Wiki­pe­dia na srpskom ima 150.000 čla­naka

PCPress.rs Image

Wikipedia na srpskom je­zi­ku do­bi­la je svoj 150-hi­lja­di­ti čla­nak 20. no­vem­bra u 5 ča­so­va i 32 mi­nu­ta. Ju­bi­lar­ni čla­nak je o Os­ka­ru Šin­dle­ru, po­zna­tom spa­si­ocu Jev­re­ja to­kom Dru­gog svet­skog ra­ta i oso­bi po ko­joj je snim­ljen film „Šin­dle­ro­va lis­ta”.

O­sno­va­na u ja­nu­aru 2001, Wikipedia je naj­ve­ća i naj­sav­re­me­ni­ja en­ci­klo­pe­di­ja na sve­tu i tre­nu­tno ima pre­ko 17 mi­li­ona čla­na­ka na pre­ko 280 je­zi­ka. Sa oko 500 mi­li­ona pre­gle­da dnev­no ona je pe­ti naj­po­se­će­ni­ji sajt na In­ter­ne­tu. Wikipedia na srpskom je­zi­ku je tre­nu­tno 28. po bro­ju čla­na­ka i naj­ve­ća na bi­lo kom ju­žno­slo­ven­skom je­zi­ku, kao i naj­ve­ća en­ci­klo­pe­di­ja na srpskom je­zi­ku uop­šte, za­hva­lju­ju­ći se­dmo­go­di­šnjem ra­du vi­še hi­lja­da ure­dni­ka-en­tu­zi­jas­ta. Svi član­ci na srpskom je­zi­ku se mo­gu pre­gle­da­ti na a­dre­si sr.wikipedia.org.

(Objavljeno u PC#183)

Facebook komentari:

Tagovi: