Top50 Glas publike

Word – Spajanje i deljenje polja tabele

Praveći tabele u Word dokumentima, često primetite da je sadržaj polja nehomogen. Neka polja ostanu prazna, a neka su pretrpana i prelamaju se u više redova. Ako se ne urede, ovakve tabele ne samo što su vizuelno ružne i neprofesionalne, već su i nefunkcionalne jer su teško čitljive, a značajni podaci ostaju nevidljivi u svom manje bitnom okruženju. Time se gubi osnovna namena tabela u tekstualnim dokumentima. Kada dodamo neku tabelu u dokument, tekst mora da dobije na težini, jer će tabela vizuelno prijemčivo i kondenzovano objasniti udarne poruke. Da bi tabela mogla da „živne“, pribegavamo reformatiranju. Jedna od osnovnih tehnika jeste spajanje dva ili više polja da bi veći tekst mogao da bude vidljiv uz minimalni prelom po redovima. S druge strane, neka polja trebalo bi da prikažu više kratkih oznaka, pa ih delimo na segmente i time dobijamo bolje poravnanje.

wordspajanje2Česta je i situacija da zaglavlja nekih kolona moraju da se prostiru u više redova u ravni sa dva reda zaglavlja ostalih kolona. To se dešava kada su pojedine imenovane kolone grupisane u imenovane podskupove, a s druge strane, neke od kolona (kao što su redni brojevi) ne pripadaju ni jednoj podgrupi. Vizuelna i funkcionalna harmonija postiže se pomoću funkcija Merge i Split.

Da biste spojili dva ili više susednih polja, selektujte ih pazeći da ona formiraju pravougaonu strukturu. Mogu biti ne samo horizontalno ili vertikalno spojene već i kombinovano, ali uvek tako da pravougaonik ne bude „okrnjen“. Zatim na Layout ribbon tabulatoru u Table Tools, koji će se pojaviti nakon klika na tabelu, otvorite Merge grupu i kliknite na Merge Cells. Ukoliko je postojao tekst u poljima, ostaje da pročistite novo polje, jer će ono sadržati sve tekstove koji su postojali u izvornim poljima. Tekst iz svakog polja formiraće nov paragraf.

Da biste podelili polje, odaberite ga pa na Layout ribbon tab‑u, pod Table Tools, u Merge grupi kliknite na Split Cells. Otvoriće se Split Cells dijalog. Zadajte broj redova i kolona koje će biti umetnute umesto odabranih polja i kliknite na OK. Sada će biti popunjeno samo onoliko prvih polja koliko je učestvovalo u deljenju. Ako ste delili jedno polje, samo gornje levo polje imaće sadržaj, a sva ostala polja biće prazna.

Ukoliko je podešavanje Merge Cells Before Split uključeno, sva odabrana polja pre deljenja biće spojena u jedno, a tek nakon toga ovo veliko polje podeljeno u željeni broj redova i/ili kolona. U suprotnom, ako je ovo podešavanje isključeno, svako od grupno odabranih polja nezavisno se deli na željeni broj redova i/ili kolona.

Obratite pažnju na sledeću zgodnu osobinu deljenja. Ukoliko jedno polje sadrži više paragrafa teksta, oni će redom biti raspoređeni po rezultujućim poljima, tako da jednostavno možete da prebrojite paragrafe i podelite polje na potreban broj novih polja.

Uređuje Ladislav Struharik

(Objavljeno u časopisu PC#237)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,