HP: 4710s, ProBook sa ATI‑jem

PCPress-HP-ProBook-4710s Posle napornog rada, relaksirajte se uz omiljenu igru ili film na velikom ekranu — Bojan Stanojević

Po­sle sre­dnjeg i ma­log ProBook‑a, is­pro­ba­li smo i naj­veći u se­ri­ji, mo­del 4710s. Na prvi po­gled se ne pri­mećuje da se is­pod po­klop­ca na­la­zi e­kran di­ja­go­na­le 17“ – o­kvir oko e­kra­na je vrlo uzan, ta­ko da ga­ba­ri­ti računa­ra ni­su mno­go veći od uobičaje­nih 15“ mo­de­la, a i uku­pna ma­sa je­dva da pre­la­zi 3 kg. U po­gle­du di­zaj­na, ve­li­ki ProBook se ne ra­zli­ku­je od ma­njih. Is­pod po­klop­ca, ProBook 4710s liči na mo­de­le 4510s i 4515s, jer ima tas­ta­tu­ru sa nu­me­ričkim blo­kom i nis­kim, rav­nim tas­te­ri­ma. Touchpad je ši­ro­kog for­ma­ta i ima ver­ti­kal­ni scroll, ali je i on „pre­ko­pi­ran“ sa ma­njih mo­de­la – la­ko je mo­gao da bu­de u­građen veći, čime bi se pos­ti­gla veća pre­ci­znost. Za ra­zli­ku od naj­ma­njeg mo­de­la 4310s,  ProBook 4710s ne­ma čitač oti­sa­ka prsti­ju.

Ve­li­ki e­kran ima re­zo­lu­ci­ju od 1600×900 tačaka, a e­kra­nom u­prav­lja ATI‑jev gra­fički čip Mobility Radeon 4330 sa 512 MB sop­stve­ne me­mo­ri­je, što je naj­veća ra­zli­ka u o­dno­su na ma­nje mo­de­le iz se­ri­je. Ovaj čip ni­je do­vo­ljan ra­zlog da ProBook 4710s ­pro­gla­si­mo gaming lap­to­pom, ali je do­volj­no moćan da vam omo­gući da se po­sle po­sla le­po po­i­gra­te ili uži­va­te u ne­kom HD fil­mu. Sli­ku mo­že­te da „i­zve­ze­te“ na HD te­le­vi­zor pre­ko HDMI pri­ključka, a po­hva­lju­je­mo to što se na ovom računa­ru na­la­ze četi­ri USB utični­ce. Os­ta­tak har­dve­ra je sličan kao u ma­njim mo­de­li­ma: pro­ce­sor Intel P8700 ra­di na 2,53 GHz i ima na ras­po­la­ga­nju 3 GB me­mo­ri­je, ko­ja se mo­že pro­ši­ri­ti do 8 GB, ka­pa­ci­tet dis­ka je 320 GB, a „op­ti­ka“ je Blu‑ray Combo. „Žična mre­ža“ je gi­ga­bi­tna, a be­žična po­drža­va stan­dar­de a, g i n.

Pra­vi­lo „veće je bo­lje“ va­ži i ov­de, ali to znači i da je ProBook 4710s sku­plji od ma­nje braće. O­prav­da­nja za vi­šu ce­nu ima – tu je veći e­kran sa vi­šom re­zo­lu­ci­jom, a još značaj­ni­ja je dis­kre­tna gra­fi­ka. Ipak, ovaj računar je pres­kočio psi­ho­lo­šku gra­ni­cu od hi­lja­du ev­ra – sni­že­nje ce­ne od sa­mo ne­ko­li­ko pro­ce­na­ta bi mu ve­ro­va­tno po­bolj­ša­lo po­zi­ci­je na trži­štu, a i auto­no­mi­ja bi mo­gla da bu­de bo­lja: 110 mi­nu­ta na tes­tu Battery Eater je tek pro­sečan re­zul­tat.

Ekran:

17,3“ 1600×900 pix

Procesor:

Intel Core2Duo P8700 2,53 GHz

Memorija:

3 GB

Disk:

320 GB

Optički uređaj:

Blu-ray Combo

Grafika:

ATI Radeon HD 4330 512 MB

Dimenzije, masa:

32×411×270 mm, 3,08 kg

Operativni sistem:

Windows Vista Business

Preporučena cena:

1026 evra

Kontakt:

www.hp.rs

PC Press

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: ,