Barbie postala softverski inženjer

laun Posle niza najrazličitijih profesija, Barbara Millicent Roberts zva­na Bar­bi je, kao što na­ši čita­oci već zna­ju da će gospođica do­bila no­vu pro­fesiju – posta­la je so­ftver­ski in­ženjer. Ima pažljivo iza­bran outfit, (na­ravno ) naočare, neko­liko gedžeta i Linux laptop na čijem je ekra­nu, ako pažljivije po­gleda­te, na­pisa­no 1000010, 1100001, 1110010, 1100010, 101001, 1100101 ili deka­dno 66, 97, 114, 98, 105, 101 ili, ka­da po­gleda­te u ASCII ta­belu, B, a, r, b, i, e… Pa ta­ko tri pu­ta. Ken je mo­žda na slici u kju­biklu, ali mesto na ekra­nu nije do­bio!

Inače, o novom zanimanje popularne lutke, odlučili su glasovi “publike” pristigli putem Interneta.

Izvor: PC#165

Facebook komentari: