zvučnik 5 W mono
Cena 380 evra
  www.viewsonic.co.rs

Branislav Bubanja

Facebook komentari:

Tagovi: , , ,