Intervju: Natali Delić, CTO Vip mobile – Si­gur­no po­ve­za­ne stva­ri

Vip Čuvar­kuća je je­dna od ret­kih ja­sno za­o­kru­že­nih IoT po­nu­da na na­šem trži­štu. Međutim, glav­na „bit­ka“ za IoT bi­je se u po­za­di­ni – ta­mo gde IoT tre­ba da za­u­zme svo­je mes­to u pro­i­zvo­dnji i pa­me­tnim gra­do­vi­ma. Da li je na­ša mre­ža sprem­na za IoT iza­zo­ve, od­go­va­ra nam Na­ta­li De­lić, CTO kom­pa­ni­ja Vip mo­bi­le i A1 Slo­ve­nija.

PCPress.rs Image

Ka­kvo je tre­nu­tno sta­nje u mo­bil­nim mre­ža­ma Srbi­je, ko­li­ko su pri­la­gođene tre­nu­tnim po­tre­ba­ma i tren­do­vi­ma u te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma?

Mi­slim da mi u Srbi­ji mo­že­mo bi­ti po­no­sni na sta­nje u mo­bil­nim ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma ka­da su u pi­ta­nju 4G pro­to­ci. Pre­ma po­da­ci­ma iz no­vem­bra 2018. go­di­ne, Srbi­ja je na vi­so­kom 32. mes­tu od 123 i­zme­re­nih ze­ma­lja. Što se na­še mre­že tiče, Vip mobile je po ne­dav­nom ne­za­vi­snom tes­ti­ra­nju RA­TEL‑a i da­lje naj­bo­lji među ope­ra­te­ri­ma ka­da pričamo o brzi­ni pre­no­sa po­da­ta­ka. To je sva­ka­ko ne­op­ho­dan u­slov da bi se po­drža­le po­tre­be kraj­njih ko­ri­sni­ka i do­bar je početak za pri­me­nu ra­zličitih ICT re­še­nja ba­zi­ra­nih na mo­bil­noj mre­ži, od ko­jih bih sva­ka­ko i­zdvo­ji­la mo­gućnost ko­rišćenja NB IoT te­hno­lo­gi­ja za po­ve­zi­va­nje stva­ri i lju­di i stva­ra­nje ta­ko­zva­nog „in­ter­ne­ta stva­ri“.

Pročitajte i:  Roche za zdraviji život

Naj­pre smo ima­li ra­zgo­vo­re i krat­ke tek­stu­al­ne po­ru­ke, pa su prev­la­da­li mul­ti­me­di­jal­ni sa­drža­ji sve većeg obi­ma. Ko­li­ko će IoT, kon­tro­la i u­prav­lja­nje uređaji­ma i nji­ho­va međuso­bna ko­mu­ni­ka­ci­ja uti­ca­ti na pro­me­nu mre­že?

Ta­ko ve­li­ki broj uređaja sva­ka­ko do­no­si pro­me­ne u načinu ra­da mo­bil­nih ope­ra­te­ra. Sa NB IoT te­hno­lo­gi­jom po kva­dra­tnom ki­lo­me­tru mo­že se po­ve­za­ti i do 100 hi­lja­da uređaja, sa 5G mre­žom očeku­je se da će taj broj ići i do mi­li­on uređaja, što je mno­go veći broj uređaja ne­go što sa­da ima­mo ko­ri­sni­ka/lju­di po kva­dra­tnom ki­lo­me­tru. To za­hte­va da se po­slov­ni pro­ce­si i način u­prav­lja­nja mre­žom i ser­vi­si­ma una­pre­de, ali ta­kođe i veću auto­ma­ti­za­ci­ju na­ših po­slov­nih pro­ce­sa i pri­me­nu na­pre­dne ana­li­ti­ke, ma­šin­skog učenja pa i ve­štačke in­te­li­gen­ci­je, ka­ko bi­smo mo­gli da na be­zbe­dan način obe­zbe­di­mo pra­vo ko­ri­sničko is­kus­tvo.

Da li već pos­to­je re­še­nja ko­ja su do­volj­no efi­ka­sna ili je 5G ne­op­ho­dan da bi se op­ti­mi­zo­va­le i us­kla­di­le ra­zne vrste mo­bil­nog sa­o­braćaja?

Već sa­da je mo­guće ra­di­ti di­gi­ta­li­za­ci­ju pre­ko 4G mo­bil­ne mre­že ko­ja omo­gućava do­volj­ne pro­to­ke i po­drža­va i IoT re­še­nja. Međutim, za re­še­nja ko­ja za­hte­va­ju ma­lo ka­šnje­nje – kao što je vir­tu­el­na re­al­nost, eGaming, auto­nom­na vo­zi­la, ro­bo­ti­ka i slično, biće ne­op­ho­dno da se im­ple­men­ti­ra­ju no­ve te­hno­lo­gi­je, pre sve­ga 5G. Sa 5G te­hno­lo­gi­jom o­tvo­riće se mno­go no­vih mo­gućnos­ti za di­gi­ta­li­za­ci­ju.

Pročitajte i:  5.5G se promoviše kao mreža koja će unaprediti povezanost preduzeća 

Već u po­nu­di ima­te re­še­nje „Čuvar­kuća“ za re­zi­den­ci­jal­ne ko­ri­sni­ke. Ko­li­ko brzo je Vip Mo­bi­le u sta­nju da od­go­vo­ri na no­ve iza­zo­ve tj. na rast di­gi­tal­nih po­tre­ba priv­re­de?

Mi sa vi­še kom­pa­ni­ja i fa­kul­te­ta već ra­di­mo na tes­ti­ra­nju NB IoT te­hno­lo­gi­je, čija je ve­li­ka pre­dnost u o­dno­su na dru­ge IoT te­hno­lo­gi­je što se ko­ris­ti pos­to­jeća 4G mo­bil­na mre­ža. Dru­ga ve­li­ka pre­dnost za po­dršku di­gi­tal­nih po­tre­ba priv­re­de je što sa ovom te­hno­lo­gi­jom dos­tu­pnost si­gna­la pos­to­ji i na ne­pris­tu­pačnim lo­ka­ci­ja­ma, kao što su šu­me, pla­ni­ne, po­dru­mi, ka­na­li­za­ci­ja.

Treća pre­dnost je što je mo­guća dvo­smer­na ko­mu­ni­ka­ci­ja, što znači da uređaj mo­že da do­bi­je no­vu ver­zi­ju so­ftve­ra da­ljin­ski, ili mo­že da se po­ša­lje ne­ka ko­man­da ka uređaju, a ne da bu­de sa­mo u mo­du sla­nja po­da­ta­ka. Če­tvrta pre­dnost je što je si­gur­nost ko­mu­ni­ka­ci­je obe­zbeđena implementacijom si­gur­nih pro­to­ko­la za razmenu informacija, ko­ji su u­građeni u mo­bil­ne ko­mu­ni­ka­ci­je.

Da li Vip Mo­bi­le već ima ne­ka no­va re­še­nja ko­ja će us­ko­ro bi­ti dos­tu­pna na trži­štu?

Kao par­tne­ri vi­še kom­pa­ni­ja i fa­kul­te­ta mi ra­di­mo na tes­ti­ra­nju ra­znih uređaja pre­ko NB IoT mre­že, a pa­ra­lel­no sa tim smo sa par­tne­ri­ma ICT Hu­bom, ETF‑om, kom­pa­ni­ja­ma Mikroelektronika i Nokia or­ga­ni­zo­va­li VIp NB IoT chal­len­ge, gde smo iza­bra­li de­set ti­mo­va sa de­set ra­zličitih ide­ja da im po­mo­gne­mo da se na­pra­ve pra­va po­slov­na re­še­nja za di­gi­ta­li­za­ci­ju dru­štva, ba­zi­ra­na u­pra­vo na NB IoT te­hno­lo­gi­ji. Na­da­mo se da će ne­ka od tih re­še­nja vi­de­ti i svo­ju ko­mer­ci­jal­nu pri­me­nu.

Pročitajte i:  Korisnici 5G u Indiji troše 3,6 puta više podataka u poređenju sa korisnicima 4G

Korisne adrese:

www.vi­pmo­bi­le.rs
di­gi­ta­li­zuj­drus­tvo.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , ,