BIZIT 2022

Ver­tiv par­tner pro­gram izgrađuje i nagrađuje

Svetska potražnja za podacima je u ranim fazama i raste velikom brzinom. Vertiv gotovim Edge rešenjima dovodi korisnika njegovim podacima osiguravajući smanjenu latenciju, povećanu pojasnu propusnost (Bandwidth) i optimalne performanse za rad kritičnih aplikacija unutar IT infrastrukture.

PCPress.rs Image

Vertiv di­zaj­ni­ra, gra­di i ser­vi­si­ra kri­tične in­fras­truk­tu­re ko­je omo­gućava­ju rad ključnih a­pli­ka­ci­ja za da­ta cen­tre, ko­mu­ni­ka­ci­one mre­že, te ko­mer­ci­jal­na i in­dus­trij­ska pos­tro­je­nja. Ka­da la­ten­ci­ja pos­ta­ne stva­ran pro­blem i mi­li­se­kun­de zas­to­ja u ra­du da­ta cen­tra mo­gu da znače mi­li­on­ske gu­bit­ke pri­ho­da, vre­me je da računa­te na Vertiv za po­u­zda­nu kri­tičnu in­fras­truk­tu­ru na mre­ži.

Igor Grdić, Country Manager za re­gi­ju sre­dnje ju­žne Ev­ro­pe (CSE), go­vo­ri za PC Press o Vertiv‑ovoj po­svećenos­ti ka­nal­skom po­slo­va­nju.

PCPress.rs Image

Stvaraju li novi tehnološki trendovi dodatne IT izazove data centrima?

O: Više nego ikad smo posvećeni praćenju svih trendova s kojima se naši partneri suočavaju, a Edge computing je trenutno globalni trend koji zahteva efikasna i stručna rešenja.

Pri­li­kom di­zaj­ni­ra­nja da­ta cen­tra, va­žno je pa­žlji­vo oda­bra­ti re­še­nja ko­ja brzo i je­dnos­tav­no omo­gućava­ju do­da­tne ka­pa­ci­te­te za edge computing. Vertiv re­še­nja za edge computing su je­dnos­tav­na i la­ko se in­te­gri­šu pa za­je­dno s na­šim os­ta­lim in­fras­truk­tur­nim re­še­nji­ma ra­de besprekorno. Vertiv kao glo­bal­ni is­po­ručilac re­še­nja omo­gućava par­tne­ri­ma kom­ple­tno end‑to‑end in­fras­truk­tur­no re­še­nje i po­dršku ko­ja pred­stav­lja ve­li­ku vre­dnost za kom­pa­ni­je ko­ji­ma tre­ba edge im­ple­men­ta­ci­ja, ali ne­ma­ju sop­stve­ne re­sur­se ni ek­sper­ti­zu za im­ple­men­ta­ci­ju.

Pročitajte i:  Prema StatCounter-u, Microsoft Edge je sada popularniji od Safarija na desktopu

Ka­ko Ver­tiv re­ša­va po­slov­ne iza­zo­ve ku­pa­ca?

O: Iza­zo­vi se re­ša­va­ju stva­ra­njem kom­ple­tnih, glo­bal­no kon­zis­ten­tnih i brzo kon­fi­gu­ra­bil­nih in­fras­truk­tur­nih re­še­nja za sve IT ar­hi­tek­tu­re.

Pri­me­nom de­ce­nij­skog is­kus­tva s na­šim bren­do­vi­ma kao što su Avocent, Chloride, Knurr, Geist & Liebert, is­po­ručuje­mo na­pre­dnu te­hno­lo­gi­ju vo­dećim kom­pa­ni­ja­ma u in­dus­tri­ji ko­je su na Fortune 100 lis­ti, ali i ma­lim i sre­dnjim pre­du­zećima. Vertiv nu­di lo­kal­nu ek­sper­ti­zu i servi­snu po­kri­ve­nost gde god se kup­ci na­la­ze i gde god že­le da kre­nu.

PCPress.rs Image

Ko­je su pre­dnos­ti par­tner­skog sta­tu­sa s Ver­tiv‑om?

O: Kao par­tner, mo­že­te bi­ti si­gur­ni da su sto­ti­ne pred­stav­ni­ka pro­da­je i te­hničke po­drške sprem­ni da ra­di s va­šim ti­mom ka­ko bi iden­ti­fi­ko­va­li, pro­ce­ni­li i re­ši­li iza­zo­ve ku­pa­ca.

Te­hnička i pro­daj­na po­drška uži­vo i online biće stal­no dos­tu­pna ka­ko bi vas po­drža­la u os­tva­re­nju po­slov­nih us­pe­ha. Imaćete pris­tup mre­žnom i van‑mre­žnom pro­daj­nom i te­hničkom tre­nin­gu ko­ji će vam po­moći da po­bolj­ša­te efi­ka­snost pro­da­je. Vertiv Rewards pro­gram je dos­tu­pan svim VPP Authorised te Sil­ver channel par­tne­ri­ma s pro­mo­ci­ja­ma i po­drškom ko­ji počinju od prvog da­na. Naš glav­ni cilj je po­bolj­ša­ti po­slo­va­nje uz kon­zis­ten­tnost i la­koću sa­ra­dnje na sva­kom ko­ra­ku, kao i na­građiva­nje par­tne­ra od prve sa­ra­dnje..

Vertiv u sklopu svog par­tner­skog pro­gra­ma za resellere omogućava nekoliko odličnih pogodnosti za svoje partnere:

Ver­tiv ima vo­deće mar­gi­ne u in­dus­tri­ji: Ver­tiv vam da­je vi­še za sav trud ko­ji ula­že­te!
Bes­pla­tan Ama­zon Kin­dle za sve no­vo­re­gis­tro­va­ne Ver­tiv‑ove chan­nel par­tne­re: Ku­pi­te ili pro­daj­te bi­lo ko­ji Vertiv Channel pro­i­zvod u vre­dnos­ti od 500 EUR/USD u to­ku 30 da­na od re­gis­tra­ci­je i bes­pla­tno do­bi­ja­te Ama­zon Kin­dle!
A­uto­mat­ski pre­la­zak na SIL­VER par­tner­s ni­vo: Os­tva­ri­te sve po­go­dnos­ti ko­je do­bi­ju Vertiv‑ovi Silver par­tne­ri, kao što je ne­po­sre­dan pris­tup Deal re­gis­tra­ci­ji, na go­di­nu da­na – bez ika­kvih oba­ve­za!

Korisna adresa: Vertiv kampanja

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , , , , ,