BIZIT 2022

Vodeni Samsung

Galaxy Xcover 3 nas­tav­lja Samsungovu tra­di­ci­ju outdoor ­smar­tfo­na.

Samsung_Galaxy_Xcover_3_silver1

Ovaj mo­del za­sno­van na Androidu 4.4 ‑ ažur­na ver­zi­ja za Android 5.0 po­ja­vi­će se us­ko­ro – ima ser­ti­fi­kat IP67, što zna­či da je ot­po­ran na pra­ši­nu i vo­du. Osim to­ga, Xcover 3 na­vo­dno is­pu­nja­va i voj­ni stan­dard MIL‑STD 810G. Ovaj žes­tok mo­mak o­prem­ljen je 4,5‑in­čnim e­kra­nom s pri­li­čno gru­bom re­zo­lu­ci­jom od 480 x 800 ta­ča­ka. Za ve­li­ku brzi­nu ru­ko­va­nja za­du­žen je quad core pro­ce­sor od 1,2 GHz s ra­dnom me­mo­ri­jom od 1,5 GHz. In­ter­na me­mo­ri­ja od 8 GB, od ko­je ko­ri­sni­ku na ras­po­la­ga­nju sto­ji sve­ga po­lo­vi­na, i ni­je baš po­za­ma­šna, ali za­hva­lju­ju­ći slo­tu za microSD kar­ti­ce mo­že­mo da je na­do­gra­di­mo. Za po­ve­zi­va­nje slu­že LTE, HSPA+, NFC, bluetooth 4.0 i WLAN. Fo­to­gra­fi­je mo­že da pra­vi ka­me­ra od pet me­ga­pik­se­la sa auto­fo­ku­som i LED bli­cem. LED blic u slu­ča­ju po­tre­be mo­že da po­slu­ži i kao ba­te­rij­ska lam­pa. Još se ne zna ko­li­ko će ko­šta­ti.

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: