BIZIT 2022

Za­po­sle­ni kao per­ja­ni­ca por­tfo­lija

Sa­ga je decenijski li­der u o­blas­ti sis­tem in­te­gra­ci­ja, a či­ni je tim ko­ji vi­di is­ti cilj pred so­bom, re­ša­va iza­zo­ve na brz i efi­ka­san na­čin i no­si se sa od­go­vor­no­šću i za­slu­ga­ma. Bo­ga­tim is­kus­tvom, zna­njem i tra­di­ci­jom o­bli­ku­je bu­du­ćnost, jer je Sa­ga već vi­še od če­tvrt ve­ka deo na­še sva­ko­dne­vice

01

Sa­ga
Oko 400 zaposlenih. Pre­ko 70 ven­dor­skih par­tner­sta­va. Od 2005. je sis­tem in­te­gra­tor broj 1 u Srbi­ji. Od 2009. je čla­ni­ca New Frontier Group, ko­ja pre­ma Gartner‑u, spa­da u 10 naj­ve­ćih sis­tem in­te­gra­tor­skih kom­pa­ni­ja na tlu Cen­tral­ne i Ju­go­is­to­čne Ev­ro­pe.

 

Ka­ko di­rek­tor kom­pa­ni­je Sa­ga Ne­boj­ša Bje­lo­to­mić vo­li da ka­že: „Po pi­ta­nju pro­i­zvo­dnje so­ftve­ra, Saga je do­bro ču­va­na taj­na. Uko­li­ko ste ko­ris­ti­li u­slu­ge Cen­tral­nog re­gis­tra, Ca­ri­ne ili Tre­zo­ra, sve su šan­se da ste se su­sre­li sa Sa­gi­nim so­ftver­skim pro­i­zvo­di­ma. Od prve li­ni­je kôda do go­to­vog pro­i­zvo­da, Sa­gi­ni pro­gra­me­ri su ra­zvi­li po­me­nu­ta i mno­ga dru­ga re­še­nja ko­ja su do­mi­nan­tno u pri­me­ni u ban­kar­skom i jav­nom sek­to­ru. Ako ste me­đu sre­ćni­ci­ma ko­ji ne mo­ra­ju u ban­ku, jer vam va­ša ban­ka omo­gu­ća­va da naj­ve­ći deo ban­kar­skih po­slo­va zav­rši­te pu­tem svog ra­ču­na­ra, opet ko­ris­ti­te so­ftver ra­zvi­jen u Sa­gi. Od Ko­bo­la do An­gu­la­ra, Sa­gi­ni pro­gra­me­ri mo­gu sve.“

Mre­ža u cen­tru svega

Svo­ju li­der­sku po­zi­ci­ju Sa­ga je i­zgra­di­la u o­blas­ti i­zra­de i o­drža­va­nja in­fras­truk­tu­re, pre sve­ga mre­ža i data cen­ta­ra. Na sto­ti­ne ven­dor­skih ser­ti­fi­ka­ta, kao i go­di­ne is­kus­tva, do­ve­li su Sa­gu u po­zi­ci­ju da u re­al­nom vre­me­nu pra­ti mre­žu ko­ri­sni­ka kroz svoj NOC (Network Operation Center), kao i da nu­di u­slu­ge vir­tu­el­ne in­fras­truk­tu­re pre­ma po­sle­dnjim svet­skim stan­dar­di­ma. Da­na­šnje in­for­ma­tiv­ne te­hno­lo­gi­je ne­mo­gu­će je za­mi­sli­ti bez po­me­na be­zbe­dnos­ti i me­ra ko­je su po­tre­bne ka­ko bi kom­pa­ni­je si­gur­no o­bra­đi­va­le po­dat­ke o svo­jim ko­ri­sni­ci­ma i o svo­jim fi­nan­si­ja­ma. Ti­me je Sa­ga je­dan od pi­oni­ra i li­de­ra u ovoj o­blas­ti. Od pre ko­ju ne­de­lju, u o­kvi­ru Sa­ge fun­kci­oni­še SOC (Security Operation Center) ko­ji pra­ti i in­ter­ve­ni­še na cyber na­pa­de u­sme­re­ne ka ko­ri­sni­ci­ma. Do­ma­će fi­nan­sij­ske in­sti­tu­ci­je i us­pe­šne kom­pa­ni­je ni­su sve­sne ko­ju pre­tnju sa so­bom no­si bu­ja­nje cyber kri­mi­na­la. U svo­jim re­do­vi­ma Sa­ga ima ka­dro­ve ko­ji su do­ra­sli re­ša­va­nju ta­kvih ne­po­go­da, a u ti­mu su i ser­ti­fi­ko­va­ni etič­ki ha­ke­ri.

Pročitajte i:  BIZIT 2022: Šta je digitalno upravljanje i zašto je važno za unapređenje poslovanja?

U o­kvi­ru kom­pa­ni­je Sa­ga fun­kci­oni­še i sek­tor za in­dus­trij­ska re­še­nja ko­ji se mo­že po­hva­li­ti pro­jek­ti­ma kao što je Identity Management, im­ple­men­ti­ran kod re­no­mi­ra­nih ak­te­ra na srpskom trži­štu. U nas­to­ja­nju da is­pra­ti to­ko­ve, Sa­ga sve vi­še re­sur­sa po­sve­ću­je Business Intelligence i Big Data re­še­nji­ma. Za­po­šlja­va­njem naj­bo­ljih ka­dro­va u ovoj o­blas­ti i sa­ra­dnjom sa aka­dem­skom sre­di­nom, spre­ma­ju se da u ovoj, ka­da je reč o ko­mer­ci­ja­li­za­ci­ji, uno­snoj o­blas­ti, na­pra­ve so­ftver­ske pro­iz­vo­de ko­je će trži­šte pre­po­zna­ti, a ko­ri­sni­ci ce­ni­ti. Po­red ovih o­blas­ti ko­je su u pro­do­ru, u Sa­gi se mo­že ra­di­ti i na ra­zvo­ju tra­di­ci­onal­nih so­ftver­skih pro­i­zvo­da kao što su ERP i CRM.

O­blast u ko­joj Sa­ga ima naj­ve­ću glo­bal­nu i­zlo­že­nost je­su kon­takt‑cen­tri. Uko­li­ko ste za­in­te­re­so­va­ni za o­blast ko­ja se stal­no ši­ri i usav­rša­va, a pri­de že­li­te da učes­tvu­je­te u pro­jek­ti­ma ko­ji vas vo­de na des­ti­na­ci­je ši­rom sve­ta, Sa­gin sek­tor za kon­takt‑cen­tre pra­vo je mes­to za vas. I u dru­gim o­blas­ti­ma, nji­ho­va re­še­nja se na­la­ze na svim me­ri­di­ja­ni­ma, a pri­pa­dnost New Frontier gru­pi iz Aus­tri­je o­tvo­rio je kom­pa­ni­ji Sa­ga vra­ta da do­ba­ce još da­lje.

02

Di­gi­tal­na tran­sfor­ma­cija

Sa­ga je pre­uze­la od­go­vor­nost za ši­re­nje sves­ti o di­gi­tal­noj re­vo­lu­ci­ji, kroz kon­sal­ting u o­blas­ti di­gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je, što zna­či da po­ma­žu fir­ma­ma da pri­la­go­de svoj po­slov­ni mo­del za­hte­vi­ma no­vog do­ba. Ti­me se ne me­nja sa­mo sta­ri in­dus­trij­ski mo­del po­slo­va­nja (u di­gi­tal­ni), već se pre­la­zi na no­vi na­čin ra­zmi­šlja­nja. I­zre­ka ka­že da sva­ka re­vo­lu­ci­ja je­de svo­ju de­cu, a Sa­ga ne že­li da do­zvo­li­mo da za­po­sle­ni stra­da­ju, pa se res­truk­tu­ri­ra plan­ski, sis­te­ma­ti­čno i na vre­me.

Is­kus­tvo glo­bal­nog do­meta

Iza kom­pa­ni­je Sa­ga os­ta­ju ka­pi­tal­ni pro­jek­ti, ali fir­mu pre sve­ga či­ne nje­ni za­po­sle­ni. Ula­ga­nje u ra­zvoj za­po­sle­nih, kon­stan­tnim stru­čnim usav­rša­va­njem i ser­ti­fi­ko­va­njem u mno­gim o­blas­ti­ma, naj­zna­čaj­ni­ja su in­ves­ti­ci­ja ko­ju mo­že­te ima­ti. Rad na ve­li­kim pro­jek­ti­ma svet­skog ka­li­bra pru­ža je­din­stve­nu pri­li­ku da za­po­sle­ni ste­knu is­kus­tvo, kao ni na je­dnom dru­gom mes­tu.

Pročitajte i:  BIZIT 2022: Top 5 veština koje su vam potrebne da biste uspeli u digitalnoj transformaciji

Da Sa­ga bri­ne o naj­va­žni­jem re­sur­su u kom­pa­ni­ji – za­po­sle­ni­ma – go­vo­ri i to što dva pu­ta me­se­čno or­ga­ni­zu­ju oku­plja­nja o­tvo­re­nog ti­pa, pa ra­zme­nom in­for­ma­ci­ja i­zme­đu za­po­sle­nih i me­na­džmen­ta o­drža­va­ju vi­sok ni­vo in­for­mi­sa­nos­ti, ko­ji je ne­op­ho­dan za do­bro fun­kci­oni­sa­nje sva­ke or­ga­ni­za­ci­je. Ta­ko­đe, za­po­sle­ni ima­ju pri­li­ku da pla­si­ra­ju svo­je ide­je, kroz stra­te­ške workshop‑ove, i ta­ko gra­de us­pe­šne ka­ri­je­re.

Osim stru­čnog usav­rša­va­nja, or­ga­ni­zu­ju se i soft skills obu­ke, kao i ne­za­obi­la­zni tim bil­ding sku­po­vi ko­ji čes­to ima­ju i in­ter­na­ci­onal­ni ka­rak­ter, jer se or­ga­ni­zu­ju na ni­vou New Frontier gru­pa­ci­je. Spor­tski duh se ne­gu­je kroz re­kre­aci­ju na ne­delj­nom ni­vou, ali i uče­šćem u bi­znis li­ga­ma i na hu­ma­ni­tar­nim tur­ni­ri­ma.

Vre­dno­va­nje ti­ma Sa­ga je i­zra­zi­la i sko­ra­šnjim lo­ka­cij­skim i­zme­šta­njem u du­hom obo­ga­ćen pros­tor, mo­der­ni­je in­fras­truk­tu­re, gde su za­po­sle­ni i fi­zič­ki o­slo­nje­ni je­dni na dru­ge. Te­mat­ski, Rock’N’Roll Hall of Fame na­zi­vi kan­ce­la­ri­ja/sek­to­ra go­vo­re o po­re­đe­nju s ne­kim us­pe­šnim ben­dom, a i o no­vom po­glav­lju ko­je je Sa­ga o­tvo­ri­la.

Bu­du­ći da je ru­ko­vod­stvo sve­sno či­nje­ni­ce da naš o­bra­zov­ni sis­tem ne po­kri­va u do­volj­noj me­ri no­ve te­hno­lo­gi­je i ne­ma u­slo­va da se brzo pri­la­go­di mno­štvu no­vih ide­ja, pro­na­la­že­nje pro­fi­li­sa­nih ka­dro­va re­še­no je o­sni­va­njem Aka­de­mi­je za po­dršku i im­ple­men­ta­ci­ju Interactive Intelligence kon­takt‑cen­ta­ra. Ti­me je Sa­ga na mi­kro­ni­vou po­mo­gla mla­di­ma da pro­na­đu svoj put u ovoj per­spek­tiv­noj o­blas­ti. Po­što je ek­spe­ri­ment dao i­zvan­re­dne re­zul­ta­te, ra­zmi­šlja se i o usav­rša­va­nju u dru­gim spe­ci­fi­čnim o­blas­ti­ma ko­ji­ma se Sa­ga ba­vi. Aka­de­mi­ja je bes­pla­tna i naj­vre­dni­ji­ma nu­di prak­su i za­po­sle­nje u Sa­gi. U­pra­vo su za­po­sle­na dva po­la­zni­ka, pa smo ih pi­ta­li za utis­ke.

Mla­di lju­di pre­po­zna­ju kom­pa­ni­ju Sa­gu i o­pre­de­lju­ju se za vre­dnos­ti ko­je im nu­de du­go­ro­čnu per­spek­ti­vu, ose­ćaj sta­bil­nos­ti i ure­đe­nos­ti. Sa­ga se kre­će, me­nja se i ži­vi!

Pročitajte i:  Prijatelji od početka: Goran Đaković, Saga

 

Vre­dno­va­nje zna­nja, Ni­ko­la Do­dić

Nikola_DodicLe­po je vi­de­ti da ne­ko po­šte­no za­po­šlja­va u Srbi­ji, jer je mno­go lju­di ima­lo lo­ša is­kus­tva. Do­bar je ose­ćaj ka­da te po­zo­vu prvo na in­ter­vju, pa na obu­ku, pa pro­ce­ne da si do­bar i naj­zad to vre­dnu­ju na pra­vi na­čin. Aka­de­mi­ja je o­dli­čno o­smi­šlje­na i svi lju­di ko­ji su nas in­ter­vju­isa­li bi­li su pri­ja­tni, stru­čni i vrlo ko­rek­tni u sva­kom smi­slu, ta­ko da je sve pro­šlo i­zne­na­đu­ju­će do­bro. Ka­da sam se pri­ja­vio, ni­sam znao ta­čno šta Sa­ga ra­di, ali mi je bio za­nim­ljiv kon­kurs i re­šio sam da po­ku­šam. Zav­ršio sam fa­kul­tet ko­ji ni­je ve­zan za IT, a po­što me ta o­blast in­te­re­su­je, pre­kva­li­fi­ko­vao sam se po­ha­đa­ju­ći Microsoft kur­se­ve. Aka­de­mi­ja mi je po­mo­gla da pro­ši­rim svo­je zna­nje i, s ob­zi­rom na to da sam na kra­ju do­bio i po­sao, is­pa­lo je baš fi­no.

 

 

 

 

Od Aka­de­mi­je do po­sla, O­gnjen Pre­dić

Ognjen_PredicPri­ja­vio sam se slu­čaj­no, s ob­zi­rom na to da mi je bi­la po­tre­bna prak­sa da bih zav­ršio fa­kul­tet, ne oče­ku­ju­ći da ću bi­ti prim­ljen. Bio sam pri­ja­tno i­zne­na­đen ka­da sam pro­šao eli­mi­na­ci­one kru­go­ve. Na­kon što sam prim­ljen na Aka­de­mi­ju, imao sam ide­ju ka­ko bi to mo­glo da i­zgle­da, ali u prak­si ona je pre­va­zi­šla mo­ja oče­ki­va­nja. I na­rav­no, mi­slim da sam os­tva­rio sja­jan re­zul­tat jer sam do­bio prvo prak­su, a od 1. av­gus­ta pot­pi­su­jem i ugo­vor za po­sao. Na Aka­de­mi­ji sam na­učio dos­ta stva­ri i mi­slim da je ovo pra­vi na­čin da se do­đe do po­sla. Prak­ti­čno ću o­dmah po zav­ršet­ku fa­kul­te­ta po­če­ti da ra­dim u stru­ci, što je u Srbi­ji ret­ka si­tu­aci­ja.

 

Objavljeno u časopisu PC#234

 

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,