G Data: Novi antivirus na domaćem tržištu

image Trži­šte Srbi­je je bogati­je za ponudu još jedne kompani­je koja se bavi softverom za zašti­tu računara. Nemačka kompani­ja G Data ima tradi­ci­ju od preko 25 godi­na, a tokom tog peri­oda usavrši­la je svoju ponudu i razgranala je veli­ki broj rešenja za pojedinačne i poslovne kori­sni­ke. Tako se sada na našem trži­štu mogu naći, i­zmeđu ostalih, paketi G Data TotalCare 2010 i NotebookSecurity 2010 namenjen zašti­ti prenosi­vih računara. Glavni adut ovog softvera je jednostavna upotreba. Vi­še informaci­ja potraži­te na www.vakcina.rs.

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Kako da uklonite antivirus koji niste ni instalirali
SBB

Tagovi: , , ,