BIZIT 23

Vesimpex Edge Data centar: Kompletan Data centar u ormanu

Di­gi­tal­na tran­sfor­ma­ci­ja o­značava početak ve­li­kih pro­me­na u sve­tu. In­dus­tri­ja 4.0, IoT (in­ter­net stva­ri), ED­GE computing, hybrid cloud, ra­zvoj pre­no­sa mo­bil­nih po­da­ta­ka, pa­me­tni gra­do­vi… Sve su to no­ve te­hno­lo­gi­je i tren­do­vi ko­ji nu­de ne­slućene mo­gućnos­ti. Ka­ko bi­smo is­ko­ris­ti­li sve nji­ho­ve pre­dnos­ti, ne­op­ho­dno je da im se prvo pri­la­go­di­mo i omo­gućimo svu ne­op­ho­dnu in­fras­truk­tu­ru za nji­hov da­lji ra­zvoj.

PCPress.rs Image

Ka­da je reč o po­da­ci­ma, glav­na pro­me­na ko­ja će bi­ti ne­op­ho­dna svim no­vim te­hno­lo­gi­ja­ma je to da će sve mo­ra­ti da se o­dvi­ja mno­go brže, što znači da je ne­op­ho­dno pri­ku­plja­ti po­dat­ke i o­brađiva­ti ih što bli­že nji­ho­vom i­zvo­ru, na obo­du, ivi­ci – ED­GE.

Kom­plek­sni po­da­ci,  brza o­brada

Flek­si­bil­no, mo­du­lar­no i de­cen­tra­li­zo­va­no IT re­še­nje je od vi­tal­nog značaja na mes­tu gde se po­da­ci ge­ne­ri­šu. Ma­la la­ten­ci­ja (vre­me od­zi­va) je od su­štin­ske va­žnos­ti za brži od­ziv pri­li­kom od­stu­pa­nja u ra­du, što znači da ne­ma pu­no smi­sla o­brađiva­ti ta­kve po­dat­ke u uda­lje­nom pri­mar­nom ili ek­ster­nom clo­ud da­ta cen­tru.

Bi­lo da ste već kre­nu­li pu­tem ED­GE computing‑a, in­ter­ne­ta stva­ri, hybrid cloud‑a, ima­te de­cen­tra­li­zo­va­no IT in­fras­truk­tu­ru ili ste ma­lo i sre­dnje pre­du­zeće pa sa­mo že­li­te da is­pu­ni­te stan­dar­de po pi­ta­nju po­u­zda­nog ra­da i be­zbe­dnos­ti va­šeg IT sis­te­ma, ne­op­ho­dan vam je kom­pak­tni data cen­tar.

PCPress.rs Image

Rittal Edge Data Centar je plat­for­ma za brz ra­zvoj IT sis­te­ma ko­ja mo­že da se ko­ris­ti flek­si­bil­no u bi­lo kom IT o­kru­že­nju. Dos­tu­pne su kon­fi­gu­ra­ci­je ra­znih ka­pa­ci­te­ta po pi­ta­nju pros­to­ra, na­pa­ja­nja i kli­ma­ti­za­ci­je, ko­ji mo­gu da se kom­bi­nu­ju u je­dnom „sprem­no za upo­tre­bu“ re­še­nju u ve­oma krat­kom ro­ku. To znači da sva­ka fir­ma mo­že na­pra­vi­ti svoj data cen­tar mno­go brže ne­go kla­sičnom i­zgra­dnjom – s op­ti­mal­nim ka­pa­ci­te­tom i vi­so­kom efi­ka­snošću.

Pročitajte i:  Microsoft AI alat za dizajn dostupan u Edge-u

Mo­že­te iza­bra­ti re­še­nje od je­dnog ili vi­še rack‑ova, s pre­de­fi­ni­sa­nim kom­po­nen­ta­ma na­pa­ja­nja, kli­ma­ti­za­ci­je, IT be­zbe­dnos­ti i mo­ni­to­rin­ga i, op­ci­ono, ste­pen fi­zičke za­šti­te od spo­lja­šnjih ri­zi­ka.

Ele­men­ti bez ko­jih se ne  mo­že: pros­tor, na­pa­ja­nje i kli­ma­ti­za­cija

Sva IT o­pre­ma se mo­ra smes­ti­ti u ade­kva­tne u­slo­ve a prven­stve­no u od­go­va­ra­jući rack or­man, u za­vi­snos­ti od pros­to­ri­je u ko­me se na­la­zi i od ka­rak­te­ris­ti­ka sa­me IT o­pre­me. Di­men­zi­je or­ma­na – vi­si­na, du­bi­na, ši­ri­na, i nje­gov ste­pen za­šti­te (IP 55) se mo­gu oda­bra­ti pre­ma za­hte­vi­ma, ali je bi­tna stav­ka nje­go­va mo­du­lar­nost, tj. brzo i je­dnos­tav­no pro­ši­re­nje ka­pa­ci­te­ta uko­li­ko se uka­že po­tre­ba za ka­sni­jim do­da­va­njem o­pre­me. Rittal EGDE data cen­tar se mo­že im­ple­me­ti­ra­ti kao je­dan rack ali se mo­že pro­ši­ri­ti ka­pa­ci­tet do­da­va­njem ne­o­gra­ničenog bro­ja rack‑ova ko­ji će čini­ti je­dnu sis­tem­sku ce­li­nu.

Sva­ki ko­mad ak­tiv­ne o­pre­me za­hte­va po­u­zda­no na­pa­ja­nje elek­tričnom ener­gi­jom i za­šti­tu od ne­pra­vil­nos­ti iz elek­trične mre­že, što se pos­ti­že po­mo­ću UPS uređaja. Pra­vi­lan oda­bir sna­ge i ti­pa UPS uređaja će obe­zbe­di­ti be­zbe­dan rad va­še o­pre­me ka­da vam je to naj­po­tre­bni­je. Sme­šta­njem UPS uređaja unu­tar ED­GE data cen­tra, ta­kođe ćete osi­gu­ra­ti da se i UPS na­la­zi u ade­kva­tnim u­slo­vi­ma, čime se do­da­tno po­većava po­u­zda­nost u ra­du.

PCPress.rs Image

O­snov­ni prin­cip kli­ma­ti­za­ci­je kod EG­DE data cen­ta­ra je hlađenje sa­mo unu­tra­šnjos­ti rack‑a (closed loop), čime se pos­ti­že mno­go veća ener­get­ska efi­ka­snost jer se ne tro­ši ener­gi­ja na hlađenje okol­nog pros­to­ra. Sa­mim tim, rack mo­že da se pos­ta­vi­ti u bi­lo ko­ji pros­tor i ne za­hte­va do­da­tno o­pre­ma­nje.

Pročitajte i:  RiZone i RiZone OTM Suite: big brother za vaš DC

Za­hva­lju­jući ra­znov­rsnim sis­te­mi­ma Rittal kli­ma­ti­za­ci­je, mo­guće je za­do­vo­lji­ti bi­lo ko­ji ka­pa­ci­tet ras­hla­dne sna­ge u op­se­gu od 100 W pa do 55 kW, u 2N re­dun­dan­si, po je­dnom rack or­ma­nu s o­pre­mom vi­so­ke gus­ti­ne. Na­po­me­ni­mo da je tre­nu­tni pro­sek to­plo­tne di­si­pa­ci­je u rack or­ma­ni­ma 3‑5 kW, što znači da Rittal IT kli­ma­ti­za­ci­ja mo­že za­do­vo­lji­ti )ka­ko tre­nu­tne ta­ko i bu­duće) naj­za­htev­ni­je a­pli­ka­ci­je po pi­ta­nju to­plo­tne di­si­pa­ci­je, i to u single ili re­dun­dan­tnoj kon­fi­gu­ra­ci­ji.

Sis­te­mi kli­ma­ti­za­ci­je se, u za­vi­snos­ti od mo­de­la (LCU ili LCP DX/CW), mo­gu po­ve­za­ti u ce­li­nu s rack or­ma­nom i to sa izu­ze­tnim o­dno­som sna­ge i pov­rši­ne ko­ju za­uzi­ma­ju ili čak na­la­zi­ti unu­tar or­ma­na, ne za­uzi­ma­jući do­da­tni pros­tor.

Vi­so­ka si­gur­nost

Ka­ko bi sva o­pre­ma bi­la za­štićena u slučaju svih in­ci­den­tnih si­tu­aci­ja, bi­lo ko­ji EG­DE data cen­tar je mo­guće o­pre­mi­ti do­da­tnim sis­te­mi­ma za­šti­te. Pre sve­ga sis­te­mom mo­ni­to­rin­ga Rittal CMC III ko­ji nad­gle­da sve bi­tne am­bi­jen­tal­ne pa­ra­me­tre (tem­pe­ra­tu­ra, vla­žnost va­zdu­ha, po­ja­va vo­de, di­ma, vi­bra­ci­ja…), kon­tro­lu pris­tu­pa kao i oba­ve­šta­va­nje i alar­mi­ra­nje pu­tem e‑mail i SMS po­ru­ka u slučaju ne­pla­ni­ra­nih si­tu­aci­ja.

PCPress.rs Image

Uko­li­ko ima­te vi­še (de­cen­tra­li­zo­va­nih) lo­ka­ci­ja ko­je ta­kođe za­hte­va­ju kon­stan­tni nad­zor, a pred­stav­lja vam pro­blem da pra­ti­te is­tov­re­me­no vi­še sis­te­ma mo­ni­to­rin­ga od ko­jih sva­ki ima ne­za­vi­sni in­ter­fejs, ne­op­ho­dno je o­bje­di­ni­ti sve po­dat­ke na je­dno mes­to pu­tem krov­nog so­ftver­skog DCIM re­še­nja – Rittal RiZone.

Pročitajte i:  Edge želi da napravi snimke ekrana svake veb stranice koju posetite, evo zašto i kako da to onemogućite

Cen­tra­li­za­ci­jom svih po­da­ta­ka na je­dnom mes­tu omo­gućava­te nji­ho­vu da­lju o­bra­du, ma­ni­pu­la­ci­ju, i­zve­šta­va­nje, olak­ša­nu kon­tro­lu, pla­ni­ra­nje i, uop­šte­no, bo­lji pre­gled svih lo­ka­ci­ja na je­dnom mes­tu. Uko­li­ko je vre­dnost i va­žnost o­pre­me na vi­so­kom ni­vou, rack du­bi­ne veće od 800 mm mo­že­te o­pre­mi­ti i sis­te­mom Rittal DET‑AC za ra­nu do­ja­vu po­ža­ra i auto­mat­sko ga­še­nje unu­tar or­ma­na. Sis­tem za­uzi­ma pros­tor od sa­mo 1U vi­si­ne i u se­bi po­red agen­sa za ga­še­nje IT o­pre­me (Novec 1230), po­se­du­je i ba­te­ri­ju za auto­no­man rad od 4 sa­ta.

PCPress.rs Image

Kao što re­še­nje Rittal DET‑AC pro­tiv­po­žar­ne za­šti­te čuva vre­dnu o­pre­mu i po­dat­ke od unu­tra­šnjeg po­ža­ra, ta­ko je mo­guće pru­ži­ti za­šti­tu i od spo­lja­šnjeg po­ža­ra i sko­ro svih fi­zičkih ri­zi­ka po downtime na­še IT o­pre­me. Do­da­tna za­šti­ta EG­DE data cen­tra od spo­lja­šnjeg po­ža­ra, vo­de, ko­ro­ziv­nih ga­so­va, pra­ši­ne, pro­va­le, pa­da­jućih krho­ti­na, elek­tro­ma­gne­tnih zračenja itd se pos­ti­že na­do­gra­dnjom Micro Data Cen­tra (MDC), tj. sme­šta­njem EG­DE data cen­tra unu­tar za­šti­tnog o­klo­pa MDC‑a.

Glav­na o­dli­ka Rittal ED­GE data cen­tra je ne­o­gra­ničen broj kom­bi­na­ci­ja ra­zličitih sis­te­ma i ele­me­na­ta ko­ji čine je­dan data cen­tar kao i njiho­vih ka­pa­ci­te­ta, za­hva­lju­jući čemu mo­že­te oda­bra­ti kon­fi­gu­ra­ci­ju za bi­lo ko­ju po­tre­bu i pri­me­nu. Ši­rok op­seg pri­me­ne, o­grom­na flek­si­bil­nost, mo­du­lar­nost, mo­bil­nost, po­uzda­nost, brzi­na im­ple­men­ta­ci­je čine Rittal ED­GE data cen­tar čini uni­ver­zal­nim re­še­njem za ra­zvoj IT in­fras­truk­tu­re.

Korisna adresa: www.vesimpex.rs/sr

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,