BIZIT plus

Štam­pač na li­zing

PCPress.rs Image

Trend pre­las­ka sa mo­no na ko­lor la­ser­sku štam­pu se­li se sa za­pa­da na is­tok Ev­ro­pe. Fran­cus­ko trži­šte ku­pu­je sko­ro po­lo­vi­nu štam­pača sa ko­lor mas­ti­li­ma (49%), Če­ška i Grčka oko 30%, a Srbi­ja sa­mo 5%. Ce­na o­drža­va­nja je is­ta ili ne­zna­tno ra­zličita, a efe­kat bo­je na pa­pi­ru je ne­mer­ljiv. Sto­ga se u pred­sto­jećem pe­ri­odu očeku­je na­glo po­većanje pri­me­ne bo­je.

Kan­ce­la­ri­ja bez pa­pi­ra na­jav­lju­je se već vi­še go­di­na, a u međuv­re­me­nu po­tre­be štam­pa­nja upor­no ras­tu, pre sve­ga zbog po­većanja obi­ma po­slo­va­nja. Stre­meći ka op­ti­mal­noj ko­ličini štam­pe, pre­du­zeća pre­la­ze na mul­ti­fun­kci­onal­ne uređaje (MFU), tj. štam­pač, ske­ner i faks u je­dnom, o­prem­lje­ne mre­žnom kar­ti­com. Ti­me se značaj­no šte­di na ce­ni otis­ka – po­re­deći is­tu ko­ličinu štam­pe na 10 A4 mo­no štam­pača i je­dnom A3 ko­lor, u­šte­da na go­di­šnjem ni­vou je 5 do 10 pu­ta.

Ko­pir-apa­ra­ti spo­je­ni na mre­žu ko­ji su kva­li­te­tni, je­fti­ni, ra­de du­go i efi­ka­sno, dos­ko­ro su bi­li mi­sa­ona ime­ni­ca – sve tri ka­rak­te­ris­ti­ke ni­je bi­lo la­ko naći u je­dnom uređaju. Sharp MFU po­dmi­ru­ju sve po­tre­be i po­većava­ju za­do­volj­stvo ko­ri­sni­ka – oni na­pros­to ra­de. Dok u većini pre­du­zeća IT sek­tor značajan deo svog vre­me­na tro­ši na re­ša­va­nje pro­ble­ma štam­pe, Sharp apa­ra­ti su brzi, eko­no­mični i po­u­zda­ni. To­me um­no­go­me do­pri­no­si so­ftver
za MFU.

Kayleigh Sharp Accounting Solution je so­ftver za kon­tro­lu tro­ško­va i pris­tu­pa mul­ti­fun­kci­onal­nim uređaji­ma sa hard-dis­kom, o­dno­sno nje­go­vim ko­ri­snim fun­kci­ja­ma, od ko­jih i­zdva­ja­mo o­bračun tro­ško­va sa i­zve­šta­ji­ma, sis­tem za kon­tro­lu pris­tu­pa i fun­kci­ju sve­obu­hva­tne kon­tro­le. Kayleigh (ja­pan­ski „računa­nje”, tj. „računo­vod­stvo”) je Sharp-ovo auto­ri­zo­va­no re­še­nje i ko­ris­ti sve fun­kci­je OSA (Open System Architecture) a­pli­ka­ci­je da bi se do­bi­la mak­si­mal­na kon­tro­la i upo­tre­blji­vost mul­ti­fun­kci­onal­nih uređaja. Za­hva­lju­jući nje­mu, do­bi­ja se tran­spa­ren­tni o­bračun tro­ško­va ko­pi­ra­nja, štam­pa­nja i ske­ni­ra­nja, lak pre­gled i­zve­šta­ja svih obav­lje­nih po­slo­va, cen­tra­li­zo­va­na kon­tro­la pris­tu­pa ko­ri­sni­ka ili gru­pe ka MFU i kon­tro­la pro­fi­la tro­ško­va za ko­ri­sni­ke ili gru­pe. Ta­kođe je mo­guć li­mit (kre­dit) za sva­kog ko­ri­sni­ka, na MFU dis­ple­ju se pri­ka­zu­je i­znos dos­tu­pnog kre­di­ta za pri­jav­lje­nog ko­ri­sni­ka, gra­fička sta­tis­tička ana­li­za upo­tre­be uređaja, in­ter­fejs je in­tu­iti­van i ve­oma lak za upo­tre­bu, spe­ci­jal­no di­zaj­ni­ran ra­di lak­šeg ru­ko­va­nja, a pos­to­ji i po­drška za USB čitače kar­ti­ca i ma­gne­tne kar­ti­ce.

Upo­tre­bom so­ftve­ra za MFU eli­mi­ni­še se ri­zik ne­po­tre­bnog štam­pa­nja u bo­ji, a kon­tro­lom tro­ško­va štam­pa­nja mi­ni­mi­zi­ra se ko­pi­ra­nje pre­ko li­mi­ta ko­ri­sni­ka. Sa­mo ov­lašćeni ko­ri­sni­ci mo­gu ko­ris­ti­ti MFU, dok ne­ov­lašćeni ko­ri­sni­ci ne mo­gu ni pris­tu­pi­ti po­de­ša­va­nji­ma i fun­kci­ja­ma.

Cilj­nu gru­pu pred­stav­lja sva­ka or­ga­ni­za­ci­ja ko­ja že­li kon­tro­lu tro­ško­va ko­pi­ra­nja i štam­pa­nja, o­dno­sno or­ga­ni­za­ci­je ko­je ima­ju uređaje ko­ji­ma tre­ba da o­gra­niče pris­tup, ali ko­ji mo­ra­ju bi­ti dos­tu­pni za ra­zne po­slo­ve ko­pi­ra­nja, tj. štam­pa­nja.

No­vi trend u načinu plaćanja štam­pe je štam­pa na li­zing. Umes­to da ku­pi­te MFU i da o svom tro­šku ne­ko­li­ko pu­ta me­sečno me­nja­te ker­tri­dže, do­volj­no je da pre­du­zeću od kog ste uze­li MFU me­sečno plaćate broj oti­sa­ka. Pri­me­ti­te li da su se va­še po­tre­be za štam­pom pro­me­ni­le, mo­že­te za­me­ni­ti apa­rat ne­kim pri­kla­dni­jim, a vi­di­te li da ste po­gre­ši­li, mo­že­te se vra­ti­ti na sta­ri. Sva­ki apa­rat je prav­ljen za o­dređen broj ko­pi­ja na me­sečnom ni­vou, te u za­vi­snos­ti od obi­ma štam­pe bi­ra­te pra­vu me­ru. Ako u ce­loj go­di­ni sa­mo je­dnog me­se­ca ima­te i­zra­zi­to po­većan broj oti­sa­ka, ne is­pla­ti se da zbog to­ga ku­pu­je­te apa­rat ko­ji je pre­dviđen za zna­tno veći broj ko­pi­ja od va­še uobičaje­ne po­tro­šnje jer vam on na go­di­šnjem ni­vou ne bi bio ren­ta­bi­lan. Za ta­kve do­gađaje i­znaj­mi­te MFU za obim­ni­ju štam­pu.

Di­gi­tron Ist, http://www.digitron-ist.co.rs/

Zoran Drenković

(Objavljeno u PC#183)

Facebook komentari: