TrendMicro

Tablet i smartfon gedžeti

aglovesUs­ko­ro će nam stići prava zi­ma. A ta­da ko­ri­sni­ci ta­ble­ta i pa­me­tnih te­le­fo­na s ka­pa­ci­tiv­nim e­kra­ni­ma ose­tlji­vim na do­dir počinju da pri­mećuju pro­ble­me u ra­du. Za rad ka­pa­ci­tiv­nog e­kra­na po­tre­ban je ne­ki pro­vo­dni ma­te­ri­jal – prsti, na pri­mer. Ako te prste uvučete u ru­ka­vi­cu, ko­je su po pra­vi­lu na­prav­lje­ne od ne­pro­vo­dnih ma­te­ri­ja­la, nećete moći da ko­ris­ti­te svoj te­le­fon ili ta­blet… barem dok ne ku­pi­te Agloves, spe­ci­jal­ne zim­ske ru­ka­vi­ce na­prav­lje­ne da ra­de s ka­pa­ci­tiv­nim e­kra­ni­ma.

flexible-keyboard
U čemu je nji­ho­va taj­na? Ma­te­ri­jal od ko­jih su is­ple­te­ne prot­kan je tan­kim sre­brnim ni­ti­ma ko­je čine pro­vo­dlji­vi sloj i­zmeđu ru­ke i pov­rši­ne ta­ble­ta/te­le­fo­na. Iako ni­su je­fti­ne (24 do­la­ra), ove ru­ka­vi­ce će vam si­gur­no du­go tra­ja­ti jer sre­brne ni­ti ima­ju još je­dnu ulo­gu – ru­ka­vi­ce će se s nji­ma da­le­ko te­že ras­pa­ra­ti i po­ce­pa­ti. Na­jav­lje­no je da će do počet­ka zim­ske se­zo­ne ove ru­ka­vi­ce moći da se ku­pe i u do­maćim pro­dav­ni­ca­ma.
Ta­ble­ti ge­ne­ral­no je­su pre­dviđeni za ko­rišćenje pip­ka­njem, ali ka­da tre­ba une­ti veću ko­ličinu tek­sta, prak­sa je po­ka­za­la da su tas­ta­tu­re i da­lje ne­pre­va­ziđene. U po­sle­dnjih ne­ko­li­ko me­se­ci po­ja­vio se veći broj ra­zličitih ti­po­va tas­ta­tu­ra za ta­ble­te. Levitatr Portable Bluetooth Keyboard spa­ko­va­na je u alu­mi­ni­jum­sko kući­šte, a ve­za s ta­ble­tom ili te­le­fo­nom obav­lja se pre­ko Bluetooth‑a. Kom­pak­tnih je di­men­zi­ja, a in­te­re­san­tno je da se tas­te­ri bu­kval­no uv­lače u kući­šte ka­da se ne ko­ris­ti. Ti­me se sma­nju­je ri­zik od gre­ba­nja i o­štećenja tas­te­ra, a olak­ša­va se i čišćenje. Na IFA‑i je bio pri­ka­zan uzo­rak, a kom­pa­ni­ja ko­ja je pro­iz­ve­la tas­ta­tu­ru već pri­ma na­rudž­bi­ne po ce­ni od 80 do­la­ra.

verbatim-tastatura
Ako ne mo­že­te da čeka­te i tas­ta­tu­ru že­li­te o­dmah, a pri to­me vam se sviđa ide­ja Bluetooth konektivnos­ti, mo­žda je re­še­nje za vas Verbatim Wireless Bluetooth Mobile Keyboard. I­zgle­da mno­go kon­ven­ci­onal­ni­je, ma­da mo­že da se pre­klo­pi i spa­ku­je u džep, a kom­pa­ti­bil­na je sa ope­ra­tiv­nim sis­te­mi­ma iOS i Android 3.x. Ce­na je is­ta kao kod pret­ho­dnog mo­de­la (80 do­la­ra).
I ko­načno, ne­ka­da­šnje sa­vi­tlji­ve tas­ta­tu­re su po­ja­vom ta­blet računa­ra po­no­vo do­ži­ve­le re­ne­san­su. Ma­lo su im sma­nje­ne di­men­zi­je, a ako se u to­ku tran­spor­ta o­bmo­ta­ju oko ta­ble­ta, slu­že i kao za­šti­ta. Tas­ta­tu­ra se s ta­ble­tom po­ve­zu­je pre­ko USB ko­nek­to­ra (što pred­stav­lja ma­lo o­gra­ničenje jer ne­ma­ju svi ta­ble­ti kla­sičan USB), pro­i­zvo­di se u vi­še bo­ja i već mo­že da se ku­pi u do­maćim pro­dav­ni­ca­ma po ce­ni od oko 17 ev­ra.
A šta ako vam se ta­blet ili te­le­fon po­kva­se? Umes­to da očaja­va­te, tre­ba na vre­me da na­ba­vi­te Wet Smartphone Emergency kit ‑ pro­i­zvod ko­ji je prven­stve­no bio na­me­njen za za­šti­tu od vla­ge ose­tlji­vih elek­tron­skih de­lo­va voj­ne o­pre­me. Ra­di se o ne­koj vrsti ak­tiv­nog ma­te­ri­ja­la ko­ja priv­lači i go­to­vo tre­nu­tno ap­sor­bu­je svu vla­gu sa elek­tron­skih uređaja, čime sprečava po­ja­vu krat­kih spo­je­va i uni­šte­nja ta­ble­ta ili te­le­fo­na. Pro­i­zvođač, kom­pa­ni­ja Dry‑All, tvrdi da je ste­pen za­šti­te 100 od­sto uko­li­ko se pro­i­zvod ko­ris­ti po nji­ho­vom uput­stvu. Ko­šta 25 do­la­ra, a za sa­da ga je mo­guće ku­pi­ti sa­mo pre­ko Amazon‑a.

Branislav Bubanja

(Objavljeno u PC#181)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,