BIZIT plus

HDTV

PCPress-HD-Res HD znači High Definition, pa skraćeni­ca HDTV o­značava te­le­vi­zij­sku sli­ku ko­ja se raščla­nju­je na vi­še ele­me­na­ta (pik­se­la) ne­go te­le­vi­zij­ska sli­ka stan­dar­dne de­fi­ni­ci­je (SDTV). Uobičaje­na re­zo­lu­ci­ja sli­ke u ev­rop­skom PAL sis­te­mu je 720×578 pik­se­la, pa se sva­ki pre­nos ko­ji po­dra­zu­me­va vi­še pik­se­la na­zi­va HD. Is­to­rij­ski gle­da­no, Fran­cus­ka je 1949. go­di­ne prva uve­la HD te­le­vi­zi­ju sa 819 li­ni­ja čije je emi­to­va­nje tra­ja­lo sve do 1983. Sli­ka je bi­la crno‑be­la, jer je ceo „TV etar“ (po­dučje ra­dio ta­la­sa za emi­to­va­nje TV pro­gra­ma) već bio stro­go po­de­ljen, a emi­to­va­nje ko­lor­ne sli­ke pro­u­zro­ko­va­lo bi me­ša­nje su­se­dnih ka­na­la.

U­pra­vo je o­gra­ničenje op­se­ga pre­pre­ka da se kroz ra­ni­je de­fi­ni­sa­ne ka­na­le „pro­tu­ri“ sli­ka veće re­zo­lu­ci­je, pa 1983. go­di­ne International Telecommunication Union uvo­di stan­dard ITU‑R ko­ji de­fi­ni­še HDTV kao sli­ku o­dno­sa 16:9, sa 1080 ak­tiv­nih li­ni­ja ko­je se na­i­zme­nično is­crta­va­ju (interlaced scan – 1080i) fre­kven­ci­jom od 50 Hz (u NTSC stan­dar­du 60 Hz) ili 1080 li­ni­ja ko­je se o­dje­dnom i­crta­va­ju (progressive scan – 1080p) fre­kven­ci­jom od 25 Hz (za NTSC 30 Hz). Mno­ge čla­ni­ce ITU su se pro­ti­vi­le stan­dar­du 720p ko­ji je da­nas naj­ra­ši­re­ni­ji, pa su tek zna­tno ka­sni­je uve­de­ni stan­dar­di ho­ri­zon­tal­ne re­zo­lu­ci­je ko­ji de­fi­ni­šu HDTV sli­ke kao 1920×1080 ili 1280×720. Sve to ipak ni­je do­ve­lo do stal­nog emi­to­va­nja HDTV pro­gra­ma sve do po­ja­ve di­gi­tal­nog pre­no­sa ko­jim se značaj­no sma­njio po­tre­bni op­seg za pre­nos HDTV si­gna­la. Pos­to­jeći emi­te­ri, na­ime, ni­su hte­li ni da čuju da imm ne­ko za emi­to­va­nje je­dnog pro­gra­ma za­u­zme čak tri pre­no­sna ka­na­la. Na gra­fi­ko­nu mo­že­te da vi­di­te ko­li­ko su HDTV for­ma­ti veći od stan­dar­dne te­le­vi­zij­ske sli­ke, a u ta­be­li su na­ve­de­ne re­zo­lu­ci­je HDTV uređaja ko­je se često pri­me­nju­ju.

Pročitajte i:  PC Press video: Korisnik ne želi da kupi vaš proizvod već rešenje za svoj problem!, Miroslav Varga

PCPress-Common-HDTV-res Ipak, danas preovlađuje shvatanje da je Full HD rezolucija (1920×1080) standard koji će preovladati i koji će obeležiti predstojeći duži period kućnog uživanja u pokretnim slika.

Razmislite pre kupovine

Vrlo čes­to ćete kao pre­po­ru­ku za ku­po­vi­nu čuti in­sis­ti­ra­nje na kva­li­te­tni­jem i traj­ni­jem pro­i­zvo­du. Is­to­ri­ja nas uči da to ima smi­sla, ali tre­ba ra­zmi­sli­ti o još ne­kim as­pek­ti­ma ku­po­vi­ne ko­je do­no­se sav­re­me­ni tem­po ži­vo­ta i fe­no­men zva­ni mo­da. Na­rav­no, ima smi­sla gra­di­ti kva­li­te­tnu i traj­nu kuću u ko­joj ćete pro­ves­ti ceo ži­vot, ali da li ku­po­va­ti traj­ne ci­pe­le ka­da ćete iona­ko sle­deće go­di­ne ku­pi­ti no­ve, jer će bi­ti ak­tu­el­ni dru­gi mo­dni tren­do­vi uz ko­je će va­še ovo­go­di­šnje ci­pe­le de­lo­va­ti sme­šno?

Iako još ni­smo sklo­ni da po­tro­šačku elek­tro­ni­ku uv­rsti­mo u mo­dne tren­do­ve, činje­ni­ca je da uređaje sve češće me­nja­mo – da­kle, ima li smi­sla da oni tra­ju se­dam go­di­na, ako će već na­kon tri go­di­ne bi­ti uve­li­ko pre­va­ziđeni? Na HD Ready te­le­vi­zo­ru mo­že­te da gle­da­te sve pro­gra­me ko­ji se da­nas pro­i­zvo­de, a dok se po­ja­ve 1080p sa­drža­ji, mo­že se de­si­ti vaš da­na­šnji 1080p HDTV bu­de stra­šno zas­ta­reo u o­dno­su na ta­da­šnje mo­de­le. Ili ste čeka­li pre­mi­šlja­jući se, a za to vre­me vaš kom­ši­ja se slat­ko na­gle­dao sve­ga i svačega na je­fti­nom HD Ready TV uređaju?

Pročitajte i:  PC Press video: Kako do Midjourney vizuelnih rešenja, Ljubomir Ristić, Comtrade Group

Ku­puj­te HDTV za ono što da­nas gle­da­te. Kao i os­ta­li te­hnički uređaji, on je tu sa­mo da vam omo­gući da bo­lje pra­ti­te ono što je naj­va­žni­je – sa­držaj. Za­to ne ku­puj­te HDTV po spe­ci­fi­ka­ci­ja­ma, već po sa­drža­ju ko­ji ćete na nje­mu pra­ti­ti. Oba­ve­zno po­ne­si­te ne­ki DVD ili tra­ži­te da vam pri­ka­žu ne­što što po­zna­je­te i što vo­li­te da gle­da­te i slu­ša­te. Bu­dućnost će do­ne­ti i no­ve sa­drža­je i no­ve uređaje za nji­ho­vu re­pro­duk­ci­ju, pa naj­vi­še pa­žnje o­bra­ti­te na ono što sa­da gle­da­te – ma­kar to bi­li i pre­no­si iz Skup­šti­ne.

PC Press

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: