BIZIT 2022

Sony A57

PCPress.rs ImageBaziran na odličnom 16 Mp APS‑C CMOS senzoru, Sony A57 ne predstavlja samo poboljšanje verzije A55, već donosi i zgodniji raspored kontrola. Fiksno, poluprovidno ogledalo, optičko tražilo i pokretni LCD ukazuju da Sony nastavlja nadmetanje u SLT segmentu tržišta.

Telo mo­de­la A57 liči na kla­sične DSLR mo­de­le i, prem­da je plas­tično, oda­je uti­sak so­li­dne i­zra­de, sa fi­nom gu­mi­ra­nom pov­rši­nom na ru­ko­hva­tu. Za­mer­ke pret­ho­dni­ku su uro­di­le plo­dom. Ru­ko­hvat je po­većan, kao i ka­pa­ci­tet ba­te­ri­je ko­ja se brzo pra­zni­la, po­se­bno češćom upo­tre­bom elek­tron­skog tra­ži­la. Er­go­nom­ski, ovaj mo­del od­go­va­ra pret­ho­dnim Sony-je­vim fo­to-apa­ra­ti­ma ko­ji svo­jim točkićima i Quick me­ni­jem ne od­stu­pa­ju od ra­ni­je for­me kla­sičnog DSLR-a. Na gor­njem pa­ne­lu ne­ma LCD pri­ka­za. Po­red oki­dača na­la­ze se tas­te­ri za kom­pen­za­ci­ju ek­spo­zi­ci­je i ISO, pa je nji­ho­vo ak­ti­vi­ra­nje „glav­nim” prstom (pa po­tom me­nja­nje točkićem) ne­što što do­bro fun­kci­oni­še. Na za­dnjem de­lu je dvo­o­sni LCD dis­plej sa uobičaje­nim ko­man­da­ma i tas­te­rom za di­rek­tno star­to­va­nje vi­deo-re­ži­ma. Među kon­tak­ti­ma je i onaj za ek­ster­ni mi­kro­fon ko­ji je va­žan za o­zbilj­ni­ja sni­ma­nja i po­ma­lo je neočeki­van u ovoj kla­si.PCPress.rs Image

Pročitajte i:  Gizmodrom: Gadžeti za povratak u školu

Ključna stvar u kon­struk­ci­ji ka­me­re je fik­sno po­lu­pro­vi­dno o­gle­da­lo. Ko­rišćenjem elek­tron­skog tra­ži­la vi­še ne pos­to­ji po­tre­ba da se deo sve­tlo­snog sno­pa skreće sa pu­ta ka sen­zo­ru, pa je i me­ha­ni­zam po­kre­tnog o­gle­da­la izos­tav­ljen. O­gle­da­lo ipak pos­to­ji jer mo­ra da kon­stan­tno u­sme­ra­va deo sve­tla na AF sen­zor. To u­brza­va fo­ku­si­ra­nje i omo­gućava da se ono nas­ta­vi i u to­ku kon­ti­nu­al­nog i vi­deo sni­ma­nja, dok ka­me­re s po­kret­nim o­gle­da­lom mo­ra­ju čeka­ti fa­zu re­se­ta da bi se na­kon nje­ga fo­ku­si­ra­nje nas­ta­vi­lo. Za­to je ra­ni­je brzo, kon­ti­nu­ira­no sni­ma­nje bi­lo ve­za­no sa­mo za pro­fe­si­onal­ne mo­de­le, a A57 omo­gućava 10 sni­ma­ka u se­kun­di (12 u 8,4 Mp crop re­ži­mu). Elek­tron­sko tra­ži­lo sma­nji­lo je gor­nju „grbu” pro­fi­la i ima dva re­ži­ma – Maximum Magnification (pu­na 800×600 re­zo­lu­ci­ja) i Standard ko­je ko­ris­ti ma­nji deo pov­rši­ne. Tra­ži­lo je kva­li­te­tno, ali je ipak sla­bi­je od OLED va­ri­jan­te kod mo­de­la A65.PCPress.rs Image

Po­me­ni­mo i ne­ke ma­nje bi­tne mo­gućnos­ti, ko­je ne na­la­zi­mo čes­to. Prva je Auto Portrait Framing, re­žim u ko­me ka­me­ra, ko­ris­teći de­tek­ci­ju li­ca, re­ka­dri­ra sni­mak na gla­vu mo­de­la, pos­tav­lja­jući mu oči na trećinu vi­si­ne sli­ke. Svo­ju ver­zi­ju ka­dri­ra­nja ka­me­ra po­tom res­ka­li­ra na pun for­mat i sni­ma pa­ra­lel­no sa o­snov­nom fo­to­gra­fi­jom ko­ri­sni­ka. Ovaj al­go­ri­tam „zna” u kom prav­cu gle­da vaš mo­del, ta­ko da se u pos­tup­ku ise­ca­nja por­tre­ta neće de­si­ti da o­bje­kat sni­ma­nja zu­ri u ivi­cu snim­ka, jer će is­pred po­gle­da bi­ti do­volj­no pros­to­ra. Ka­da ka­me­ra ra­di up-scaling sli­ke, bi­lo u pret­ho­dno opi­sa­nom ili u Intelligent Zoom re­ži­mu (2X po­većanje), ona za­pra­vo ko­ris­ti  ► Pixel Super Resolution te­hno­lo­gi­ju ko­ju Sony već u­građuje u naj­no­vi­je kom­pak­tne mo­de­le i za ko­ju fa­bri­ka tvrdi da omo­gućava kva­li­tet op­tičkog zu­ma.

Pročitajte i:  Sony završava kupovinu Bungie-a

Vi­deo-re­žim je po­se­bno una­pređen u o­dno­su na A55. Sni­ma­nje u pu­nom HD re­ži­mu je očeki­va­na op­ci­ja, a ka­ko je AF sen­zo­ru po­tre­bna pri­lično ve­li­ka blen­da da bi bio do­volj­no o­sve­tljen, auto­fo­kus je omo­gućen sa­mo u P mo­du. Čak i bez auto­fo­ku­sa, ko­ri­snik mo­že sa­svim do­bro kon­tro­li­sa­ti o­štri­nu i ek­spo­zi­ci­ju u A, S i M re­ži­mi­ma. Ma­nu­el­no je mo­guće pos­ta­vi­ti i ISO vre­dnost (i­zmeđu 100 i 3200) ili ak­ti­vi­ra­ti op­ci­ju Auto ISO u is­tom ras­po­nu. Sve u sve­mu, A57 je do­bra ka­me­ra za ula­zak u DSLR svet, a vre­me će po­ka­za­ti ka­ko će se Sony-je­vi adu­ti proći na trži­štu.

 

Sony SLT A57

Senzor slike

APS-C CMOS (23.5*15.6 mm) (16,1 Mp)

Video format

MPEG-4, AVCHD, H.264 – 1920*1080 (50p, 25p), Stereo mic.

Foto format

RAW – 4912*3264 (3:2)

Osetljivost (ISO)

100 – 6.400 (12.800, 16.000, 25.600 bust)

LCD

TFT TrueBlack 3.0″ (921 K) – pokretni

GPS

Ne

Tražilo

Elektronsko (LCD – 1.440 K)

Fleš

1/160 s. (domet 10 m za ISO100)

Memorija

SD / SDHC / SDXC / Memory Stick Pro Duo / Pro-HG Duo

Priključci

USB 2.0, HDMI mini, EyeFi Wireless, eksterni mikrofon, Remote (opciono)

Baterija

7.V, 11.8Wh NP-FM500H lithium-ion (550 snimaka, 180 min video)

Dimenzije i masa

132*98*81 mm, 618 g

Pročitajte i:  Sony najavljuje PlayStation Stars, program lojalnosti za igrače

Nenad Veljković

(Objavljeno u PC#187)

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: ,