Windows 7 pretekao XP

PCPress.rs Image

Pre­ma po­da­ci­ma StatCounter-a iz ok­to­bra, Windows 7 je pres­ti­gao ver­zi­ju XP i pos­tao glo­bal­no naj­po­pu­lar­ni­ji ope­ra­tiv­ni sis­tem. On se na­la­zi na 40,21% računa­ra ši­rom sve­ta, dok je udeo Windows-a XP pao na 38,64%, pa ta­ko Windows 7, ko­ji ovih da­na pu­ni dve go­di­ne, ni­je sa­mo naj­zas­tu­plje­ni­ji Windows, već i naj­zas­tu­plje­ni­ji ope­ra­tiv­ni sis­tem uop­šte.

Microsoft mo­žda ni­je na­jus­pe­šni­ji na po­lju mo­bil­nih plat­for­mi, ali što se desktop-a tiče, drži prva tri mes­ta, po­što se Windows Vista, sa 11,25% ude­la, na­la­zi na trećem mes­tu, pre­ma po­da­ci­ma StatCounter-a. Mac OSX je če­tvrti sa 7,24%, dok Linux ope­ra­tiv­ni sis­te­mi ima­ju 0,82 % ude­la na glo­bal­nom trži­štu.

Što se do­maćeg trži­šta tiče, si­tu­aci­ja je zna­tno dru­gačija. Sa 56,67% pre­dnjači Windows XP, sle­di ga Windows 7 sa 36,88%, za­tim Vista sa 3,38 i Linux, ko­ji u Srbi­ji ima ose­tno veći udeo ne­go na glo­bal­nom trži­štu – 1,11 %.

(Objavljeno u PC#182)

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Microsoft će pokrenuti PC Health Check app na svim Windows 10 računarima
SBB

Tagovi: , , ,