Sves­tra­ni ka­len­dar

PCPress.rs Image

VueMinder Calendar će vam olak­ša­ti pla­ni­ra­nje vre­me­na, or­gani­zo­va­nje sas­ta­na­ka, praćenje obave­za, prav­lje­nje be­le­ški i čuva­nje kon­takt in­for­ma­ci­ja. Po mo­gućnos­tima, ovaj pro­gram pod­seća na Microsoft Outlook, ali bez op­ci­ja za rad sa elek­tron­skom po­štom. VueMinder Calendar nu­di in­te­gra­ci­ju sa Outlook-om i Google Calendar-om, što olak­ša­va upo­zna­va­nje sa pro­gra­mom, po­što mo­že­te je­dnos­tav­no pre­ba­ci­ti pos­to­jeće po­dat­ke.

U stan­dar­dnom re­ži­mu ra­da, naj­veći deo e­kra­na o­dvo­jen je za pri­kaz ka­len­da­ra u iza­bra­nom for­ma­tu – ne­delj­nom, me­sečnom, go­di­šnjem, ili po vre­men­skoj li­ni­ji. Ka­da je glav­ni pro­zor mi­ni­mi­zo­van, VueMinder Calendar će u u­glu Windows ra­dne pov­rši­ne pri­ka­zi­va­ti tran­spa­ren­tni ka­len­dar. U desktop re­ži­mu dos­tu­pna je mi­ni va­ri­jan­ta ko­ja će pri­ka­za­ti te­kući me­sec sa na­gla­še­nim da­ni­ma za ko­je su ve­za­ni ne­ki do­gađaji, dok se u pu­nom o­bli­ku pri­ka­zu­je kom­ple­tan ka­len­dar sa raznim do­da­tnim in­for­ma­ci­ja­ma.

VueMinder Calendar omo­gućava is­tov­re­me­ni rad sa vi­še ka­len­da­ra ko­ji se mo­gu pri­ka­zi­va­ti po slo­je­vi­ma i fil­tri­ra­ti po po­tre­bi. Mo­že­te re­ci­mo ima­ti o­dvo­jen po­slov­ni i lični ka­len­dar, ko­ris­ti­ti de­lje­ni ka­len­dar na lo­kal­noj mre­ži, pret­pla­ti­ti se na jav­ne ka­len­da­re dos­tu­pne pre­ko In­ter­ne­ta ili do­da­ti ne­ki od go­to­vih ka­len­da­ra sa pre­de­fi­ni­sa­nim lis­ta­ma držav­nih pra­zni­ka, naučnih i dru­gih do­gađaja. Po­red uobičaje­nog pri­ka­zi­va­nja po­ru­ka ko­je na­jav­lju­ju pred­sto­jeću oba­ve­zu ili sas­ta­nak, za do­gađaje je mo­guće ve­za­ti do­da­tne ak­ci­je kao što su sla­nje po­ru­ka ili star­to­va­nje izab­ra­nog pro­gra­ma.

VueMinder Calendar je je­dan od pro­gra­ma u PC Uti­lity sek­ci­ji na­šeg DVD-a, gde se na­la­ze još ne­ki ka­len­da­ri i ro­kov­ni­ci. VueMinder Calendar pos­to­ji u ne­ko­li­ko va­ri­jan­ti, pri čemu je o­snov­na ver­zi­ja Lite bes­pla­tna, dok se ver­zi­ja Pro mo­že ko­ris­ti­ti u pro­bnom re­ži­mu od 60 da­na. Pro­fe­si­onal­na ver­zi­ja do­no­si do­da­tne načine pre­gle­da ka­len­da­ra, po­ve­zi­va­nje i­zmeđu ra­zličitih gru­pa po­da­ta­ka, op­ci­je za štam­pa­nje ka­len­da­ra, mo­gućnost in­te­gra­ci­je sa dru­gim sis­te­mi­ma za vođenje ka­len­da­ra, kao i po­dršku za stan­dar­dni iCalendar for­mat po­da­ta­ka. Ako vas za­ni­ma vi­še, po­se­ti­te www.vueminder.com.

Jovan Bulajić

(Objavljeno u PC#184)

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: