BIZIT plus

Di­gi­tal­na tran­sfor­ma­ci­ja – šan­sa za ra­zvoj ma­lih i sre­dnjih pre­du­zeća

U nameri da osnaži mala i srednja preduzeća i preduzetnike da unaprede svoje poslovanje uz pomoć novih tehnologija, Societe Generale banka Srbija otvorila je novu sezonu konkursa Generator.

PCPress.rs Image

Kon­kurs Generator 2.0 na­jav­ljen je na ra­di­oni­ca­ma or­ga­ni­zo­va­nim ši­rom Srbi­je, gde je Se­nad Ku­le­no­vić, kon­sul­tant za di­gi­tal­nu tran­sfor­ma­ci­ju i vla­snik fir­me Digitalni nomad, go­vo­rio o značaju di­gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je i nje­nim pre­dnos­ti­ma za da­lji ra­zvoj po­slo­va­nja ma­lih i sre­dnjih pre­du­zeća.

Ino­va­ci­ja i di­gi­tal­na tran­sfor­ma­ci­ja reči su ko­je se sve češće čuju u bi­znis kru­go­vi­ma i zvuče vrlo priv­lačno. Međutim, ka­da se vla­snik ili me­na­džer ma­log ili sre­dnjeg pre­du­zeća vra­ti u svo­ju kan­ce­la­ri­ju, čes­to se suočava sa iza­zo­vom ne­dos­tat­ka vre­me­na da se u­sled sva­ko­dnev­nog po­slo­va­nja za­is­ta fo­ku­si­ra na bu­dućnost. I to je tek prvi ste­pe­nik“, ka­že Ku­le­no­vić. „Svi se bo­re sa do­bav­ljačima, kup­ci­ma, s pla­ni­ra­njem i re­ša­va­njem sva­ko­dnev­nih i te­kućih pro­ble­ma i on­da je te­ško is­pla­ni­ra­ti bu­dućnost ko­ja će doći za tri do pet go­di­na. Bi­tno je pre­po­zna­ti u ka­kvoj se tre­nu­tno po­zi­ci­ji fir­ma na­la­zi i doći do za­ključka ko­ja je tre­nu­tna po­zi­ci­ja i šta sve tre­ba da se ra­di, o­dno­sno stva­ra sli­ku o bu­dućnos­ti. Ve­li­ki je iza­zov za vla­sni­ka i me­na­dže­ra da sam dođe do za­ključka da pro­me­na mo­ra da se do­go­di i da on njo­me tre­ba da u­prav­lja“.

Ka­da u­pra­va kom­pa­ni­je do­ne­se o­dlu­ku o me­nja­nju po­slo­va­nja, pri­ori­tet je da pro­nađe lju­de ko­ji mo­gu po­moći da pro­me­na bu­de re­ali­zo­va­na. To mo­gu bi­ti i pos­to­jeći za­po­sle­ni, ko­ji­ma su najčešće po­tre­bni do­da­tni tre­nin­zi ili edu­ka­ci­je, za šta je opet ne­op­ho­dno pro­naći do­da­tne i­zvo­re fi­nan­si­ra­nja. U­pra­vo za­to Se­nad is­tiče da je, bez ob­zi­ra na to što je to ula­ga­nje za na­re­dnih tri do pet go­di­na, ipak po­tre­bno da ini­ci­jal­no bu­de na­prav­ljen plan po ko­me će kroz tri do šest me­se­ci bi­ti vi­dlji­vi prvi po­zi­tiv­ni kva­li­ta­tiv­ni po­ma­ci.

PCPress.rs Image

Čes­to se fo­kus stav­lja na du­go­ročna re­še­nja, a ne na krat­ko­ročna i tu mi­slim da tre­ba da se pro­me­ni per­spek­ti­va kod vla­sni­ka. To su ta­ko­zva­ne brze po­be­de kroz ko­je će vla­sni­ci, u­pra­va i or­ga­ni­za­ci­ja steći po­ve­re­nje da je pro­me­na mo­guća“, do­da­je Ku­le­no­vić i na­vo­di da su tri ključne di­men­zi­je di­gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je: lju­di i pro­ce­si, in­for­ma­ci­ja i in­fras­truk­tu­ra. Bi­lo da je pro­te­klih go­di­na ra­dio sa fir­mom ko­ja ima 14 ili 1.000 za­po­sle­nih, Se­nad je sva­ki put is­ti­cao da tre­ba početi od ko­ri­sničkog is­kus­tva i nji­ho­vog uti­ca­ja na pro­ce­se po­slo­va­nja.

Ko­ri­sničko is­kus­tvo je va­žno za­to što većina kom­pa­ni­ja fun­kci­oni­še iz per­spek­ti­ve pos­to­jećeg po­slov­nog mo­de­la u ko­me se osećaju pri­ja­tno, zna­ju ga jer su s njim ra­di­li i na­pra­vi­li us­peh. Dok god gle­da­te iz pa­ra­di­gme pos­to­jećeg mo­de­la u­prav­lja­nja, vi u stva­ri ima­te ne­ku vrstu kom­pa­nij­skog sle­pi­la, sa­mo vi­di­te je­dan pra­vac i set in­for­ma­ci­ja. Ali ka­da pi­ta­te ko­ri­sni­ka šta že­li, vi se i­zne­na­di­te. Vi nje­mu nu­di­te da ku­pi krom­pir, a on bi hteo da ku­pi čips! Mo­žda že­li is­tu stvar, ali u ne­kom dru­gom for­ma­tu, na dru­gačiji način, kroz dru­ge ka­na­le. Mo­žda ne že­li da kod vas ku­pu­je sa­mo u ra­dnja­ma, mo­žda že­li da ku­pu­je pu­tem In­ter­ne­ta, mo­žda že­li ko­ri­sničku po­dršku pu­tem dru­štve­nih mre­ža, a ne sa­mo pu­tem te­le­fo­na“, o­bja­šnja­va Ku­le­no­vić i o­hra­bru­je sve da ra­zgo­va­ra­ju s ko­ri­sni­ci­ma svo­jih pro­i­zvo­da ili u­slu­ga, jer će im mno­go po­moći ka­da sa­gle­da­ju nji­ho­vu per­spek­ti­vu.

PCPress.rs Image

U­pra­vo je kon­kurs Generator 2.0 šan­sa za sve pre­du­ze­tni­ke i ma­la i sre­dnja pre­du­zeća da sa­gle­da­ju no­ve per­spek­ti­ve i o­svo­je glav­nu na­gra­du – di­gi­tal­nu tran­sfor­ma­ci­ju ko­ja će obu­hva­ti­ti ce­lo­ku­pnu ana­li­zu pos­to­jećeg sta­nja po­slo­va­nja i set pre­po­ru­ka sa ak­ci­onim pla­nom, im­ple­men­ta­ci­ju je­dne od pre­dlo­že­nih pre­po­ru­ka u vre­dnos­ti do 5.000 ev­ra, kao i mar­ke­tin­ški pre­o­bra­žaj i me­dij­sku kam­pa­nju.

Rok za pri­ja­ve ­je do 24. de­cem­bra, a vi­še in­for­ma­ci­ja dos­tu­pno je na saj­tu www.generator.rs.

Facebook komentari: