BIZIT plus

Fuji: Photobook, knjiga uspomena

_D2N8037 Pre ne­ko­li­ko me­se­ci pi­sa­li smo o ak­tu­el­noj di­le­mi u sve­tu fo­to­gra­fi­je: di­gi­tal­ne us­po­me­ne ili pa­pir­ni fo­to­al­bu­mi? Umes­to od­go­vo­ra na ovo pi­ta­nje (ko­ji i ne mo­že bi­ti eg­zak­tan), od­sko­ra ima­mo tri­le­mu: reč je o naj­luk­su­zni­joj op­ci­ji  zva­noj photobook. To su a­trak­tiv­ne knji­ge na čijim se stra­ni­ca­ma na­la­ze va­še fo­to­gra­fi­je. Iz fir­me Megaphoto sti­glo nam je ne­ko­li­ko pri­me­ra­ka ovih knji­ga, i to u pra­vom tre­nut­ku – ka­da oda­be­re­te je­dan od ak­tu­el­nih mo­de­la fo­to­apa­ra­ta s na­šeg ve­li­kog tes­ta, ode­te na le­to­va­nje i vra­ti­te se s le­pim us­po­me­na­ma, pre­dla­že­mo da umes­to čuva­nja fo­to­gra­fi­ja na kar­ti­ci ili kla­sične i­zra­de is­pro­ba­te fo­to­buk. Za to vam i ni­je po­tre­bna po­se­bna pri­pre­ma – do­volj­no je da kar­ti­cu sa fo­to­gra­fi­ja­ma o­dne­se­te u je­dnu od Fujifilm‑ovih fo­to‑ra­dnji i na li­cu mes­ta oda­be­re­te knji­gu.

Ako že­li­te sa­mi da kre­ira­te svoj buk, pro­gram za kre­ira­nje po­tra­ži­te na a­dre­si www.pho­to­bo­ok.rs. S ob­zi­rom na broj­ne op­ci­je, to neće bi­ti je­dnos­ta­van za­da­tak: drve­ne ili ko­žne ko­ri­ce, sa fo­to­gra­fi­jom na ko­ri­ci ili bez nje, u svim de­ze­ni­ma i for­ma­ti­ma ko­je mo­že­te da za­mi­sli­te… Ko­ri­sno je zna­ti i to da ni­je ne­op­ho­dno da se va­še fo­to­gra­fi­je na­la­ze na elek­tron­skom me­di­ju ka­ko bis­te od njih na­pra­vi­li buk – na ovaj način mo­že­te ove­ko­večiti i sta­re fo­to­gra­fi­je svo­jih ro­di­te­lja ili na­pra­vi­ti po­ro­dično sta­blo.

Ce­na va­ri­ra­ju: naj­je­fti­ni­ja va­ri­jan­ta ko­štaće vas ot­pri­li­ke ko­li­ko i kla­sična i­zra­da fo­to­gra­fi­ja, a za naj­luk­su­zni­ju knji­gu i­zdvo­jićete par sto­ti­na ev­ra. Naš fa­vo­rit je buk sa crve­nim ko­ri­ca­ma od ko­že u is­tom ta­kvom ko­fe­ru – us­po­me­na ko­ju ćete že­le­ti sva­kom da po­ka­že­te.

[imagebrowser id=8]

www.fu­ji­film.rs

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: