BIZIT plus

In­tex IT 5450 FM

PCPress.rs Image
Po­sle po­volj­nih 2.1 zvučni­ka, mo­de­la 2450 SUF, od Intex-a nam sti­že 5.1 sis­tem računar­skih zvučni­ka na­me­njen sličnoj cilj­noj gru­pi, ali s tri ka­na­la vi­še. Di­zajn je mo­de­ran i čist, a ku­ti­je i­zrađene od drve­ta i­zdva­ja­ju ove zvučni­ke od os­ta­lih mo­de­la slične ce­ne. Kom­plet sa­drži subwoofer s kon­tro­la­ma i pet sa­te­li­ta s ku­ki­com za kačenje na zid, pa ovi zvučni­ci mo­gu da bu­du i kan­di­dat za traj­no in­sta­li­ran kućni bi­os­kop. Dno svih ku­ti­ja ima gu­me­ne no­ži­ce ko­je po­bolj­ša­va­ju pri­anja­nje na po­dlo­gu. Je­di­na za­mer­ka na di­zajn je u to­me što je cen­tral­ni zvučnik us­pra­van. To mo­že ote­ža­ti pos­tav­lja­nje is­pred mo­ni­to­ra, ali uvek ga mo­že­te o­kre­nu­ti „na kant” jer su ovo je­dno­sis­tem­ski zvučni­ci, pa to neće uti­ca­ti na kva­li­tet zvu­ka.

Na glav­noj je­di­ni­ci je dis­plej s kon­tro­la­ma jačine, ula­za i FM ra­di­ja, a po­za­di je ulaz za an­te­nu, DVD (ili PC 5.1 ulaz) i dže­ko­vi za po­ve­zi­va­nje os­ta­lih pet zvučni­ka. Sa stra­ne mo­že­te uta­knu­ti USB disk ili SD kar­ti­cu i re­pro­du­ko­va­ti mu­zi­ku offline. U subwoofer-u je 5,25″ zvučnik od 30 W, a sa­te­li­te čine draj­ve­ri prečni­ka 3″ od po 20 W, što ovom 5.1 sis­te­mu da­je do­volj­no sna­ge za film, mu­zi­ku i i­gri­ce za­je­dno. Re­miks sjaj­ne pe­sme The Rite Place na ovim zvučni­ci­ma je dao ko­ličinu ba­sa ko­ja vas pros­to te­ra da skačete, a fun­kci­ja ProLogic o­dlično pre­tva­ra dvo­ka­nal­ni u ši­ri i „va­zdu­šas­ti­ji” 5.1 zvuk.

Zgo­dno je i to što da­ljin­skim u­prav­ljačem mo­že­te ne­za­vi­sno da me­nja­te jačinu subwoofer-u, cen­tral­nom ili os­ta­lim zvučni­ci­ma pa ta­ko sve mo­že­te da po­de­si­te u skla­du s pri­li­kom i uku­si­ma. S ob­zi­rom na to da se ra­di o je­dno­sis­tem­skim ku­ti­ja­ma, pri­mećuje se od­sus­tvo kraj­nje vi­so­kih to­no­va i po­ma­lo mu­tan zvuk u o­dno­su na sku­plje sis­te­me s po­se­bnim vi­so­ko­ton­ci­ma, ali ne pre­vi­še upa­dlji­vo, što je sjaj­no za ovu kla­su zvučni­ka.

Ka­da se sve u­zme u ob­zir, za ne­što vi­še od 6.000 di­na­ra do­bi­ja­te sa­svim so­li­dne 5.1 računar­ske zvučni­ke ili zvučni­ke za kućni bi­os­kop. Do­daj­te FM ra­dio, čita­nje sa USB dis­ko­va i kar­ti­ca, fun­kci­ju ProLogic i o­dličnu da­ljin­sku kon­tro­lu, i do­bi­li ste po­vo­ljan sis­tem ko­ji mo­že da pus­ti sja­jan zvuk iz ra­zličitih i­zvo­ra – ti­me ma­li broj mo­de­la mo­že da se po­hva­li.

Intex IT 5450 FM Ulaz: 5.1, AUX, USB, SD-MMC

Ukupna izlazna snaga: 130 W               

Frekvencijski opseg: 200 Hz + 20 kHz (sateliti), 20 Hz – 200 Hz (woofer)

Odnos signal/šum: Manje ili jednako 70 dB

Cena: 6300 din.

www.tnt.rs

(Objavljeno u PC#180)

Andrija Ćeranić

Facebook komentari: