ePlaneta

U prodaji je connect 20

Stigao je Samsung Galaxy S III, a prvi utisci su više nego povoljni. Za one koji žele nešto posebno, tu su Sony Xperia Sola kojom možete upravljati i bez dodirivanja ekrana, LG Optimus 3D Max s drugom generacijom mobilnog 3D prikaza i BlackBerry u Porsche Design P’9981 izdanju. connect 20 razmatra i koji su telefoni najbolji za ljubitelje muzike, šta sve od aplikacija možete koristiti u oblaku i koji video-plejer izabrati za omiljene spotove, serije i filmove na letovanju. Umesto uobičajenih tarifa i telefona za groš, spremili smo vam informacije o tarifama za poslovne korisnike, postpaid tarifama za fiksiranim budžetom i cene roaming usluga domaćih operatora…

connect-020-cover

connect-020-content_01Samsung Galaxy S III

Na­po­kon je sti­gao na­sle­dnik Galaxy-ja S II. Mo­že li Samsung‑ov no­vi su­per­te­le­fon da potisne naoko nedostižni Apple iPhone 4S?

connect-020-content_02Sony Xperia Sola

Sony‑jev novi te­le­fon ko­ris­ti no­vu te­hno­lo­gi­ju koja omogućava rad bez dodirivanja ekrana. Na­su­prot tren­do­vi­ma, Xperia Sola je kompaktan uređaj.

connect-020-content_03LG Optimus 3D max

U februaru 2011, LG je predstavio prvi smart telefon sa 3D ekranom, model P920 Optimus 3D. Godinu dana kasnije, stiže druga generacija.

connect-020-content_04Luksuz na Porsche-ov način

Kad god se Por­sche pri­hva­ti ne­kog po­sla, re­zul­tat je vi­so­ko­kva­li­te­tan. Proverili smo da li je no­vi smar­tfon kom­pa­ni­je Por­sche De­sign jednako dobar kao Por­s­che auto­mo­bi­li.

connect-020-content_05Eksperti za zvuk

Slušanje muzike je omiljena zabava gotovo svakog korisnika smart telefona, ali ne zvuče svi telefoni jednako kvalitetno. Ispitali smo koji su najbolji.

connect-020-content_06Androoid – Video-plejeri

Čak i prosečan Android telefon sposoban je da prikaže razne formate i rezolucije videa. Naravno, potrebna je i odgovarajuća aplikacija…

connect-020-content_07mt:s u no­voj brzi­ni

Mo­bil­na te­le­fo­ni­ja Srbi­je mo­der­ni­zu­je mo­bil­nu mre­žu. Sa­ša Le­ko­vić, di­rek­tor Di­rek­ci­je za te­hni­ku Te­le­ko­ma Srbi­ja i­zno­si ne­ke za­nim­lji­ve po­dat­ke

connect-020-content_08SBB Total MIX

SBB je poznat po zanimljivo koncipiranim kablovskim i internet paketima, a sada Total MIX-om doseže i tamo gde SBB kablovi još nisu razvučeni…

connect-020-content_09Ultrabook: borba u visokoj klasi

Po­o­štri­li smo po­stu­pak tes­ti­ra­nja lap­to­po­va i pri­la­go­di­li ga no­vim ul­tra­tan­kim mo­de­li­ma. Kako se šest novih modela snašlo u novim uslovima?

connect-020-content_10Trideset godina strip-pokera

Pro­šlo je tačno trideset go­di­na od prve si­mu­la­ci­je po­ke­ra začinje­nog strip­ti­zom. Da­na­šnji fa­no­vi za­su­ti su a­pli­ka­ci­ja­ma i za mo­bil­ne te­le­fo­ne…

connect-020-content

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , , , , , , , , , ,