Twitter i dalje raste

PCPress.rs Image

I­zvršni di­rek­tor Twitter-a Dick Costolo o­bja­vio je da ova dru­štve­na mre­ža sa­da ima 100 mi­li­ona ak­tiv­nih ko­ri­sni­ka, od ko­jih se po­lo­vi­na ulo­gu­je sva­kog da­na. Ovo je značajan na­pre­dak, po­što je počet­kom go­di­ne taj pro­ce­nat i­zno­sio sa­mo 30%. Po­većana ak­tiv­nost o­gle­da se i u ras­tu bro­ja tweet-ova, pa sa­da Twitter sva­kog da­na pos­ta­ne bo­ga­ti­ji za 250 mi­li­ona krat­kih po­ru­ka, dok je počet­kom go­di­ne taj broj bio „sa­mo” 100 mi­li­ona. Costolo je re­kao i da je cilj Twitter-a da dođe do sva­ke oso­be na pla­ne­ti, te da u­pra­vo taj cilj čini Twitter ra­zličitim od Google Plus-a i Facebook-a, ko­ji­ma je cilj „dru­štve­nost sa­ma po se­bi”, ka­ko je to oka­rak­te­ri­sao Costolo.

(Objavljeno u PC#182)

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Twitter: Reakcije kao na Facebooku
SBB

Tagovi: