Data centri 2024

Gigaset C620 – moćan i povoljan fiksni telefon

Uko­li­ko ste u po­tra­zi za na­sle­dni­kom sta­rog fik­snog te­le­fon­skog apa­ra­ta, on­da bi Gi­ga­set C620 mo­gao bi­ti sa­svim do­bar i­zbor.
C620

Svo­jim kva­li­te­tom i du­go­traj­nošću Gigaset je i kod do­maćih ko­ri­sni­ka i­zgra­dio imidž po­u­zda­nog bren­da, pa mo­del C620 s te stra­ne sva­ka­ko ima pre­po­ru­ku vi­še.
Di­zaj­ni­ran u pre­po­zna­tlji­vom, ali mo­der­nom ma­ni­ru, Gigaset C620 ima er­go­no­mično i du­go­traj­no kući­šte, ko­je mo­že­te do­bi­ti u be­loj ili crnoj bo­ji. Mo­žda je pro­i­zvođač mo­gao ma­lo vi­še da se po­i­gra sa bo­ja­ma, jer su crve­na i žu­ta sa­da, re­ci­mo baš u tren­du (a po­mo­gli bi nam i u po­tra­zi za slu­ša­li­com) ali do­bro, i­zne­nađenja su uvek mo­guća
No­vi Gigaset sas­to­ji se od ba­ze, ko­ju is­tov­re­me­no mo­že da de­li vi­še slu­ša­li­ca i, na­rav­no – slu­ša­li­ce, ko­ja ima dis­plej u bo­ji. Di­ja­go­na­la od 1,8 inča ugos­ti­la je re­zo­lu­ci­ju od 128×160 tačaka i pri­ka­zu­je vi­še od 65.000 bo­ja. U sta­nju mi­ro­va­nja dis­plej pri­ka­zu­je vre­me i da­tum, sa sli­kov­nim po­za­di­na­ma, a ka­da slu­ša­li­cu ak­ti­vi­ra­te, vi­de se uobičaje­ne in­for­ma­ci­je po­put na­pu­nje­nos­ti ba­te­ri­je i me­ni­ja, ali i ime slu­ša­li­ce. Ka­ko se sa je­dnom ba­zom mo­že ko­ris­ti­ti do še­set slu­ša­li­ca, Gigaset je ko­ri­snci­ma dao mo­gućnost da sva­ku slu­ša­li­cu na­zo­vu ime­nom po že­lji, ka­ko bi se one la­ko ra­zli­ko­va­le. Na­rav­no, tu je i ne­op­ho­dna in­for­ma­ci­ja o tra­ja­nju te­kućeg ra­zgo­vo­ra.
Od do­da­tnih op­ci­ja tu su i mo­gućnost po­zi­va­nja pre­ko spi­ker­fo­na, uz po­bolj­šan kva­li­tet zvu­ka. Te­le­fon po­drža­va ra­zme­nu SMS po­ru­ka du­ži­ne do 612 ka­rak­te­ra i omo­gućava ko­pi­ra­nje te­le­fon­skih bro­je­va u ime­nik di­rek­tno iz SMS po­ru­ke. Ime­nik sa­drži do 250 mes­ta, u ko­ja po sva­kom kon­tak­tu sta­ju do tri te­le­fon­ska bro­ja, ime, pre­zi­me, mejl a­dre­sa i još ne­ko­li­ko tek­stu­al­nih po­da­ta­ka. Me­mo­ri­ja uređaja pam­ti do dva­de­set po­zva­nih, pro­pu­šta­nih i od­go­vo­re­nih po­zi­va, uz po­dršku za iden­ti­fi­ka­ci­ju po­zi­va (omo­gućava je pro­vaj­der na za­htev ko­ri­sni­ka).

Kapacitet imenika 250 kontakata
Broj podržanih slušalica 6
Broj memorisanih poziva 20
Domet 50 metara unutra
300 metara napolju
Autonomija 530 sati standby
26 sati razgovora
Ostalo sms, baby alarm
Cena 59 evra

Gigaset C620 ima i ne­ko­li­ko vrlo za­nim­lji­vih fun­kci­ja, po­put pod­se­tni­ka na rođen­dan kon­ta­ka­ta iz ime­ni­ka ili bej­bi alar­ma, ka­da se ko­ris­ti vi­še slu­ša­li­ca sa is­tom ba­zom. Je­dna os­ta­je uz be­bu i obav­lja fun­kci­ju mo­ni­to­rin­ga, dok dru­ga jav­lja ka­da se be­ba o­gla­si. Uko­li­ko vam ta­ko od­go­va­ra, mo­že­te de­fi­ni­sa­ti vre­me na­kon ko­jeg će se ak­ti­vi­ra­ti od­go­vor na do­la­zni po­ziv i da li će se on obav­lja­ti kroz spi­ker­fon. Ne­ke od stan­dar­dnih fun­kci­ja su i­zbor me­lo­di­je zvo­na, ne­ko­li­ko ni­voa jačine zvu­ka u slu­ša­li­ci, blo­ki­ra­nje po­zi­va­oca, brzo bi­ra­nje pomoću predefinisanih ta­ste­ra 2-9, po­nov­no bi­ra­nje po­sle­dnjih 20 brojeva, alarm, o­sve­tlje­na tas­ta­tu­ra i dru­ge.
Što se auto­no­mi­je tiče, sa u­građenim pu­nji­vim, stan­dar­d­nim AA ba­te­ri­ja­ma ka­pa­ci­te­ta 1.300 mAh, slu­ša­li­ca os­ta­je u fun­kci­ji do 530 sa­ti u sta­nju mi­ro­va­nja ili do 26 sa­ti to­kom ra­zgo­vo­ra. Ova­kva auto­no­mi­ja, si­gur­ni smo, biće vi­še ne­go do­volj­na i za va­še naj­du­že tele­fonske ra­zgo­vo­re.

Ce­na kom­ple­ta, sa je­dnom slu­ša­li­com, u ma­lo­pro­da­ji iznosi oko 59 ev­ra.

Kontakt: www.roaming.rs; www.pccentar.com

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,

2 thoughts on “Gigaset C620 – moćan i povoljan fiksni telefon

Comments are closed.