Računari i Galaksija

Orion Telekom ponudio uslugu TvIT

PCPress.rs Image

Ori­on Te­le­kom je prvi na do­ma­ćem trži­štu po­nu­dio sve tri u­slu­ge u in­te­gri­sa­nom o­bli­ku, pod krat­kim i upe­ča­tlji­vim na­zi­vom TvIT. Na taj na­čin je pos­tav­lje­na o­sno­va za ra­zvoj no­ve u­slu­ge – te­le­vi­zi­je pu­tem In­ter­ne­ta (IPTV), a sa­mim tim i za in­te­gri­sa­nje svih u­slu­ga ko­je Ori­on Te­le­kom nu­di – pris­tu­pa In­ter­ne­tu, fik­sne te­le­fo­ni­je i te­le­vi­zi­je, u o­bje­di­nje­nu Triple Play u­slu­gu, o­dno­sno TvIT.

Pre­dnos­ti ove u­slu­ge su mno­gos­tru­ke, a me­đu naj­va­žni­jim se i­zdva­ja­ju je­dnos­tav­no i brzo in­sta­li­ra­nje tri u­slu­ge is­tov­re­me­no, kom­for o­bje­di­nje­ne na­pla­te, zna­čaj­no ni­ža ce­na pa­ke­ta u­slu­ga, kao i či­nje­ni­ca da je obe­zbe­đe­na kom­ple­tna o­pre­ma i te­hnič­ka po­drška po­tre­bna za pu­nu fun­kci­onal­nost u­slu­ge TvIT. Ce­na ak­ti­va­ci­je kre­će već od 2.490 di­na­ra, a u­slu­ga je dos­tu­pna na te­ri­to­ri­ji ko­ju Ori­on Te­le­kom po­kri­va ne­kom od svo­jih In­ter­net u­slu­ga.

(Objavljeno u PC#183)

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Prilagođena hosting rešenja koja nudi Orion telekom
SBB

Tagovi: , , ,