Računari i Galaksija

Di­gi­tal­ni DJ

PCPress.rs Image

Ne­mačka kom­pa­ni­ja Magix nu­di niz a­pli­ka­ci­ja za rad sa ra­znim vrsta­ma mul­ti­me­di­jal­nih sa­drža­ja (audio, vi­deo, fo­to), a naj­po­zna­ti­ji su po pro­gra­mu za prav­lje­nje mu­zi­ke Music Maker i po to­me što su pre­uze­li ne­ka­da ve­oma po­zna­tu kom­pa­ni­ju Xara. Je­dan od no­vi­jih pro­gra­ma u Magix po­nu­di je Digital DJ, alat za re­pro­duk­ci­ju, skrečova­nje i mik­so­va­nje mu­zi­ke.

Magix Digital DJ se mo­že ko­ris­ti­ti za kre­ira­nje DJ se­to­va i pro­fe­si­onal­ne nas­tu­pe, ali i za kućne i­gra­ri­je i da­va­nje no­ve di­men­zi­je va­šoj mu­zičkoj ko­lek­ci­ji. Kao i­zvor mu­zi­ke mo­gu se ko­ris­ti­ti pos­to­jeći mu­zički faj­lo­vi ili in­te­gra­ci­ja sa iTunes-om. Za pro­fe­si­onal­no ko­rišćenje značaj­no je što Digital DJ po­drža­va ve­li­ki broj har­dver­skih DJ kon­tro­le­ra, a po­red Windows ver­zi­je pos­to­ji i u va­ri­jan­ti za Macintosh.

Put do so­li­dnih re­zul­ta­ta ni­je te­žak – do­volj­no je pos­ta­vi­ti omi­lje­ne pe­sme na ra­zličite „gra­mo­fo­ne”, po­de­si­ti op­ci­je zvu­ka, do­da­va­ti sem­plo­ve, i­zdva­ja­ti se­gmen­te i pra­vi­ti loop-ove. Za pot­pu­ni rad „bez ru­ku” mo­že se ko­ris­ti­ti op­ci­ja AutoMix, ko­ja će re­pro­du­ko­va­ti sve sa iza­bra­ne play lis­te uz auto­mat­sko mik­so­va­nje pre­la­za i­zmeđu pe­sa­ma. Magix Digital DJ po­se­du­je mu­fin te­hno­lo­gi­ju ana­li­ze zvu­ka, ko­ja će pre­tra­ži­ti va­šu ko­lek­ci­ju i i­zdvo­ji­ti na­slo­ve sličnih zvučnih ka­rak­te­ris­ti­ka ko­je za­tim mo­že­te uba­ci­ti u miks.

Pročitajte i:  Neobična putovanja: Internet stranica koja vas vodi u drugačiji svet zvuka

U de­mon­stra­ci­onoj ver­zi­ja pro­gra­ma sve op­ci­je su fun­kci­onal­ne, ali je o­gra­ničenje u to­me da će na sva­ka četi­ri mi­nu­ta na krat­ko bi­ti pre­ki­nut zvuk. In­sta­la­ci­ja pro­gra­ma ta­kođe u­ključuje po­dršku za Audio Stream Input/Output (ASIO), čijim ko­rišćenjem mo­že do­bi­ti ne­što bo­lji kva­li­tet zvu­ka u o­dno­su na stan­dar­dne Windows draj­ve­re. No­vi Magix Digital DJ 2 je je­dna od a­pli­ka­ci­ja na na­šem DVD-u, a sajt za do­da­tne in­for­ma­ci­je je www.magix.com.

Jovan Bulajić

(Objavljeno u PC#184)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,