Računari i Galaksija

LTE postaje re­alnost

PCPress.rs Image

Pre­ma pre­dvi­đa­nji­ma kom­pa­ni­je Ericsson, do 2020. go­di­ne će čak 50 mi­li­jar­di ure­đa­ja bi­ti po­ve­za­no u glo­bal­nu mre­žu. U blis­koj bu­du­ćnos­ti i da­lje će be­ži­čno ko­mu­ni­ci­ra­ti ra­ču­na­ri i mo­bil­ni te­le­fo­ni, ali i fri­ži­de­ri i pe­gle, auto­mo­bi­li, kli­ma-ure­đa­ji, tra­fo-sta­ni­ce… Fi­lo­zo­fi­ja „um­re­že­nog dru­štva” (Connected Society), kao i de­mon­stra­ci­ja te­hni­ke ko­ja tre­ba da omo­gu­ći ova­kvu bu­du­ćnost pred­stav­lje­na je no­vi­na­ri­ma na Ericsson-ovom me­dij­skom bri­fin­gu ko­ji je o­držan Stok­hol­mu.

Pre­ma is­tra­ži­va­nji­ma ove kom­pa­ni­je, pre­ko 50% vla­sni­ka smartphone ure­đa­ja u re­gi­onu ju­žne Ev­ro­pe dan za­po­či­nje sa te­le­fo­nom u ru­ka­ma, još pre ne­go što i us­ta­ne iz kre­ve­ta. Ko­re­ni­te pro­me­ne po­na­ša­nja ko­ri­sni­ka ko­ji za­hte­va­ju po­ve­za­nost uvek i svu­da uti­ru put za no­ve te­hno­lo­gi­je od ko­jih je naj­zna­čaj­ni­ja če­tvrta ge­ne­ra­ci­ja mo­bil­nog broadband-a – LTE. No­vi­na­ri­ma su u Ericsson-ovoj la­bo­ra­to­ri­ji de­mon­stri­ra­ne i mo­gu­ćnos­ti na­sle­dni­ka ove te­hno­lo­gi­je po ime­nu LTE Advanced, ko­ja pod ide­al­nim u­slo­vi­ma pos­ti­že brzi­ne ve­će od 1 Gbit/s. Pred­stav­lje­na je stu­di­ja slu­ča­ja ope­ra­to­ra TDC ko­ji je ne­dav­no u Dan­skoj po­di­gao LTE mre­žu, kod ko­je me­se­čna pret­pla­ta za pa­ket od 25 GB sa­o­bra­ća­ja sa brzi­nom od 80 Mbit/s u downlink-u i 20 Mbit/s u uplink-u i­zno­si oko 60 ev­ra.

Pročitajte i:  Ericssonov izveštaj o  mobilnosti: snažan rast 5G mreže – globalni saobraćaj koji se odnosi na  mobilni prenos podataka će se utrostručiti za šest godina

(Objavljeno u PC#183)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,