Vertiv VR Rack i Geist rPDU: Po­u­zda­na re­še­nja, brza im­ple­men­ta­cija

Kada projektujete data centar, važno je da pažljivo odaberete rešenja koja pouzdano rade na krajnjim tačkama vaše infrastrukture. Novi set osnovnih Vertiv proizvoda obezbediće da vaš edge data centar radi pouz­dano i brzo od samog starta.

PCPress.rs Image

Ka­da je la­ten­tnost bi­tna a mi­li­se­kun­de pre­ki­da u ra­du znače mi­li­one i­zgu­blje­nih pri­ho­da, po­tre­bna su re­še­nja na ko­ja se mo­že­te o­slo­ni­ti. Kompanija Vertiv svoju svetsku ekspertizu je izgradila na nasledstvu Emerson Network Powera i sad od 2016. godine kao zasebna kompanija vodeće trendove u industriji prati s fokusom i duhom jednog start-upa. Njen fo­kus je pro­jek­to­va­nje, pro­i­zvo­dnja i po­drška u do­me­nu kri­tične IT in­fras­truk­tu­re ko­ja omo­gućava rad vi­tal­nih a­pli­ka­ci­ja.

U da­na­šnje vre­me, to znači po­dršku mo­bil­nim i cloud o­blas­ti­ma pri­me­ne, kroz re­še­nja za na­pa­ja­nje, hlađenje i u­prav­lja­nje in­fras­truk­tu­rom. Ove je­se­ni, Vertiv je pred­sta­vio trži­štu no­ve pro­i­zvo­de – or­man VR Rack i je­di­ni­cu za dis­tri­bu­ci­ju elek­trične ener­gi­je Giest rPDU.

Or­man i na­pa­janje

No­vi uređaji u po­nu­di na­me­nje­ni su re­ša­va­nju je­din­stve­nih iza­zo­va na kraj­njim tačka­ma mre­žne in­fras­truk­tu­re, što u­ključuje po­tre­be za brzom im­ple­men­ta­ci­jom, da­ljin­skim u­prav­lja­njem i praćenjem ra­da, kao i za­o­kru­že­nom u­slu­gom. VR Rack je ro­bus­tno i flek­si­bil­no re­še­nje ko­je omo­gućava brzu im­ple­men­ta­ci­ju. To­me po­se­bno do­pri­no­si kon­struk­ci­ja o­smi­šlje­na ta­ko da omo­gućava in­sta­la­ci­ju i o­drža­va­nje bez upo­tre­be ala­ta.

Pročitajte i:  U Zagrebu održan Vertiv EMEA Roadshow 2021

VR Rack do­la­zi u osam stan­dar­dnih ve­ličina, a ima i 63,5 mi­li­me­ta­ra do­da­tne ko­ri­sne du­bi­ne u o­dno­su na slične kon­ku­ren­tske or­ma­ne. Vertiv‑ov or­man je pro­jek­to­van ta­ko da olak­ša­va i in­sta­la­ci­ju i o­drža­va­nje ključne o­pre­me u­građene u nje­ga. Uz or­man sti­že i Geist rPDU uređaj dos­tu­pan u ba­zično, u­prav­lja­noj i va­ri­jan­ti s pre­klo­pni­kom.

PCPress.rs Image

Dva jača mo­de­la pra­te ula­znu sna­gu s pre­ci­znošću od +‑1%, a pra­te i stan­dar­dne me­re, kao što su am­pe­ra­ža, na­pon, sna­ga, fak­tor na­pa­ja­nja… Mo­del s pre­klo­pni­kom do­da­tno se i­zdva­ja mo­gućnošću kon­tro­le ula­zne sna­ge na sva­koj utični­ci, op­ci­onom na­do­gra­dnjom za praćenje po­je­di­načnih utični­ca, kao i pa­ten­ti­ra­nom U‑lock kopčom ko­ja učvršćuje ka­blo­ve ta­ko da ne mo­že doći do slučaj­nog is­ključiva­nja. Ova dva mo­de­la ima­ju i ko­mu­ni­ka­cij­ske mo­du­le ko­ji se mo­gu me­nja­ti u ra­du, što omo­gućava brzu za­me­nu kad se za tim uka­že po­tre­ba.

Za po­tre­be kraj­njih ko­ri­snika

Pred­stav­lja­njem no­vih pro­i­zvo­da, Vertiv nas­tav­lja da ši­ri­ti por­tfo­lio re­še­nja za kraj­nje ko­ri­sni­ke. Ši­ri­na po­nu­de pro­i­zvo­da i u­slu­ga ključna je za kraj­nje ko­ri­sni­ke mre­žnih sis­te­ma jer se nji­ho­ve IT po­tre­be ra­zli­ku­ju od lo­ka­ci­je do lo­ka­ci­je i ne­pre­ki­dno se me­nja­ju. Do­bav­ljač ko­ji pru­ža za­o­kru­že­na in­fras­truk­tur­na re­še­nja i po­dršku pred­stav­lja pra­vu vre­dnost za kom­pa­ni­je ko­ji­ma je po­tre­bna im­ple­men­ta­ci­ja za kraj­nje ko­ri­sni­ke, ali ko­je ne­ma­ju re­sur­se ili ek­sper­ti­zu da sa­me pri­me­ne ta­kav po­slov­ni mo­del.

Pročitajte i:  Mozilla izdaje Firefox 91 sa Windows SSO podrškom

Sma­tra­mo da se ka­te­go­ri­ja kraj­njih ko­ri­sni­ka mre­žnih sis­te­ma pro­gre­siv­no ra­zvi­ja i o­bli­ku­je u skla­du sa četi­ri glav­na ar­he­ti­pa, od ko­jih sva­ki ima dru­gačije te­hno­lo­ške za­hte­ve“, ka­že Giordano Albertazzi, pred­se­dnik Vertiv‑a za EMEA re­gi­on. „Na­ša no­va po­nu­da uređaja za kraj­nje tačke mre­že, na­šim par­tne­ri­ma i kli­jen­ti­ma pru­ža ši­ro­ku le­pe­zu flek­si­bil­nih re­še­nja ko­ja se brzo im­ple­men­ti­ra­ju, us­klađena su sa spe­ci­fičnim po­tre­ba­ma, te im po­ma­žu da pra­te i po­se­du­ju svoj edge.

Pet go­di­na ga­ran­cije

Kup­ci VR Rack i Geist rPDU uređaja ko­ji že­le da do­bi­ju ga­ran­ci­ju u tra­ja­nju od pet go­di­na, tre­ba da se bes­pla­tno re­gis­tru­ju u ro­ku od 120 da­na. O­snov­na ga­ran­ci­ja mo­že se pro­ši­ri­ti i do­da­tnim Vertiv Distribution Assurance pa­ke­tom za po­dršku to­kom ra­dnog ve­ka uređaja, ko­ji obu­hva­ta po­kre­ta­nje, in­sta­la­ci­ju, po­prav­ku ili za­me­nu, hi­tne in­ter­ven­ci­je…

Vi­še in­for­ma­ci­ja o no­vim uređaji­ma po­tra­ži­te na a­dre­si: www.VertivCo.com/OwnYourEdge‑EMEA.

Facebook komentari:

Tagovi: , , , , , , ,