BIZIT 2022

U­prav­lja­nje so­ftver­skom imo­vi­nom

U vre­me­nu ve­li­kog te­hno­lo­škog na­pret­ka, pre­du­ze­ća čes­to u­sva­ja­ju no­va ICT re­še­nja. Va­žno je da na ade­kva­tan na­čin u­prav­lja­ju svo­jom so­ftver­skom imo­vi­nom. Pro­gram SAM (Software As­set Ma­na­ge­ment) kom­pa­ni­je Mi­cro­soft ra­zvi­jen je sa ci­ljem da po­mo­gne pre­du­ze­ću da po­ve­ća efi­ka­snost po­slo­va­nja, a sma­nji tro­ško­ve i po­ten­ci­jal­ne ri­zike.

iStock_000005945547MediumU nekim kom­pa­ni­ja­ma IT mo­že da či­ni i do 90% imo­vi­ne pre­du­ze­ća, pa so­ftver­ske li­cen­ce spa­da­ju u va­žan deo ka­pi­ta­la fir­me. Ve­li­ki broj kom­pa­ni­ja ima i po ne­ko­li­ko pu­ta vi­še li­cen­ci ne­go ra­ču­na­ra, a poenkad, što zbog po­tre­be a što zbog ra­znih in­te­gra­ci­ja i ve­za­nih ku­po­vi­na, pos­to­ji i vi­še ra­zli­či­tih li­cen­ci za is­ti so­ftver. Za­to u­prav­lja­nje li­cen­ca­ma, na­ro­či­to na du­ži rok, pred­stav­lja o­zbi­ljan iza­zov.

Šta je SAM?

SAM pred­stav­lja niz po­slov­nih pro­ce­sa i pro­ce­du­ra za­sno­va­nih na naj­bo­ljoj prak­si za u­prav­lja­nje i op­ti­mi­za­ci­ju IT imo­vi­ne pre­du­ze­ća. Im­ple­men­ta­ci­jom ovih pro­ce­sa ima­će­te bo­lju evi­den­ci­ju gde se na­la­zi ko­ji so­ftver i ko­je su na­do­gra­dnje ras­po­lo­ži­ve s pos­to­je­ćim ti­po­vi­ma li­cen­ci.

Pri im­ple­men­ta­ci­ji SAM re­še­nja pos­to­je če­ti­ri o­snov­ne fa­ze. Prvo se pri­ku­plja­ju in­for­ma­ci­je o so­ftve­ru ko­ji je in­sta­li­ran na ra­dnim sta­ni­ca­ma, ser­ve­ri­ma i dru­gim ure­đa­ji­ma. U ve­li­kim or­ga­ni­za­ci­ja­ma to mo­že da po­tra­je, pa je po­želj­no ko­ris­ti­ti ne­ki auto­ma­ti­zo­van alat za pri­ku­plja­nje po­da­ta­ka. U dru­goj fa­zi tre­ba upo­re­di­ti so­ftver s li­cen­ca­ma ka­ko bi se u­tvrdi­lo da li pos­to­je li­cen­ce ko­je ni­su is­ko­ri­šće­ne i i­zbe­gao ne­po­tre­ban tro­šak za na­bav­ku no­vih.

Kroz o­snov­ni vid an­ga­žo­va­nja Microsoft SAM par­tner mo­že da pru­ži po­dršku za re­ali­zaciju prve dve fa­ze. Na o­sno­vu pri­ku­plje­nih in­for­ma­ci­ja o IT in­fras­truk­tu­ri ana­li­zi­ra se ste­pen upo­tre­be so­ftve­ra i for­mi­ra ko­na­čan i­zve­štaj. Na o­sno­vu nje­ga pre­du­ze­će do­bi­ja niz sa­ve­ta za op­ti­mi­za­ci­ju i efi­ka­sni­je sa­gle­da­va­nje ste­pe­na ras­po­lo­ži­vos­ti so­ftve­ra i pra­va na no­ve ver­zi­je.

Tre­ća fa­za ve­za­na je za no­vi vid an­ga­žo­va­nja, SAM Assessment, i obu­hva­ta pro­ce­nu zre­los­ti pos­to­je­ćeg sis­te­ma u­prav­lja­nja IT imo­vi­nom. SAM Assessment je u skla­du sa stan­dar­dom ISO/IEC 19770‑1, pa je po­tre­bno us­kla­di­ti pra­vi­la i pro­ce­du­re u ve­zi s na­bav­kom so­ftve­ra, im­ple­men­ta­ci­je, ko­ri­šće­nja, o­drža­va­nja i na­či­na ot­pi­sa sa za­hte­vi­ma sa­mog stan­dar­da. Ta­ko­đe, pro­na­la­ze se i mo­gu­ći na­či­ni za sma­nje­nje tro­ško­va, ri­zi­ka i pe­ri­oda za vra­ća­nje ulo­že­nih sred­sta­va.

Ko­ri­šće­ni alati

U po­sle­dnjoj fa­zi us­pos­tav­lja se plan za o­drža­va­nje i una­pre­đe­nje SAM pro­ce­sa ko­ji se re­ali­zu­je kroz no­vi vid an­ga­žo­va­nja – SAM Deployment Planning. Uz po­moć kon­sul­tan­ta do­la­zi se do pre­po­ru­ka o una­pre­đe­nju i ala­ta ko­ji u to­me mo­gu da po­mo­gnu. Ono što sva­ka­ko mo­že da po­bolj­ša u­prav­lja­nje so­ftver­skom imo­vi­nom pre­du­ze­ća je­su čes­te pro­ve­re so­ftver­skog in­ven­ta­ra i re­dov­na edu­ka­ci­ja za­po­sle­nih.

Za us­pos­tav­lja­nje SAM pro­ce­sa naj­če­šće se ko­ris­te sle­de­ći Microsoft ala­ti: Microsoft System Center (System Center Service Manager, System Center Configuration Manager i System Center Essentials), Microsoft Assessment and Planning Toolkit, kao i do­da­tni ala­ti ko­ji se i­zra­đu­ju po me­ri. An­ga­žo­va­njem kon­sul­tan­ta ne­kog od Microsoft‑ovih par­tne­ra u Srbi­ji mo­gu se obe­zbe­di­ti po­drška i po­moć pri sma­nje­nju tro­ško­va ve­za­nih za na­bav­ku soft­ve­ra, o­dre­đi­va­nju op­ti­mal­nog bro­ja li­cen­ci, kre­ira­nju pla­na na­bav­ke i po­što­va­nju za­da­tih li­cen­cnih stan­dar­da i pro­pi­sa. Je­dan od par­tne­ra je i fir­ma Extreme, ko­ja je prva u Srbi­ji ste­kla Microsoft Gold Software Asset Management kom­pe­ten­ci­ju.

Za­što Mi­cro­soft SAM

  • Efi­ka­sni­je po­slo­vanje
  • Bo­lje u­prav­lja­nje so­ftve­rom i li­cen­cama
  • Sma­nje­nje tro­škova
  • U­kla­nja­nje so­ftve­ra ko­ji se više ne ko­risti
  • Po­volj­ni­je na­bav­ke uz po­pust na ko­li­činu

Extre­me, extreme.rs

Lu­ka Mi­lin­ko­vić

 (Objavljeno u časopisu PC#218)

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , , , ,