VIP: BlackBerry Storm u ponudi

BB_Storm_Front_Left Za­hva­lju­jući VIP‑u, bi­li smo u pri­li­ci da tes­ti­ra­mo naj­no­vi­ji mo­del ka­nad­ske kom­pa­ni­je Research in motion. Storm je prvi mo­del sa e­kra­nom ose­tlji­vim na do­dir, ali i prvi ko­ji ne­ma QWERTY tas­ta­tu­ru, po ko­ji­ma su ovi PDA te­le­fo­ni i pos­ta­li po­zna­ti. O­blik i mat po­leđina ga­ran­tu­ju da će o­dlično le­ža­ti u ša­ci, a kući­štem do­mi­ni­ra crna bo­ja, što se čes­to is­tiče kao plus u mar­ke­tin­škim ma­te­ri­ja­li­ma ove kom­pa­ni­je. Po­što ne­ma me­ha­ničku tas­ta­tu­ru i me­ha­ni­zam za nje­no i­zvlačenje, spa­da u ka­te­go­ri­ju te­žih uređaja, ali baš tih 155 g do­da­tno po­bolj­ša­va uti­sak pri­li­kom ko­rišćenja.

Po­red e­kra­na di­ja­go­na­le 3,25“ na pre­dnjoj stra­ni se na­la­ze četi­ri fun­kcij­ska tas­te­ra – ini­ci­ra­nje i pre­ki­da­nje ve­ze, po­zi­va­nje me­ni­ja i pov­ra­tak na pret­ho­dni e­kran. Ele­gan­tno za­kriv­lje­na o­blast i­znad e­kra­na pre­tva­ra se u dva ne­pri­me­tna tas­te­ra za is­ključiva­nje zvu­ka i za­ključava­nje. Sa stra­na su tas­te­ri za po­de­ša­va­nje jačine zvu­ka, po­kre­ta­nje ka­me­re i gla­sov­nih ko­man­di. Stan­dar­dni 3,5 mm ko­nek­tor za slu­ša­li­ce o­bra­do­vaće sve ko­ri­sni­ke ko­ji že­le da slu­ša­ju mu­zi­ku. Iako RIM ni­ka­da ni­je is­ti­cao takt pro­ce­so­ra, za „ži­va­han“ rad za­du­žen je Qualcomm pro­ce­sor na 528 MHz uz ras­po­lo­ži­vih 128 MB RAM, 192 MB ROM i 1 GB storage me­mo­ri­je. Pro­ši­re­nja su obe­zbeđena microSD slo­tom.

Pročitajte i:  Zlonamerni softver za naplatu Joker pronađen u Google Play prodavnici

Na­kon pos­tav­lja­nja ba­te­ri­je od 1400 mAh i prvog star­to­va­nja pri­ja­tno nas je i­zne­na­dio ko­lo­rit e­kra­na. Po­put iPhone i Google Android te­le­fo­na, RIM se o­dlučio za ka­pa­ci­ti­van e­kran, što znači da ovaj mo­del ne­ma stylus. Za ra­zli­ku od os­ta­lih mo­de­la ko­ji se o­sla­nja­ju na ovakav uno­s tek­sta, RIM je oti­šao ko­rak da­lje: Storm je prvi PDA te­le­fon kod ko­ga ko­ri­snik do­bi­ja pra­vu pov­ra­tnu in­for­ma­ci­ju o pri­ti­snu­tom tas­te­ru. To ni­je ve­štački feedback pos­ti­gnut vi­bri­ra­njem ko­ji čes­to srećemo kod no­vih mo­de­la, već je omo­gućeno da se ceo e­kran po­na­ša kao pra­vi tas­ter. Kad pri­ti­sne­te tas­ter/e­kran, on će za­is­ta „upas­ti“. To ni­je sa­mo način da ko­ri­snik do­bi­je bo­lji osećaj pri­li­kom ku­ca­nja već se omo­gućava i­zbor u dva ko­ra­ka: prvi je pre­laz prstom pre­ko op­ci­ja na e­kra­nu (npr. i­zbor tas­te­ra) ka­da se vi­zu­el­no si­gna­li­zi­ra oda­bra­na op­ci­ja, a dru­gi si­gnal za i­zvrša­va­nje ko­man­de, u za­vi­snos­ti od pri­ti­snu­te lo­ka­ci­je. Ve­oma brzo smo se na­vi­kli na ovaj način ko­rišćenja e­kra­na!

Efe­kat do­di­ra i pri­tis­ka omo­gućava la­ko sna­la­že­nje u a­pli­ka­ci­ja­ma. Se­lek­to­va­nje de­la stra­ni­ce i nje­no skro­lo­va­nje sa­da se ja­sno ra­zli­ku­je od i­zbo­ra lin­ka, a ku­ca­nje na vir­tu­el­noj tas­ta­tu­ri je is­to kao na pra­voj. U kom­bi­na­ci­ji sa ži­ros­ko­pom sa auto­mat­skim ro­ti­ra­njem, pov­rši­na e­kra­na je upo­tre­blji­va za o­snov­ne fun­kci­je, ali i za in­sta­li­ra­ne a­pli­ka­ci­je.

Pročitajte i:  Google olakšava upravljanje dozvolama u Chrome-u za svaku lokaciju pojedinačno

BB_Storm_DataMo­del ko­ji smo tes­ti­ra­li do­šao je pre­kon­fi­gu­ri­san za VIP mre­žu. Je­dnos­tav­nost je odu­vek kra­si­la BlackBerry, te ta­ko po­slov­ni ko­ri­sni­ci na VIP mre­ži do­bi­ja­ju o­dmah upo­tre­bljiv pro­i­zvod sa već po­de­še­nim push mail‑om. Pris­ti­za­nje e‑mail po­ru­ke je tre­nu­tno, po­put SMS‑a, bez po­tre­be za pov­re­me­nom ili ma­nu­el­nom sin­hro­ni­za­ci­jom sa ser­ve­rom. Web browser je zna­tno lo­ši­ji od pro­gra­ma Opere i Safari, ali u re­zo­lu­ci­ji 360×480 so­li­dno pri­ka­zu­je stra­ni­ce.

Kao i sva­ki PDA te­le­fon vi­še kla­se, Storm ima in­te­gri­sa­ni GPS pri­jem­nik, a mo­že se is­ko­ris­ti­ti uz po­nuđeni Google Maps ili na­kon in­sta­la­ci­je po­se­bnog so­ftve­ra za na­vi­ga­ci­ju (npr. Garmin Mobile). Bluetooth je po­držan, ali ne i Wireless, na na­še ve­li­ko ra­zočara­nje – ne­mo­gućnost ko­rišćenja ho­tel­ske WiFi ko­nek­ci­je na pu­tu će po­slov­nog ko­ri­sni­ka us­po­riti u ra­du i po­većati nje­go­ve tro­ško­ve. Pre­nos po­da­ta­ka pre­ko 3G mre­že je u ni­vou očeki­va­nog, a Storm ne­ma se­kun­dar­nu ka­me­ri­cu ta­ko da ne po­drža­va vi­deo‑po­zi­ve.

Sve u sve­mu, Storm je o­dličan po­slov­ni PDA te­le­fon sa la­kim i in­tu­itiv­nim so­ftve­rom, izu­ze­tno upo­tre­blji­vim e­kra­nom i ve­li­kim mo­gućnos­ti­ma. Ne čudi što je na Za­pa­du po­sle­dnja ka­ri­ka u lan­cu „no­vi po­sao, slu­žbe­ni auto­mo­bil i notebook“ u­pra­vo ne­ki kom­pa­nij­ski BlackBerry.

Pročitajte i:  Google pretraga sada ima tjuner za gitaru

PC Press #156, Marko Savković

Pogledajte: VIP o BlackBerry Storm modelu

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,