Desk: Bežični pink komplet

Desk-pcathome156 Kao što smo već u ne­kom od pro­šlih bro­je­va na­ve­li, G‑Cube pro­i­zvo­de di­zaj­ni­ra­ju  is­ključivo že­ne za že­ne (i sve one ko­ji se ta­ko osećaju).  Za­to ni ne čudi što je žen­ski deo Re­dak­ci­je bio odu­šev­ljen ka­da nam je na test sti­gao pre­sla­dak ro­ze kom­plet tas­ta­tu­ra i miš pod na­zi­vom Cosmo‑tini. Di­zaj­ner­ski tim se baš po­tru­dio oko tas­ta­tu­re, pa je čak i font ko­jim su is­pi­sa­ne o­zna­ke na tas­ta­tu­ri ne­ka­ko ne­žan i žen­ski, pod­seća na kra­sno­pis. Du­gmići su pos­tav­lje­ni er­go­nom­ski, i pros­to za­hte­va­ju od vas da ih ko­ris­ti­te sa­mo po­sle de­talj­nog ma­ni­ki­ra. Još ako ste ura­di­li i frenč, tas­ta­tu­ra će vam i­zvrsno sta­ja­ti – u čita­vu sli­ku se sav­rše­no u­kla­pa­ju mul­ti­me­di­jal­ni tas­te­ri sre­brne bo­je. O­dmah upa­da u oči da fa­li nu­me­rički deo tas­ta­tu­re, ali svi zna­ju da je že­na­ma ma­te­ma­ti­ka sla­bi­ja stra­na pa su se valj­da ti­me ru­ko­vo­di­li i u fa­bri­ci.

Miš je ta­kođe er­go­nom­ski o­bli­ko­van, sva­ka­ko na­me­njen ma­njoj ša­ci, me­kan i la­gan za upo­tre­bu. Kao šlag na ovoj ro­ze tor­ti, uz kom­plet do­bi­ja­te dva pa­ra pu­nji­vih ba­te­ri­ja za mi­ša i tas­ta­tu­ru, ali i pu­njač ko­ji is­tov­re­me­no slu­ži i kao pro­du­žni kabl za USB ko­nek­tor. Ce­na je ne­što vi­ša od uobičaje­ne, ali ako ove ro­ze ge­dže­te bu­de­te za­hte­va­li kao  po­klon, va­ša jača po­lo­vi­na se si­gur­no neće bu­ni­ti.

Pročitajte i:  Izvučeni dobitnici Giveaway-a za 3K pretplatnika na YouTube-u!

Desk, PC Press #156

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,