ERP 2024

Vi­deo‑nad­zor za sva­koga

PCPress.rs Image

Iz D-Lin­ka sti­že re­še­nje za kućni vi­deo-nad­zor u vi­du IP ka­me­re, a pre­nos uži­vo pre­ko In­ter­ne­ta mo­že se pra­ti­ti na računa­ru ili smart te­le­fonu.

Od ka­da su CCTV ka­me­re do­bi­le IP in­ter­fej­se a broadband In­ter­net uzeo ma­ha, uka­za­la se mo­gućnost da vi­deo-snim­ci u re­al­nom vre­me­nu bu­du dos­tu­pni u sva­ko vre­me i na (go­to­vo) sva­kom mes­tu. Pra­vil­nim um­re­ža­va­njem ka­me­ra i nji­ho­vim po­ve­zi­va­njem sa In­ter­ne­tom ovo je na­oko je­dnos­tav­no, ali da bi se pos­ta­vi­lo pro­fe­si­onal­no re­še­nje za IP vi­deo-nad­zor, po­tre­bno je du­blje po­zna­va­nje mre­žnih te­hno­lo­gi­ja i In­ter­ne­ta od onog što ga ima pro­sečan kućni ko­ri­snik. Osim to­ga, za uda­lje­ni pris­tup ova­kvom sis­te­mu obično su ne­op­ho­dni ne­ki de­ta­lji ko­je In­ter­net pro­vaj­de­ri po­se­bno na­plaćuju, kao što je fik­sna (sta­tička) IP a­dre­sa. Zbog sve­ga to­ga, dos­ko­ro je vi­deo-nad­zor po­sred­stvom In­ter­ne­ta u­glav­nom bio re­zer­vi­san za po­slov­ne ko­ri­sni­ke i ma­lo­broj­ne en­tu­zi­jas­te ko­ji su bi­li do­volj­no pot­ko­va­ni zna­njem iz ove o­blas­ti. D-Link nu­di in­te­re­san­tno re­še­nje pri­me­re­no kućnim ko­ri­sni­ci­ma: ma­lu, pris­tu­pačnu IP ka­me­ru ko­ja se je­dnos­tav­no po­de­ša­va i bes­pla­tan on-line ser­vis ko­ji omo­gućava pris­tup sli­ci u re­al­nom vre­me­nu, kroz D-Link-ov Web por­tal.

D-Link DCS-930 je ka­me­ra s pos­to­ljem i o­brtnim zglo­bom ko­ja se mo­že sta­vi­ti na sto ili pričvrsti­ti na zid, ta­va­ni­cu ili bi­lo ko­ju ra­dnu pov­rši­nu – ve­oma je ma­lih di­men­zi­ja, s pre­dnje stra­ne su o­bjek­tiv i je­dna LED lam­pi­ca, a naj­veći deo po­za­di­ne za­uzi­ma­ju mre­žni RJ-45 ko­nek­tor i utični­ca za na­pa­ja­nje. Ka­me­ra ne­ma ek­ster­nu an­te­nu, pa na prvi po­gled ni­je oči­gle­dno da po­red mre­žnog Ethernet in­ter­fej­sa ima i WiFi, i to po stan­dar­du 802.11n, što je zgo­dno, jer je mo­že­te pos­ta­vi­ti bi­lo gde u kući i oko kuće, bez po­tre­be da ra­zvlačite ka­blo­ve.

Ka­me­ra se la­ko in­sta­li­ra: tre­ba sa­mo uba­ci­ti CD u računar i o­tvo­riće se de­talj­no uput­stvo ko­je ko­ri­sni­ka „vo­di za ru­ku”, o­bja­šnja­va­jući uz ilus­tra­ci­je čak i ka­ko se pri­ključuju ka­blo­vi, u­ključuje na­pa­ja­nje itd. Wizard utvrđuje način na ko­ji je re­ali­zo­va­na va­ša ve­za sa In­ter­ne­tom i u skla­du s ti­me kon­fi­gu­ri­še ka­me­ru. Poče­tna in­sta­la­ci­ja se obav­lja pre­ko ba­kar­nog Ethernet-a, a pred kraj se nu­di op­ci­ja pre­las­ka na WiFi, po­sle ko­je mo­že­te da u­klo­ni­te ka­blo­ve. To­kom in­sta­la­ci­je biće vam po­nuđeno da se re­gis­tru­je­te za ser­vis po ime­nu mydlink. Oba­ve­zno to učini­te – po­sle to­ga ćete bi­ti u pri­li­ci da sa bi­lo kog mes­ta sa pris­tupom In­ter­ne­tu je­dnos­tav­no ode­te na ovaj sajt, une­se­te svo­je ko­ri­sničko ime i lo­zin­ku i u pro­zo­ru Web browser-a pra­ti­te uži­vo sni­mak ko­ji ka­me­ra emi­tu­je. Na­ročito je in­te­re­san­tno to što je D-Link ra­zvio i a­pli­ka­ci­je za smart te­le­fo­ne ko­je omo­gućava­ju is­to to – za sa­da su po­drža­ne ver­zi­je za iPhone i Android ko­je mo­že­te bes­pla­tno da pre­u­zme­te na AppStore, o­dno­sno Android Market-u.

PCPress.rs Image

Ka­da je reč o po­ve­zi­va­nju na In­ter­net, D-Link nu­di i in­te­re­san­tnu spra­vi­cu pod na­zi­vom DWR-510 ko­ja slu­ži za pris­tup mo­bil­nom In­ter­ne­tu brzi­na­ma do 7,2 Mb/s (za­ključno sa HSPA pro­to­ko­lom, ako ga vaš pro­vaj­der po­drža­va). Ovaj uređaj pod­seća na USB mo­de­me ka­kve pro­vaj­de­ri mo­bil­nog In­ter­ne­ta de­le svo­jim ko­ri­sni­ci­ma. I za­is­ta, ako u nje­ga uba­ci­te SIM kar­ti­cu i in­sta­li­ra­te od­go­va­ra­jući so­ftver, DWR-510 ra­di kao kla­sičan 3G mo­dem. Ali, ovaj ge­džet ima pre­ki­dač ko­jim se pre­ba­cu­je iz re­ži­ma mo­de­ma u re­žim rute­ra; sa­mo ga pri­ključite u bi­lo ko­ji USB pri­ključak zbog na­pa­ja­nja (ne mo­ra da bu­de računar – u ob­zir do­la­zi čak i pu­njač za mo­bil­ni te­le­fon sa USB in­ter­fej­som!) i on počinje da ra­di kao be­žični WiFi ru­ter ko­ji ve­zu sa In­ter­ne­tom os­tva­ru­je pre­ko mo­bil­ne mre­že, što ga čini je­dnim od naj­ma­njih mo­bil­nih be­žičnih ru­te­ra ko­je smo vi­de­li! Po­moću računa­ra ko­ji je po­ve­zan na ovaj ru­ter mo­gu se po­de­si­ti svi uobičaje­ni pa­ra­me­tri, kao što su re­žim ra­da, SSID, en­krip­ci­ja be­žične ve­ze itd.

IP kamera D-Link DCS-930
Interfejsi RJ-45 Ethernet, WiFi 802.11b/g/n
Senzor CMOS, 1 lux
Video M-JPEG; 640×480 @ 20 fps 320×240 @ 30 fps
Daljinski pristup mydlink; aplikacije za iPhone i Android
Cena 70 evra
3G modem / ruter D-Link DWR-510
Mobilni interfejs GPRS, EDGE, UMTS, HSPA
WiFi interfejs 802.11 b/g/n
Cena 145 evra
Kontakt www.dlinkadria.eu

Mladen Mijatović

(Objavljeno u PC#184)

 

 

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,