O­dlična sli­ka i pri sla­bom svetlu

PCPress.rs Image

Axis je ra­zvio te­hno­lo­gi­ju Lig­htfin­der ko­ja na ka­me­ra­ma da­je o­štru sli­ku s ma­lo šu­ma i s očuva­nim bo­ja­ma, čak i u po­lum­raku.

Be­zbe­dno­sne ka­me­re mo­gu da ra­de i pri vrlo sla­boj sve­tlos­ti, za­hva­lju­jući to­me što nji­ho­vi fo­to-sen­zo­ri de­tek­tu­ju i deo in­fra­crve­nog spek­tra. Ta sve­tlost je pod nor­mal­nim okol­nos­ti­ma ne­po­želj­na, jer re­me­ti pri­ro­dnu per­cep­ci­ju bo­ja (čak i crn pre­dmet na snim­ku mo­že da is­pa­dne vrlo sve­tao ako emi­tu­je ja­ku IC sve­tlost), pa se zbog to­ga blo­ki­ra IC fil­trom. Ka­da ni­vo sve­tla pa­dne is­pod o­dređene gra­ni­ce, fil­tar se auto­mat­ski u­kla­nja da bi se i­zvu­kao mak­si­mum iz pos­to­jećih u­slo­va. Ne­ret­ko se ko­ris­te i IC ilu­mi­na­to­ri ko­ji do­da­tno o­sve­tlja­va­ju sce­nu ovom ne­vi­dlji­vom sve­tlošću. Re­zul­tat je mo­no­hro­mat­ska sli­ka, što je bo­lje od crnog e­kra­na, ali u ne­kim si­tu­aci­ja­ma ni­je do­volj­no da bi se ras­po­zna­li va­žni de­ta­lji. Do­da­tan pro­blem je to što ova­kva sli­ka ima mno­go šu­ma i po pra­vi­lu ni­je do­volj­no o­štra.

Šved­ska kom­pa­ni­ja Axis ra­zvi­la je te­hno­lo­gi­ju Lightfinder ko­ja obe­zbeđuje do sa­da ne­pre­va­ziđen kva­li­tet sli­ke u lo­šim sve­tlo­snim u­slo­vi­ma. Ova te­hno­lo­gi­ja je za­sno­va­na na izu­ze­tno ose­tlji­vom fo­to-sen­zor­skom CMOS čipu ko­ji je uz mno­go tru­da upa­ren sa ade­kva­tnim o­bjek­ti­vom. Ta­ko do­bi­je­na sli­ka se pa­žlji­vo o­brađuje po­moću spe­ci­ja­li­zo­va­nog so­ftve­ra ko­ji stal­no po­de­ša­va ste­pen fil­tri­ra­nja i izo­štra­va­nja ka­ko bi dao op­ti­mal­ne re­zul­ta­te u svim sve­tlo­snim u­slo­vi­ma. U po­ređenju sa ana­lo­gnim ka­me­ra­ma, Lightfinder ka­me­re pru­ža­ju ver­ni­ju re­pro­duk­ci­ju bo­ja (po­se­bno pri sla­boj sve­tlos­ti), uz da­le­ko bo­lje po­tis­ki­va­nje šu­ma i bo­gat pri­kaz de­ta­lja. Bu­dući da su Axis-ove ka­me­re ko­je ko­ris­te te­hno­lo­gi­ju Lightfinder di­gi­tal­ne, njih ta­kođe o­dli­ku­je pro­gre­siv­no ske­ni­ra­nje, IP ko­mu­ni­ka­ci­ja i mo­gućnost pri­me­ne in­te­li­gen­tne vi­deo-ana­li­ze i in­te­gra­ci­je u IP sis­te­me vi­deo-nad­zo­ra. Ove ka­me­re su vrlo ko­ri­sne svu­da gde se očeku­je sla­ba vi­dlji­vost, kao što su par­kin­zi, ško­le, gra­di­li­šta, za­tvo­ri… U ek­strem­nim u­slo­vi­ma sa izu­ze­tno sla­bim sve­tlom, mo­gu im se pri­do­da­ti IC ilu­mi­na­to­ri, ali u većini slučaje­va Lightfinder ka­me­ra­ma ne tre­ba do­da­tno IC o­sve­tlje­nje.

IP ka­me­re s te­hno­lo­gi­jom Lightfinder ne­dav­no su se po­ja­vi­le na trži­štu, i to dva o­snov­na mo­de­la: Axis Q1602 i Axis Q1604 koji se ra­zli­ku­ju po re­zo­lu­ci­ji – prvi da­je D1, a dru­gi HD 720p sli­ku. Oba mo­de­la ima­ju i po­se­bnu ver­zi­ju sa su­fik­som -E, na­me­nje­nu ra­du na o­tvo­re­nom pros­to­ru, o­prem­lje­nu po­se­bnim no­sačem i šti­tni­kom za sun­ce, ot­por­nu na pra­ši­nu, ki­šu, sneg i spo­so­bnu za rad na ek­strem­nim tem­pe­ra­tu­ra­ma (tzv. Arctic Temperature Control, za po­u­zdan rad u ras­po­nu od -40°C do +50°C). Ove ka­me­re po­drža­va­ju i fun­kci­ju Remote Back Focus i PoE na­pa­ja­nje, što po­je­dnos­tav­lju­je in­sta­la­ci­ju, kao i mo­gućnost pru­ža­nja vi­šes­tru­kih h.264 kom­pri­mo­va­nih vi­deo-stri­mo­va pro­i­zvolj­nog kva­li­te­ta. Svi mo­de­li ta­kođe ima­ju dvo­smer­nu audio-ko­mu­ni­ka­ci­ju sa u­građenim mi­kro­fo­nom i utični­cu za me­mo­rij­ske kar­ti­ce ko­je mo­gu da se ko­ris­te kao lo­kal­ni DVR, o­dno­sno storage gde se čuva snim­lje­ni ma­te­ri­jal.

  Axis Q1602 Axis Q1602-E Axis Q1604 Axis Q1604-E
Višestruki h.264 strimovi Da Da Da Da
HD rezolucija Ne Ne Da Da
Outdoor / Arctic Temperature Control Ne Da Ne Da
  www.ipway.rs

Mladen Mijatović

(Objavljeno u PC#182)

Facebook komentari: