Sves­tra­ni FTP pro­gram

PCPress.rs Image
(Objavljeno u PC#179)

Pro­gra­mi za pre­nos da­to­te­ka ko­rišćenjem FTP pro­to­ko­la (File Transfer Protocol) vi­še ni­su to­li­ko čes­ti kao ne­ka­da, ali i da­lje ima spe­ci­fičnih po­tre­ba gde su oni ne­za­men­lji­vi. Ova­kvi slučaje­vi mo­gu bi­ti ažu­ri­ra­nje Web pre­zen­ta­ci­ja upload‑om na ser­ver, download većeg bro­ja da­to­te­ka sa ftp ser­ve­ra ili pre­nos sa uda­lje­nog ser­ve­ra ko­rišćenjem si­gur­nih pro­to­ko­la. Većina Web browser‑a ima sa­mo ru­di­men­tar­ne op­ci­je za pre­nos da­to­te­ka i rad sa ftp ser­ve­ri­ma, pa pri ru­ci tre­ba ima­ti do­bar ftp pro­gram ka­kav je FileZilla.

FileZilla nu­di ko­ri­snički in­ter­fejs ko­ji je uobičajen kod ftp pro­gra­ma. Sa je­dne stra­ne ra­dnog e­kra­na pri­ka­za­ni su fol­de­ri i faj­lo­vi na va­šem računa­ru, a sa dru­ge stra­ne sa­držaj na uda­lje­nom ftp ser­ve­ru. Pre­nos da­to­te­ka se mo­že ak­ti­vi­ra­ti je­dnos­tav­nim o­značava­njem i o­dvlačenjem sa je­dne stra­ne na dru­gu, ručnim o­značava­njem da­to­te­ka ili do­da­va­njem u red za pre­nos ili po­ređenjem sa­drža­ja dva fol­de­ra ta­ko da se oni mo­gu sin­hro­ni­zo­va­ti. Mo­guće je is­tov­re­me­no pre­no­si­ti vi­še da­to­te­ka i ta­ko do mak­si­mu­ma is­ko­ris­ti­ti pro­pu­sni op­seg In­ter­net ve­ze, ili o­gra­ničiti brzi­nu pre­no­sa u o­kvi­ru do­zvo­lje­nog op­se­ga.

Po­red stan­dar­dnog ftp‑a, po­drža­ne su si­gur­ne va­ri­jan­te ftp pro­to­ko­la za pre­nos da­to­te­ka ko­rišćenjem FTPS (FTP over SSL/TLS) i SFTP (SSH File Transfer Protocol). FileZilla po­drža­va HTTP pro­to­kol i rad sa FTP proxy ser­ve­ri­ma, uz uobičaje­ne mo­gućnos­ti kao što su nas­ta­vak pre­ki­nu­tog pre­no­sa, po­drška za pre­nos ve­li­kih da­to­te­ka (du­ži­na pre­ko 4 GB) i po­drška za Unicode ka­rak­te­re u na­zi­vi­ma da­to­te­ka. Po­red FileZilla Client pro­gra­ma, pos­to­ji i po­se­ban FileZilla Server ko­ji mo­že­te ko­ris­ti­ti za us­pos­tav­lja­nje sop­stve­nog ftp ser­ve­ra.

FileZilla se na na­šem ovo­me­sečnom DVD‑u na­la­zi u sek­ci­ji PC Uti­li­ti­es, kao je­dan od iza­bra­nih pro­gra­ma za pre­nos da­to­te­ka sa In­ter­ne­ta. Ovo je pro­je­kat o­tvo­re­nog ko­da, a po­red Windows ver­zi­je pos­to­ji i za Mac OS X i Linux sis­te­me. Ma­tična stra­na FileZilla pro­jek­ta je filezilla.sourceforge.net.

Jovan Bulajić

Facebook komentari:

Tagovi: , ,