Ta­bla umes­to zida

Genius Kids Designer graficka tabla 1Jar­kih i ve­se­lih bo­ja, Genius Kids Designer ne os­tav­lja pros­tor za di­le­mu da li se ra­di o „o­zbilj­noj“ gra­fičkoj ta­bli ili pro­i­zvo­du na­me­nje­nom de­ci. U re­du, i o­dra­sli mo­gu da ko­ris­te ovu ta­blu (uz ne­ka o­gra­ničenja), ali nje­na pra­va upo­tre­bna vre­dnost me­ri se dečjim o­sme­si­ma ko­je će si­gur­no i­zma­mi­ti. Ra­dni deo je di­men­zi­ja 5×8“, a le­vo od nje­ga na­la­zi se ve­li­ki žu­ti tas­ter ko­ji slu­ži kao prečica za po­zi­va­nje i­gri­ca, spe­ci­jal­no di­zaj­ni­ra­nih za ko­rišćenje sa ovom ta­blom. Ve­za s računa­rom je pre­ko USB pri­ključka, a olov­ka, ko­ja di­zaj­nom po­ma­lo pod­seća na klip ku­ku­ru­za, ve­za­na je ka­blom. Po spe­ci­fi­ka­ci­ja­ma, Genius Kids Designer pre­po­zna­je 1.024 ni­voa pri­tis­ka, ali po onom što smo vide­li, ne bi­smo re­kli da je taj po­da­tak tačan.
Za ko­rišćenje ta­ble ni­su po­tre­bni draj­ve­ri. Uz ma­lo na­vi­ka­va­nja, mo­že da se is­ko­ris­ti i kao zame­na za mi­ša, a ta­kvu upo­tre­bu olak­ša­va to što su po­zici­je na ta­bli ap­so­lu­tne. Gor­nji le­vi ugao na ta­bli je­dnak je gor­njem le­vom u­glu na e­kra­nu, sre­di­na na ta­bli je ta­kođe sre­di­na na e­kra­nu… I ose­tlji­vost je do­bra jer se po­kre­ti re­gis­tru­ju već na cen­ti­me­tar uda­lje­nos­ti vrha olov­ke od ra­dne pov­rši­ne, ali je za veću pre­ci­znost pre­po­ručlji­vo drža­ti olov­ku us­prav­no.
Iako sa ovom ta­blom nećete moći da zav­rši­te ne­ke pro­fe­si­onal­ne oba­ve­ze, ne­moj­te da su­di­te pres­tro­go o njoj. Na­me­nje­na je de­ci i pred­stav­lja o­dlično za­bav­no sred­stvo ko­je će ih, ako ni­šta dru­go, naučiti ma­lo dru­gačijem načinu kon­tro­le računa­ra. A upo­tre­bom pri­lo­že­nog edu­ka­tiv­nog so­ftve­ra mo­gu da nauče i mno­go vi­še od to­ga.

Branislav Bubanja

(Objevljeno u PC#181)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,