Treća di­men­zi­ja – vrlo po­volj­no

PCPress.rs Image

LG je prvi po­vu­kao po­tez ko­ji do­pri­no­si po­pu­la­ri­za­ci­ji 3D te­le­vi­zi­je – svo­jom te­hno­lo­gi­jom 3D pri­ka­za na­zva­nom FPR prvo su zna­tno sni­zi­li ce­nu 3D te­le­vi­zo­ra ve­li­kih di­ja­go­na­la, a sa­da su re­ši­li da tu te­hno­lo­gi­ju (i 3D pri­kaz sli­ke) učine dos­tu­pnom svi­ma. Ta­ko se pred na­ma na­šao DM2350D Cinema 3D monitor TV. S di­ja­go­na­lom od 23 inča i LED po­za­din­skim o­sve­tlje­njem, ovaj TV mo­že da se ko­ris­ti i kao 3D mo­ni­tor, pa se je­dnim udar­cem ubi­ja­ju dve mu­ve. Mo­žda 23″ de­lu­je skrom­no za te­le­vi­zor u dnev­noj so­bi, ali se­ti­te se da ste do juče ko­ris­ti­li CRT te­le­vi­zor ta­kve di­ja­go­na­le i da vam to ni­je sme­ta­lo. A ov­de po­red no­ve te­hno­lo­gi­je pri­ka­za sli­ke do­bi­ja­te još i treću di­men­zi­ju.

Ce­na je sni­že­na ne sa­mo zbog pri­me­ne je­fti­ne 3D te­hno­lo­gi­je FPR već i zbog ko­rišćenja TN e­kra­na. Ipak, to ne uma­nju­je kva­li­tet pri­ka­za sli­ke. Sa Full HD re­zo­lu­ci­jom, LED po­za­din­skim o­sve­tlje­njem i ži­vim bo­ja­ma, LG DM2350D do­no­si ve­oma ži­vo­pi­sne 2D i 3D re­ži­me. Po­red kla­sičnog 3D pri­ka­za (s ra­zličitim načini­ma 3D pri­ka­za sli­ke), sli­ka se mo­že kon­ver­to­va­ti iz 2D u 3D, što kod ovog mo­de­la fun­kci­oni­še ve­oma do­bro. Do­broj gle­dlji­vos­ti do­pri­no­si i pa­siv­na te­hno­lo­gi­ja 3D pri­ka­za ko­ju LG ne­gu­je i ko­ja prak­tično ne za­ma­ra oči. To­kom tes­ti­ra­nja smo od­gle­da­li ne­ko­li­ko fil­mo­va u 3D for­ma­tu (i ne­ko­li­ko s kon­ver­zi­jom iz 2D u 3D) i go­to­vo da smo za­bo­ra­vi­li da ima­mo naočare, što je ne­mo­guće kod ak­tiv­ne 3D te­hno­lo­gi­je. Svi­de­lo nam se i što se u pa­ke­tu do­bi­ja­ju i dva pa­ra naočara, je­dne kla­sične „gi­kov­ske” i je­dne ko­je mo­gu da se sta­ve pre­ko pos­to­jećih naočara s di­op­tri­jom. Ako vam ni to ni­je do­volj­no, za sim­bo­ličnu su­mu mo­že­te da do­ku­pi­te još ne­ko­li­ko pa­ri naočara i da obe­zbe­di­te 3D za­ba­vu za po­ro­di­cu i pri­ja­te­lje.

Pročitajte i:  LG predstavlja novi 3D sadržaj na Times Square-u

Je­dna od ma­na pa­siv­ne te­hno­lo­gi­je 3D pri­ka­za jes­te ne­što ma­nji ugao vi­dlji­vos­ti 3D pri­ka­za ne­go kod ak­tiv­ne te­hni­ke. Kod ovog mo­de­la ugao gle­da­nja po ho­ri­zon­ta­li je oko 100 ste­pe­ni, što ni­je lo­še, jer će dve do tri oso­be na re­la­tiv­no ma­loj uda­lje­nos­ti (ko­ja je op­ti­mal­na za gle­da­nje 3D sa­drža­ja) moći da do­ži­ve pra­vi 3D efe­kat, ali je za­to po ver­ti­ka­li vi­dlji­vost 3D pri­ka­za bez gu­bi­ta­ka kva­li­te­ta tek neg­de oko 50 ste­pe­ni. To je na­ročito uočlji­vo ako je gla­va gle­da­oca i­znad mo­ni­to­ra. Ne­dos­ta­tak se do­ne­kle mo­že kom­pen­zo­va­ti za­kriv­lje­njem te­le­vi­zo­ra (tilt do 15 ste­pe­ni). Pod­sećamo da je ovo i mo­ni­tor, pa je op­ci­ja očeki­va­na, za ra­zli­ku od kla­sičnih te­le­vi­zo­ra ko­ji najčešće ne mo­gu da me­nja­ju na­gib. Na­po­mi­nje­mo da su ova o­gra­ničenja ve­za­na is­ključivo za 3D pri­kaz; kod pri­ka­za sli­ke u kla­sičnom 2D re­ži­mu ugao vi­dlji­vos­ti sli­ke je 176/170 ste­pe­ni.

Na za­dnjoj stra­ni TV-mo­ni­to­ra na­šlo se do­volj­no mes­ta za naj­ra­zličiti­je ko­nek­to­re. Ako se u­zme u ob­zir da ovaj uređaj ima i de­ko­der za audio/vi­deo re­pro­duk­ci­ju, to znači da on u se­bi sa­drži i kom­ple­tan me­di­ja cen­tar i da je o­prem­ljen i za gle­da­nje fil­mo­va s pre­no­si­vih me­di­ja. To fun­kci­oni­še sa­svim do­bro, pa nećete mo­ra­ti da na­bav­lja­te ek­ster­ni uređaj. Je­di­no što mu ne­dos­ta­je u o­dno­su na veću braću (da­le­ko sku­plje te­le­vi­zo­re većih di­ja­go­na­la) jes­te tzv. Smart fun­kci­onal­nost – po­ve­zi­va­nje na In­ter­net i pre­uzi­ma­nje online i mre­žnih sa­drža­ja.

Pročitajte i:  Da li biste kupili televizor dijagonale 325 inča?

Ako ne tra­ga­te za e­kra­ni­ma ve­li­ke di­ja­go­na­le, ovaj LG-jev 3D te­le­vi­zor je pra­vi uređaj za ula­zak u svet 3D te­hno­lo­gi­je. Tri pu­ta je je­fti­ni­ji od sle­dećeg 3D te­le­vi­zo­ra, a mo­že da se ko­ris­ti i kao me­di­ja ple­jer i mo­ni­tor. Gle­da­jući iz tog u­gla, ne vi­di­mo ni­je­dan ar­gu­ment pro­tiv ovog mo­de­la.

  LG DM2350D
Ekran 23“ 1920*1080, TN, LED
Osvetljaj 300 cd/m²
Vreme odziva 5 ms
Konektori 2*HDMI 1.4, VGA, YpbPr, SCART, optički S/PDIF audio-izlaz, 3,5 mm audio-ulaz, USB, antena
Zvuk 2*5 W
Cena Oko 320 evra
  www.lge.rs

Branislav Bubanja

(Objavljeno u PC#182)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,