BIZIT plus

Agile Serbia: 7 godina stvaranja novog poslovnog sveta agilnosti

Prva pomisao na pomen agilnosti je nešto dinamično, prilagodljivo, u korak s trendovima. To su izrazi koji bi trebalo da opisuju savremeno poslovanje, jer su promene neizbežne, a tržišta brzo rastuća. Međutim, kada je reč o primeni u praksi, situacija je često drugačija. Po pravilu IT su kompanije lideri ka­da su ino­va­ci­je i nji­ho­va pri­me­na u pi­ta­nju, a pionir u domenu agilnosti je Agile Serbia, brend kompanije Puzzle Software

PCPress.rs Image

Agile Serbia, osnovana 2012.godine, nastala je sa vizijom da na ove prostore prenese inovacije u pogledu organizacije i optimizacije poslovanja. U trenutku formiranja bila je orijentisana pretežno na softverske kompanije. Iako je Scrum framework najzastupljeniji u praksi kada je Agile pristup u pitanju, Agile Serbia i njeni treneri mogu da prenesu agilna znanja i veštine i iz drugih segmenata. Upravo zato veoma uspešno sarađuju i sa non IT kompanijama kojima unose inovacije u rad.

Vrednosti koje su temelj Agile Serbia

Agile Serbia

čini tim Scrum/Agile ek­spe­ra­ta ko­ji pru­ža­ju po­dršku u edu­ka­ci­ji i im­ple­men­ta­ci­ji Agil­nih vre­dnos­ti, prin­ci­pa, prak­si i ra­znih te­hni­ka. Re­gi­onal­no je pre­po­zna­ta po izu­ze­tno us­pe­šnim edu­ka­ci­ja­ma za agil­ni ra­zvoj pro­i­zvo­da, ko­je or­ga­ni­zu­je u sa­ra­dnji sa Scrum Alliance. Na srpskom trži­štu je među prvi­ma omo­gućila ser­ti­fi­ka­ci­ju za Scrum Master i Product Owner ulo­ge. Do sa­da je ser­ti­fi­ko­va­no pre­ko 1.000 informatičkih pro­fe­si­ona­la­ca.

Edu­ka­ci­ja u do­me­nu pri­me­ne Agile pris­tu­pa je je­dan od me­to­da pu­tem ko­jih Agile Serbia nas­to­ji da os­tva­ri svo­ju vi­zi­ju ka­da je sis­tem po­slo­va­nja u pi­ta­nju, ko­ji tre­ba da se pri­la­gođava du­hu vre­me­na i nje­go­vim po­tre­ba­ma. Ak­ce­nat je pre sve­ga na pro­me­na­ma, prven­stve­no moći i spo­so­bnos­ti pri­la­gođava­nja, kao i na li­der­stvu kao ve­šti­ni ko­ja i­gra ve­oma va­žnu ulo­gu ka­da je u pi­ta­nju spo­so­bnost da se od­go­vo­ri na iza­zo­ve i pro­me­ne u dinamičnom o­kru­že­nju.

Puzzle Software je kre­nuo sa agil­nim edu­ka­tiv­nim pro­gra­mom, ka­da je o­sni­vač Marko Branković do­šao na ide­ju da ovu prak­tičnu stvar ve­za­nu za po­slo­va­nje pri­me­ni u Srbi­ji i da na taj način u pot­pu­nos­ti ide u ko­rak sa sve­tom i ra­zvo­jem te­hno­lo­gi­ja. U počet­ku su or­ga­ni­zo­va­ni ser­ti­fi­ka­ci­oni kur­se­vi da bi vre­me­nom nas­tao kon­cept „kon­ti­nu­ira­ne edu­ka­ci­je“ po­svećene na­pre­dnim as­pek­ti­ma Scrum/Agile im­ple­men­ta­ci­je, te kon­kre­tnim prak­sa­ma i te­hni­ka­ma.

Agilna edukacija kao ključ uspeha i stvaranja novih vrednosti

PCPress.rs Image

Uko­li­ko se prvi put srećete sa poj­mom agil­nos­ti, to bi naj­je­dnos­tav­ni­je rečeno, bio o­dređen pris­tup ra­zvo­ju pro­i­zvo­da ko­ji zas­tu­pa adap­tiv­no pla­ni­ra­nje, ra­zvoj kroz ite­ra­ci­je, ra­nu is­po­ru­ku de­lo­va ili fun­kci­onal­nos­ti sprem­nih za trži­šte, kon­ti­nu­ira­na po­bolj­ša­nja, flek­si­bi­lan i brz od­go­vor na pro­me­ne – ka­ko na trži­štu, ta­ko i u za­hte­vi­ma kli­je­na­ta. Agile je da­kle vrsta pris­tu­pa, ki­šo­bran is­pod kog se na­la­ze broj­ni o­kvi­ri kroz ko­je se Agile, kao način ra­zmi­šlja­nja i fun­kci­oni­sa­nja, re­ali­zu­je. Naj­po­zna­ti­ji i najčešće ko­rišćeni agil­ni o­kvir u sve­tu i kod nas jes­te Scrum, ali su dos­ta zas­tu­plje­ni i Kanban, Lean, DevOps, SAFe i dru­gi.

To­kom svog agil­nog ra­zvo­ja, Agile Serbia je na­kon de­se­ti­ne us­pe­šno re­ali­zo­va­nih ser­ti­fi­ka­ci­onih Scrum Master i Product Owner kur­se­va, trži­štu pru­ži­la do­da­tne vi­do­ve edu­ka­ci­ja kao što su spe­ci­fični na­pre­dni tre­nin­zi, Agile Coaching & Mentoring u­slu­ge pri­la­gođene po­je­di­načnim kom­pa­ni­ja­ma, Agile Coaching Club, ra­zne bes­pla­tne ra­di­oni­ce i do­gađaje.

Tre­ne­ri ko­ji su za­du­že­ni za re­ali­za­ci­ju edu­ka­ci­ja su pri­zna­ti stručnja­ci i ser­ti­fi­ko­va­ni ek­sper­ti u svo­jim o­blas­ti­ma, te Agile Serbia mo­že da se po­hva­li da u svom ti­mu oku­plja ne­ka od naj­značaj­ni­jih ime­na svet­ske Agile sce­ne. Mi­ljan Ba­jić je je­dan od 99 ser­ti­fi­ko­va­nih Enterprise coach‑eva (CEC). Petri Heiramo je ser­ti­fi­ko­va­ni Scrum tre­ner i vir­tu­oz ka­da su Scrum obu­ke u pi­ta­nju, čije obu­ke je do sa­da pro­šlo vi­še od 10.000 ser­ti­fi­ko­va­nih Scrum stručnja­ka.

Deo Agile Serbia ti­ma su i ime­na po­put Nicole Belilos – ser­ti­fi­ko­va­ni Scrum tre­ner i ko‑tre­ner Jeff Sutherland-a, o­sni­vača Scrum framework‑a, Olaf Lewitz ‑ svet­ski gu­ru ka­da je u pi­ta­nju agil­no li­der­stvo. Tu su i oni ko­ji po­se­du­ju vi­so­ka aka­dem­ska i naučna zva­nja kao što je Dr Alistair Cockburn, pot­pi­snik Agile Ma­ni­fes­ta na o­sno­vu kog je i nas­tao Agile pris­tup. Na re­ali­za­ci­ji Scrum/Agile edu­ka­ci­ja i tran­sfor­ma­ci­ja po­slo­va­nja ra­de i do­maći ek­sper­ti, kao što su Zo­ran Vuj­kov, Pre­drag Raj­ko­vić, Mi­loš Ze­ko­vić i dru­gi.

Agile Month – mesec agilnosti i kontinuirane edukacije

Svi o­tvo­re­ni tre­nin­zi i edu­ka­ci­je o­drža­va­ju se dva pu­ta go­di­šnje, u pro­leće i na je­sen. Ova se­ri­ja agil­nih edu­ka­ci­ja tra­je oko me­sec da­na i u Srbi­ji i u re­gi­onu, po­zna­ta je kao Agile Month.

Pre­ko 400 lju­di po­hađalo je tre­nin­ge sa­mo ove je­se­ni. Po­red stan­dar­dnih Scrum tre­nin­ga, ubačen je no­vi pris­tup edu­ka­ci­ja­ma kroz online coaching i mentoring program ko­ji za cilj ima spoj prak­se i stečenih zna­nja to­kom tre­nin­ga. Tu je i Certified Agile Leadership kurs, ko­ji je na­me­njen svi­ma oni­ma ko­ji bi da nauče ka­ko da pre­dvo­de pro­me­ne kao sto je Agile tran­zi­ci­ja.

Sle­deća se­zo­na o­tvo­re­nih tre­nin­ga, o­dno­sno Agile Month, je u pro­leće 2019, gde će po­red ser­ti­fi­ka­ci­onih kur­se­va, si­gur­no bi­ti i obu­ka ko­je se ba­ve spe­ci­fičnim as­pek­ti­ma Agile pris­tu­pa.

PCPress.rs Image

Agile Serbia Konferencija kao novi regionalni brend

e­dnom go­di­šnje o­drža­va se Agile Serbia kon­fe­ren­ci­ja, naj­veći Agile do­gađaj na te­mu Agil­nog pris­tu­pa ra­zvo­ju so­ftve­ra u SEE re­gi­onu! Kon­fe­ren­ci­ja ima o­grom­nu po­dršku par­tne­ra: Scrum Alliance, kao krov­ne Scrum or­ga­ni­za­ci­je, kom­pa­ni­ja iz ra­znih in­dus­tri­ja, me­di­ja, IT or­ga­ni­za­ci­ja i klas­te­ra. Sva­ke go­di­ne kon­fe­ren­ci­ju po­se­ti pre­ko 500 uče­sni­ka iz vi­še od 12 ze­ma­lja Ev­ro­pe. Pre­da­vači su svet­ski i do­maći stručnja­ci iz o­blas­ti Agile‑a i IT‑ja. Zve­zda pret­ho­dne kon­fe­ren­ci­je bio je Bob Har­tman, po­zna­ti­ji kao Agile Bob, ko­ji je sa­rađivao sa vi­še od 100 po­zna­tih svet­skih kom­pa­ni­ja i tre­ni­rao je pre­ko 10.000 lju­di. Pro­gram je ve­oma in­te­rak­ti­van, a po­red edu­ka­tiv­nog de­la ko­ji se o­dvi­ja na tri sce­ne kroz pre­da­va­nja, dis­ku­si­je i ra­di­oni­ce, tu je i Coaching Corner, ne­for­ma­lan ku­tak za ra­zgo­vo­re i­zmeđu Agile tre­ne­ra i po­se­ti­la­ca.

Po­se­bno ra­du­je činje­ni­ca da je Agile Serbia kon­fe­ren­ci­ja pos­ta­la ev­rop­ski brend, pre­po­zna­tljiv po­se­bno u IT in­dus­tri­ji, u ko­joj je pri­me­na Agil­nih me­to­do­lo­gi­ja naj­zas­tu­plje­ni­ja i da je in­te­re­so­va­nje pro­fe­si­onal­ne za­je­dni­ce iz go­di­ne u go­di­nu sve veće. Za na­re­dnu go­di­nu i če­tvrtu po re­du Agile Serbia kon­fe­ren­ci­ja će bi­ti po­di­gnu­ta za je­dnu ste­pe­ni­cu vi­še. Si­gur­no je da zva­ni­ce mo­gu da očeku­ju dos­ta ino­va­ci­ja, o­dličnih pre­da­va­nja i stručne dis­ku­si­je kao i gos­te i­zne­nađenja – svet­ske Agile zve­zde!

Kako i vi možete do agilnosti?

Osim ser­ti­fi­ko­va­nih kur­se­va i tre­nin­ga, Agile Serbia ra­di i na ra­zvo­ju svo­jih onsite tre­nin­ga i edu­ka­ci­ja. Agile Serbia u­slu­ge ko­ris­ti pre­ko 130 kom­pa­ni­ja, i to ne sa­mo IT kom­pa­ni­je, već ban­ke, osi­gu­ra­va­juća dru­štva, ope­ra­te­ri te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja, itd.

Onsite edu­ka­ci­ja po­dra­zu­me­va spe­ci­ja­li­zo­va­ne tre­nin­ge na za­htev kom­pa­ni­ja, u nji­ho­vom o­kru­že­nju, ali i op­ci­ju te­am ili enterprise coaching‑a. Glav­na pre­dnost jes­te što uče­sni­ci mo­gu da pos­tav­lja­ju pi­ta­nja ve­za­na za svo­je kon­kre­tno o­kru­že­nje i prak­tične iza­zo­ve u ra­du, te da do­bi­ju od­go­vor na is­te. Edu­ku­je se veći broj lju­di ka­ko bi su­tra nji­hov tim­ski rad i ko­mu­ni­ka­ci­ja bi­li na za­vi­dnom ni­vou, što je je­dna od ne­op­ho­dnih stav­ki za dos­ti­za­nje agil­nos­ti.

Vi­še od 20 ra­zličitih kur­se­va una­pređuju zna­nja iz o­blas­ti in­že­njer­ske prak­se i pro­jek­to­va­nja, po­slov­nog pla­ni­ra­nja, pro­ce­ne i ri­zi­ka, tim­skog ra­da i ko­mu­ni­ka­ci­je, bez ob­zi­ra na to u ko­joj in­dus­tri­ji kom­pa­ni­ja pri­pa­da. U pot­pu­nos­ti pri­la­gođeni kur­se­vi i te­me ko­je bi od­go­va­ra­le okol­nos­ti­ma, ci­lje­vi­ma i za­hte­vi­ma kom­pa­ni­ja po­na­osob su je­dna od pre­dnos­ti, kao i us­klađenost pre­ma pret­ho­dnim zna­nji­ma i ve­šti­na­ma po­la­zni­ka.

PCPress.rs Image

Zbog čega uvek treba da budete agilni?

Da bi ne­ko po­slo­va­nje mo­glo da op­sta­ne, u­slov je bio ra­zvoj i pro­ši­re­nje, što je da­nas i­zra­že­ni­je ne­go ikad ra­ni­je. Ne­ka­da efi­ka­sni, tra­di­ci­onal­ni sis­te­mi u ko­ji­ma je pos­to­jao stro­go hi­je­rar­hij­ski pro­jek­tni me­na­džment, ni­su efi­ka­sni u no­vom di­gi­tal­nom do­bu. Po­se­do­va­nje in­for­ma­ci­ja je ra­ni­je bi­lo naj­va­žni­je, da­nas je to način na ko­ji se ba­ra­ta in­for­ma­ci­ja­ma i ka­ko se pre­no­se dru­gi­ma.

Da­le­ko veći značaj od sa­me in­for­ma­ci­je da­nas ima spo­so­bnost i ve­šti­na da se iz ve­li­ke ko­ličine in­for­ma­ci­ja i­zvuče mak­si­mum i da se stvo­ri ino­va­ci­ja ko­ju će, već dos­ta za­sićeno trži­šte da pri­hva­ti. Zbog to­ga su po­tre­bni ino­va­tiv­ni ti­mo­vi, agil­ni po­je­din­ci i sis­te­mi, in­di­vi­du­al­ci sprem­ni da pre­u­zmu od­go­vor­nost i da bu­du li­de­ri ka­da je u pi­ta­nju pro­me­na i kre­ira­nje ino­va­ci­ja.

Stva­ra­nje po­slov­nog am­bi­jen­ta za­sno­va­nog na agil­nos­ti i ino­va­tiv­nos­ti, te sprem­nos­ti da se pri­la­go­di po­tre­ba­ma i za­hte­vi­ma trži­šta – o­snov­ni je cilj ko­me Agile Serbia stre­mi već 7 go­di­na i os­tva­ru­je značajan na­pre­dak. Ne pro­pus­ti­te ovaj trend!

Korisna adresa: www.puzzlesoftware.rs

Facebook komentari: