Srećna No­va di­gi­tal­na go­dina

Šta nas sve čeka u di­gi­ta­lu u 2019. go­di­ni? Šta mo­že­mo očeki­va­ti od ma­chi­ne le­ar­ning‑a? Sti­že li nam vi­še ta bu­dućnost ko­ju smo ne­ka­da crta­li flo­mas­te­ri­ma? Tekst je počeo šljo­ki­ca­ma, o­dno­sno di­gi­tal­nim tren­do­vi­ma u 2019. Ipak, ne­ke stva­ri su si­gur­ne, a to je da smo u Srbi­ji… za­to evo na šta tre­ba o­bra­ti­ti pa­žnju u sle­dećoj go­di­ni. Si­paj­te omi­lje­no piće pa da kre­ne­mo!

PCPress.rs Image

Ve­štačka in­te­li­gen­ci­ja ra­di sva­ki dan

Dok vi be­zbe­dno sur­fu­je­te u to­pli­ni svo­ga do­ma, Google sve vre­me uči. Uči dok pre­tra­žu­je­te, uči ka­ko se po­na­ša­te, uči ka­ko go­vo­ri­te i na o­sno­vu to­ga sva­ki dan sve vi­še usav­rša­va svo­je ala­te. Chat bo­to­vi ko­ji su pos­ta­li oba­ve­zni, po­go­to­vo u kom­pa­ni­ja­ma ko­je ima­ju za­htev­nu ko­ri­sničku po­dršku, mo­gu vam sačuva­ti mno­go nov­ca. Machine learning o­dvi­ja se ve­li­kom brzi­nom i po­sao za ko­ji je va­ma ne­ka­da tre­ba­lo po ne­ko­li­ko sa­ti, sa­da se obav­lja u sa­mo ne­ko­li­ko se­kun­di i to mno­go bo­lje zbog pro­ce­si­ra­nja ve­li­kog bro­ja po­da­ta­ka u krat­kom ro­ku. Mo­že­mo očeki­va­ti da će se mno­gi do­sa­dni i du­gački po­slo­vi auto­ma­ti­zo­va­ti, što već vi­di­mo na pri­me­ru Programmatica i Google Smart o­gla­snih kam­pa­nja ko­je ra­de vaš po­sao… i to mno­go bo­lje.

Pročitajte i:  Reklame i loše igre s interneta

Vo­ice se­arch i o­gla­ša­vanje

Sko­ro je­dnu trećinu pre­tra­ga na Google‑u čine gla­sov­ne pre­tra­ge. Pre­po­zna­va­nje go­vo­ra usav­rša­va se sva­ki dan, a ka­ko je go­vor ne­što kom­plek­sni­ji od pros­te pre­tra­ge u ne­ko­li­ko reči, o­gla­ši­vači, ali i sam Google mo­raće da se po­za­ba­ve ne­što dru­gačijim i du­žim search ter­mi­ni­ma. Do 2020. go­di­ne po­la pre­tra­ga na In­ter­ne­tu biće gla­sov­no (I­zvor: ComScore). To znači da je po­tre­bno pri­la­gođava­nje SEO stra­te­gi­ja, ali i stra­te­gi­ja o­gla­ša­va­nja.

Pe­o­ple first

Vo­le­li mi po­jam „in­flu­en­ser“ ili ne, činje­ni­ca je da po­je­din­ci s ve­li­kim za­je­dni­ca­ma na dru­štve­nim mre­ža­ma čine trend u po­ras­tu. Lju­di će uvek vi­še ve­ro­va­ti je­dnoj po­ru­ci oso­be ko­ju pra­te ne­go de­se­ti­na­ma va­ših su­per­za­nim­lji­vih o­bja­va. Bu­dući da je in­flu­en­se­ri­ma te­ško da za­drže svo­ju auten­tičnost ka­da ih mno­gi bren­do­vi kon­tak­ti­ra­ju, lju­di će se sve vi­še o­kre­ta­ti onim mi­kro­pri­zem­ni­jim in­flu­en­se­ri­ma ko­ji će os­ta­ti do­sle­dni.

PCPress.rs Image

Je­din­stve­nost je naj­skuplja

Po­što je Google sva­kim da­nom sve „pa­me­tni­ji“, kao i so­ftve­ri ko­ji pre­po­zna­ju ko­li­ki ste ko­pi‑pej­sto­vac na In­ter­ne­tu, je­din­stven sa­držaj biće naj­sku­plja stvar na di­gi­tal­noj pi­ja­ci. Mo­žda nećete pla­ti­ti sku­po ako ko­pi­ra­te dru­ge, ali će vas In­ter­net gi­gan­ti i­zba­ci­ti iz svog dru­štva. Google će zna­ti ka­da pi­še­te do­sa­dne in­for­ma­ci­je ko­je ni­ko­ga ne za­ni­ma­ju. Je­dnom rečju, mo­raćete da se po­tru­di­te da bi vas pri­me­ti­li.

Pročitajte i:  Jeste li završili sa Twitter-om?

Sve je vi­še po­nuđača i svi nu­de sve naj­bo­lje, ali ra­zmi­sli­te, šta vi ima­te što dru­gi ne­ma­ju i za­što bi ne­ko ko­ris­tio baš va­še u­slu­ge a ne ne­ke dru­ge? To je ono što će na­pra­vi­ti ra­zli­ku, do­ne­ti pro­fit i pros­ce u­slu­ga pred vaš prag.

Mo­no­pol dru­štve­nih mreža

Dru­štve­ne mre­že oku­pi­ra­ju ve­li­ki deo na­šeg vre­me­na, a nji­ho­vi vla­sni­ci čes­to pro­na­la­ze no­ve načine da na­pla­te o­grom­nu ko­ri­sničku ba­zu. Ra­zma­tra­nje sa­mo je­dne dru­štve­ne mre­že u po­slo­va­nju vi­še neće da­va­ti re­zul­ta­te. Ono što mo­že­te do­bi­ti na YouTube‑u ne mo­že­te pro­naći na Facebook‑u i ta­ko da­lje. Kre­ira­nje stra­te­gi­ja ko­mu­ni­ka­ci­ja i o­gla­ša­va­nja na dru­štve­nim mre­ža­ma ne­što je u šta ćete je­dnos­tav­no mo­ra­ti da ula­že­te.

Pra­vićemo se da nas nema

Naš ži­vot vi­še se ne de­li na offline i online. In­ter­net je sas­tav­ni deo na­šeg ži­vo­ta u svim nje­go­vim fa­za­ma i sfe­ra­ma. Sta­ri­ji od 55 go­di­na su ka­te­go­ri­ja ko­ja je u naj­većem po­ras­tu na Facebook‑u. Lju­di sko­ro sva­ki svoj pro­blem prvo gu­gla­ju. Ako po­slu­je­te u bi­lo ko­joj o­blas­ti i nis­te na­pra­vi­li bar sajt, gu­bi­te pu­no. Sva­ki dan i sva­ki sat. Po­ru­ke ko­ji­ma ubeđuje­mo je­dni dru­ge za­što nam je po­tre­ban Web ili ne­ka dru­štve­na mre­ža, tre­ba­lo bi da su sav­la­da­no gra­di­vo još pre ne­ko­li­ko go­di­na.

Pročitajte i:  Gejming i naučna istraživanja

In­ter­net će u svo­jim po­ku­ša­ji­ma da vam bu­de no­vi naj­bo­lji pri­ja­telj mo­ra­ti da ulo­ži pu­no per­so­na­li­za­ci­je, auto­ma­ti­za­ci­je i pre­po­zna­va­nja ono­ga što ste baš po­mi­sli­li da vam tre­ba. Sle­deća go­di­na biće di­gi­tal­no u­zbu­dlji­va!

 

 

Facebook komentari:

Tagovi: , , , , ,