Mu­zički ka­mičak

PCPress.rs Image

Ma­li MP3 ple­jer In­tex Peb­ble se lako ko­ris­ti, a pu­nje­nje ba­te­ri­je i pre­nos pe­sa­ma obav­lja­ju se na ori­gi­na­lan način.

Iz Intex-a nam sti­že ma­li MP3 ple­jer u o­bli­ku ka­menčića ko­ji se, u skla­du sa i­zgle­dom, i zove Pebble. Ras­po­lo­živ je u tri bo­je, crnoj, ru­žičas­toj i be­loj, a mo­že­te bi­ra­ti i ka­pa­ci­tet – 2, 4 ili 8 GB. Pebble je kom­pak­tnih di­men­zi­ja, prečni­ka od oko 3 cm i de­blji­ne od oko 1 cm. To­li­ko je ma­li jer ne­ma e­kran, već sa­mo o­snov­ne tas­te­re za re­pro­duk­ci­ju i pa­uzi­ra­nje, pre­la­zak na sle­deću ili pret­ho­dnu pe­smu, po­jačava­nje i uti­ša­va­nje.

Od ula­za i i­zla­za pos­to­ji sa­mo je­dan 3,5 mm mi­ni-džek. Očeki­va­li smo mi­ni-USB ulaz ili utični­cu za pu­njač, ali ih ni­smo na­šli. Pa, ka­ko on­da pu­ni­te ba­te­ri­ju i pre­ba­cu­je­te mu­zi­ku na ka­mičak? Kroz taj 3,5 mm mi­ni-džek – do­bi­ja­te USB kabl ko­ji s je­dne stra­ne ima stan­dar­dan pri­ključak za računar, a s dru­ge 3,5 mm mi­ni-džek ko­ji ide u Pebble – pre­ko nje­ga se pre­ba­cu­je mu­zi­ka na ple­jer i is­tov­re­me­no se pu­ni ba­te­ri­ja. Za sa­mos­tal­no pu­nje­nje ple­je­ra, bez računa­ra, do­bi­ja­te USB pu­njač u ko­ji uta­kne­te taj is­ti kabl i za ma­nje od sat vre­me­na mo­že­te na­pu­ni­ti u­građenu li­ti­jum-jon­sku ba­te­ri­ju ko­ja će vam obe­zbe­di­ti od četi­ri do šest sa­ti slu­ša­nja mu­zi­ke. Uz Pebble se is­po­ručuju be­le slu­ša­li­ce, na­lik oni­ma za iPod.

Ko­rišćenje je ta­kođe ve­oma je­dnos­tav­no jer računar re­gis­tru­je Pebble kao flash disk, ta­ko da je po­tre­bno sa­mo da pre­vučete pe­sme ko­je že­li­te i sprem­ni ste za slu­ša­nje mu­zi­ke. Uređaj re­pro­du­ku­je MP3 i WMA da­to­te­ke, a mo­že­te ga, ako za­tre­ba, ko­ris­ti­ti i kao kla­sičan ek­ster­ni disk. U du­hu Demand more slo­ga­na fir­me Intex, pos­to­ji čak i tas­ter ko­jim mo­že­te po­de­si­ti ne­ki od po­pu­lar­nih una­pred pri­prem­lje­nih e­kvi­laj­zer­skih re­ži­ma i ta­ko pri­la­go­di­ti zvuk ono­me što slu­ša­te.

Ako slu­ša­te mu­zi­ku dok pu­tu­je­te ili ve­žba­te, a ne že­li­te da tro­ši­te ba­te­ri­ju te­le­fo­na za to i tra­ži­te na­men­ski uređaj, ili vam je­dnos­tav­no tre­ba lep po­klončić za ti­nej­dže­ra, ovaj ple­jer sim­pa­tičnog i­zgle­da će vam sva­ka­ko bi­ti za­nim­ljiv zbog svog je­dnos­tav­nog di­zaj­na i fun­kci­onal­nos­ti… a i zbog po­volj­ne ce­ne.

Intex Pebble

Kapacitet              4 GB

Podržani formati MP3 i WMA

Trajanje baterije  4-6 sati

Cena      2.157 dinara

Kontakt  www.tnt.rs

Andrija Ćeranić

(Objavljeno u PC#184)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,