BIZIT 2022

Vip: Android izazov

Vip-Android

PC Press vas podseća da je danas poslednji dan prijave za konkurs kompanije VIP za najbolje Android aplikacije. Iako radove možete da predate do kraja januara 2010. godine, to nećete moći da učinite ako još danas ne iskoristite priliku da se prijavite za konkurs.

Prijava je jednostavna i neobavezujuća — ako ovom prilikom i ne napravite “životnu aplikaciju”, ulazak u svet softverskog dizajna otvoriće vam nove vidike i stvoriti nove šanse. Prijavite se na android.vipmobile.rs.


Podsećamo da je ostalo još sedam dana da se prijavite za učešće u prvom re­gi­onal­nom ta­kmičenju u i­zra­di a­pli­ka­ci­ja za mo­bil­ne uređaje! Naj­bo­lje a­pli­ka­ci­je očeku­ju na­gra­de vre­dne 20.000 ev­ra, a naj­veći do­bi­tni­ci biće ko­ri­sni­ci An­dro­id te­le­fo­na… — Marko Savković


Kri­za ni­je za­us­ta­vi­la pro­dor smartphone uređaja, a trži­šte se ra­zvi­ja ta­kvom brzi­nom da ko­ri­sni­ci­ma i­zbor ni­ka­da ni­je bio te­ži. Je­dna od naj­mlađih, ali i na­jin­te­re­san­tni­jih plat­for­mi je Android OS. Njega je razvio Google i kom­pa­ni­je ko­je sto­je iza Open Handset Alliance. Iako se prvi te­le­fon sa ovim ope­ra­tiv­nim sis­te­mom po­ja­vio kra­jem 2008, da­nas ih ima već 18, a na­jav­lje­no je dos­ta no­vih mo­de­la za prvi kvar­tal 2010 go­di­ne. Ko­ri­sničko is­kus­tvo na Android te­le­fo­ni­ma po­bolj­ša­va se in­sta­li­ra­njem do­da­tnih a­pli­ka­ci­ja, koji ima preko 15 hiljada, sa Android Market‑a.

Pročitajte i:  Maliciozne Android aplikacije su velika opasnost

Izazov za programere

Mo­bil­ni ope­ra­tor Vip mobile stra­te­ški se fo­ku­si­rao na ovu plat­for­mu, za ko­ju Gartner pre­dviđa da će do 2012. go­di­ne bi­ti je­dan od vo­dećih ope­ra­tiv­nih sis­te­ma za mo­bil­ne uređaje. Vip je 18. no­vem­bra po­kre­nuo prvi kon­kurs za ra­zvoj Android a­pli­ka­ci­ja u re­gi­onu. U nje­mu mo­gu učes­tvo­va­ti svi držav­lja­ni Srbi­je sta­ri­ji od 18 go­di­na. Osim po­je­dina­ca, mogu se prijaviti i ti­mo­vi, kom­pa­ni­je, ško­le ili fa­kul­te­ti, a na­gra­dni fond je čak 20.000 evra.

Vip že­li da sti­mu­li­še do­maće pro­gra­me­re da ra­zvi­ja­ju a­pli­ka­ci­je za Android ka­ko bi se ko­ri­sničko is­kus­tvo na te­le­fo­ni­ma sa ovim ope­ra­tiv­nim sis­te­mom do­da­tno po­bolj­ša­lo. Očeku­ju se a­pli­ka­ci­je ko­je će ima­ti pra­vu vre­dnost u Srbi­ji i omo­gućiti ko­ri­sni­ci­ma Android te­le­fo­na, bez ob­zi­ra na mre­žu ko­ju ko­ris­te, da os­tva­re pun po­ten­ci­jal ove plat­for­me. Je­dan od pri­me­ra bi mo­gla da bu­de a­pli­ka­ci­ja ko­ja korisniku olakšava pla­ćanje par­kinga. Ne pos­to­je o­gra­ničenja po bro­ju a­pli­ka­ci­ja ko­je ko­ri­sni­ci mo­gu da po­ša­lju, ali je­dna a­pli­ka­ci­ja mo­že do­ne­ti sa­mo je­dnu na­gra­du.

Pročitajte i:  Motorola Moto G82 - Dovoljno, zar ne?

Kao kri­te­ri­ju­mi pri i­zbo­ru, osim op­šteg utis­ka, računaće se: ino­va­tiv­nost a­pli­ka­ci­je i pris­tup pro­ble­mu, ko­rišćenje ras­po­lo­ži­vih Android te­hno­lo­gi­ja (e­kran ose­tljiv na do­dir, ka­me­ra, sen­zo­ri, GPS pri­jem­nik…), ko­ri­snički in­ter­fejs i is­kus­tvo u ko­rišćenju, te upo­tre­blji­vost u Srbi­ji. Po­red to­ga što mo­ra­ju bi­ti bes­pla­tne, sve a­pli­ka­ci­je mo­ra­ju bi­ti na srpskom je­zi­ku, ili omogućavati njegov i­zbo­r.

Re­gis­tra­ci­ja i učešće

Očeku­je se da na­kon re­gis­tra­ci­je (do 31. de­cem­bra 2009.) pro­gra­me­ri ide­je, ko­jih sva­ka­ko ima mno­go, pre­tvo­re u a­pli­ka­ci­je i po­ša­lju ih do 31. ja­nu­ara 2010. i to na dve a­dre­se: Vip‑u u o­bli­ku APK faj­la za pra­tećom do­ku­men­ta­ci­jom, ali i na Android Market. Na taj način će a­pli­ka­ci­je ko­je bu­du učes­tvo­va­le u kon­kur­su bi­ti dos­tu­pne svi­m vlasnicima Android telefona.

Pod­se­ti­mo da Android plat­for­ma po­drža­va i­zra­du na­pre­dnih a­pli­ka­ci­ja ko­je su done­dav­no bi­le ne­za­mi­sli­ve. Svi Android te­le­fo­ni na na­šem trži­štu po­red GPS pri­jem­ni­ka, po­se­du­ju i ne­op­ho­dne sen­zo­re (gra­vi­ta­ci­oni, di­gi­tal­ni kom­pas), pa omo­gućava­ju so­ftve­ru da osim lo­ka­ci­je zna i u kom sme­ru smo o­kre­nu­ti ili na ko­ju stra­nu je uređaj na­gnut. Po­se­bna kla­sa pro­gra­ma čini augmented reality tj. „pro­ši­re­na stvar­nost“. Re­ci­mo, u ne­po­zna­tom gra­du je do­volj­no upe­ri­ti ka­me­ru mo­bil­nog te­le­fo­na na o­bjek­te oko nas a te­le­fon će pre­uze­ti sve ne­op­ho­dne po­dat­ke sa In­ter­ne­ta, upa­ri­ti ih sa ko­or­di­na­ta­ma ko­je do­bi­ja od GPS pri­jem­ni­ka, te pro­ve­ri­ti sen­zo­re gra­vi­ta­ci­je i kom­pa­sa. Na e­kra­nu ćemo gle­da­ti stvar­nost, pri­ka­za­nu okom ka­me­re, a u slo­je­vi­ma pre­ko do­bi­ja­ti do­da­tne in­for­ma­ci­je o o­bjek­ti­ma oko nas. Ka­ko po­me­ra­mo te­le­fon, po­me­raće se i ka­me­ra i pri­kaz na e­kra­nu, a biće de­tek­to­va­na pro­me­na GPS ko­or­di­na­ta i sta­nja sen­zo­ra. Bes­pla­tni pro­gra­mi ove vrste već pos­to­je (npr. Layar), a upo­tre­blji­vi su i u Srbi­ji.

Pročitajte i:  Google zabranjuje još 8 popularnih Android aplikacija - morate ih odmah izbrisati

Od do­maćih pro­gra­me­ra se očeku­ju do­bre ide­je, so­ftver upo­tre­bljiv na do­maćem trži­štu, dok će sva­ka re­al­na upo­tre­ba ras­po­lo­ži­vih na­pre­dnih te­hno­lo­gi­ja bi­ti do­da­tno vre­dno­va­na. Do­de­la na­gra­da pla­ni­ra­na je za 1. mart 2010 go­di­ne, pa sa si­gur­nošću mo­že­mo reći da će ova mla­da plat­for­ma po­sle tog da­tu­ma bi­ti bo­ga­ti­ja za a­pli­ka­ci­je od lo­kal­nog značaja. Svi re­gis­tro­va­ni pro­gra­me­ri biće do­da­tno sti­mu­li­sa­ni za učešće po­pus­ti­ma za ku­po­vi­nu Android te­le­fo­na. Ovo mo­že bi­ti i si­gnal Google‑u da i na­šem trži­štu sve ser­vi­se ­nu­di pa­ra­lel­no sa svet­skim pre­mi­je­ra­ma.

android.vipmobile.rs

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , ,