TrendMicro

Vre­men­ska pro­gnoza u Go­o­gle Maps

PCPress.rs Image
Po­sle mno­štva do­da­ta­ka ko­ji u­glav­nom ima­ju upo­tre­bnu vre­dnost na trži­šti­ma SAD i EU, Google je u sa­ra­dnji sa Weather.com omo­gućio i pri­kaz vre­men­ske pro­gno­ze u Google Maps-u. Ta­ko ćete ka­da u­ključite pri­kaz i ovog layer-a po­da­ta­ka po­red svih mes­ta za ko­je je mo­guće pri­ka­za­ti vre­men­ske u­slo­ve pro­naći i ma­li pik­to­gram ko­ji pri­ka­zu­je tre­nu­tne vre­men­ske po­ka­za­te­lje, a ka­da kli­kne­te na nje­ga, o­tvo­riće se pro­zor u ko­jem će se pri­ka­zi­va­ti vre­men­ska pro­gno­za za na­re­dna četi­ri da­na. Svi ko­ji ko­ris­te mo­bil­ne te­le­fo­ne sa Android-om zna­ju da su po­da­ci o vre­men­skih pri­li­ka­ma ko­je ša­lje Weather.com ve­oma pre­ci­zni, ta­ko da se očeku­je da ova fun­kci­onal­nost naiđe na ve­oma to­pli pri­jem kod ko­ri­sni­ka.

(Objavljeno u PC#180)

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Google završava uvođenje iOS 16 alata za zaključavanje ekrana ažuriranje Mapa i pretrage
SBB

Tagovi: , , ,