Cove

Špi­jun u ode­lu

PCPress.rs Image(Objavljeno u PC#179)

Svi­ma je po­zna­to da su najčuve­ni­ji svet­ski špi­ju­ni, po­put Džem­sa Bon­da ili Alek­se Žu­nića, u svo­jim ključnim ak­ci­ja­ma go­to­vo uvek no­si­li ode­la. Međutim, ma­li broj lju­di je upo­znat sa činje­ni­com da oni to ni­su čini­li sa­mo da bi i­zma­mi­li žen­ske u­zda­he i zbu­ni­li ne­ga­tiv­ce te da se iza to­ga kri­je mno­go “špi­jun­ski­ji” ra­zlog. Reč je o po­se­bno di­zaj­ni­ra­noj kra­va­ti pro­i­zve­de­noj u­pra­vo za po­tre­be o­zbilj­nih špi­ju­na (ko­ja se, na­rav­no, mo­ra no­si­ti uz ode­lo). To ni­je obična kra­va­ta, već ge­džet sa skri­ve­nom DVR ka­me­ri­com ko­ja sni­ma vi­deo-za­pi­se u AVI for­ma­tu i fo­to­gra­fi­je u JPG-u. Ima u­građenu me­mo­ri­ju od 4 GB, što je do­volj­no za čuva­nje ve­li­ke ko­ličine špi­jun­skog ma­te­ri­ja­la. Kod nas se mo­že na­ba­vi­ti u Te­hno­ma­ni­jinim pro­davnicama, po ce­ni od 7.690 di­na­ra, što je za pra­ve špi­ju­ne – si­tni­ca.

http://www.tehnomanija.rs/index.php

 

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Savladaj svetlo: Uvid u saradnju kompanija vivo i ZEISS
Data centri 2022

Tagovi: , ,