BIZIT plus

iQ‑Print: Kako pametno izabrati štampač ili ploter

OSA-print1Oda­kle po­če­ti? Šta se nu­di na trži­štu, da li je to ono što mi tre­ba? Gro­zni­ča­vo ko­pam po Web‑u. Ko­ja je ce­na? Da li će no­va ma­ši­na za­do­vo­lji­ti sve po­tre­be za štam­pom?  Ka­kav je o­dnos kva­li­te­ta i ce­ne, ko­li­ki je me­se­čni obim štam­pe, ko­li­ko za­pra­vo ko­šta oti­sak…

Ni­je li ovo na­čin na ko­ji ve­li­ka ve­ći­na nas ra­zmi­šlja pri­li­kom na­bav­ke ma­ši­ne za štam­pu? Ka­ko bi bi­lo da uvo­dni pa­sus sve­de­mo na pi­ta­nje: „Pa­me­tan i­zbor štam­pa­ča, šta to me­ni za­pra­vo tre­ba?“ Kao IT pro­fe­si­onal­ci­ma ko­ji­ma je oba­ve­za da svo­joj kom­pa­ni­ji pri­ba­vi­mo naj­bo­lje i naj­pro­duk­tiv­ni­je re­še­nje, po­či­nje­mo u­pra­vo sa te stra­ne.

Prvi do­ma­ći za­da­tak je pro­ce­na obi­ma štam­pe ko­ji ima­mo ili že­li­mo i ro­ko­va za zav­rša­va­nje stan­dar­dnih po­slo­va ko­ji­ma se ba­vi­mo. Da li su nam po­tre­bne dve ma­ši­ne zbog si­gur­nos­ti po­sla i ka­pa­ci­te­ta štam­pe? Je­smo li sprem­ni da se upus­ti­mo u avan­tu­ru sa „opa­snim pro­dav­ci­ma“ i na­pra­vi­mo pra­vi i­zbor iza ko­ga pro­fe­si­onal­no mo­že­mo sta­ti.

Slo­ži­će­mo se da ni­ko ne­ma ne­o­gra­ni­čen bu­džet, pa je za­to po­tre­bno na je­dan tas va­ge sta­vi­ti ulo­že­ni no­vac, a na dru­gi sve os­ta­le po­zi­tiv­ne ka­rak­te­ris­ti­ke ma­ši­ne ko­je mo­že­mo do­bi­ti. Šta su to kva­li­te­ti ko­ji nas pri i­zbo­ru in­te­re­su­ju? Re­zo­lu­ci­ja, brzi­na, pro­duk­tiv­nost… a zar to ni­je is­to? Brzi­na je po­da­tak ko­ji sva­ki pro­i­zvo­đač na­vo­di, a šta je to pro­duk­tiv­nost? Brzi­na?

OSA-print2Vi­še fak­to­ra ima uti­caj na pro­duk­tiv­nost, mo­že­mo ih i gra­fič­ki pri­ka­za­ti ka­ko to­čak pro­duk­tiv­nos­ti:

Pro­pu­sna moć (Throughput) je o­sno­va pro­duk­tiv­nos­ti i ona je mno­go vi­še od brzi­ne na­ve­de­ne u bro­šu­ri. Štam­pač je mo­žda brz, ali ko­li­ko tra­je za­me­na me­di­ja ili pri­pre­me do­ku­men­ta? Ovo je sa­mo je­dan od mo­gu­ćih sce­na­ri­ja i za­to je ve­oma bi­tno ko­li­ka je pro­pu­sna moć sis­te­ma ka­da se upus­ti­mo u o­zbilj­ni­ji po­sao.

Kva­li­tet otis­ka (Quality) je ja­sna ka­te­go­ri­ja, ali nju ne či­ni sa­mo re­zo­lu­ci­ja, jer šta ako iz prvog po­ku­ša­ja ni­je mo­gu­će do­bi­ti oti­sak za­do­vo­lja­va­ju­ćeg kva­li­te­ta, već je za to po­tre­bna po­nov­na ka­li­bra­ci­ja ma­ši­ne ili ne­ko­li­ko pro­bnih oti­sa­ka. Ne pos­to­ji ni­ko ko­ga za­glav­lji­va­nje pa­pi­ra ili ne­ki dru­gi zas­toj na ma­ši­ni u kri­ti­čnom tre­nut­ku ni­je i­zner­vi­rao, ali šta ako su ta­kvi zas­to­ji čes­ti? Za­to nam je po­tre­bna po­u­zda­na ma­ši­na (Reliability). I na kra­ju, da li je is­to ako za po­kre­ta­nje po­sla sva­ki put mo­ra­mo pro­ći tor­tu­ru klik­ta­nja po kom­pli­ko­va­nim me­ni­ji­ma, umes­to da sa­mo kli­kne­mo na je­dno ze­le­no du­gme i do­bi­je­mo kva­li­te­tan oti­sak u prvom po­ku­ša­ju. Sva­ka­ko je­dnos­tav­ni­je ru­ko­va­nje (Ease of Use) ma­ši­nom i skra­će­no vre­me po­kre­ta­nja po­sla re­zul­tu­je i sma­nje­njem ri­zi­ka od gre­ša­ka i do­da­tnih tro­ško­va.

Ova­kvim ra­zmi­šlja­njem mo­že­mo do­ći do za­hte­va pri na­bav­ci ma­ši­ne, ra­ču­na­ti sa po­volj­nom ku­po­vi­nom i si­gur­nom in­ves­ti­ci­jom za du­ži vre­men­ski pe­ri­od, što je u kri­znim vre­me­ni­ma ka­da su in­ves­ti­ci­je ret­ke ve­oma zna­čaj­no. Po­se­bno ka­da te in­ves­ti­ci­je tre­ba da osi­gu­ra­ju bu­du­ćnost bi­zni­sa u ko­me smo. Ne­vo­lja je je­di­no u to­me što na na­šem trži­štu još uvek ne­ma mno­go kom­pa­ni­ja ko­je se u pro­da­ji ru­ko­vo­de ovim prin­ci­pi­ma i od ko­jih mo­že­te do­bi­ti in­for­ma­ci­je na ova­kva pi­ta­nja. Je­dna od ko­ri­snih a­dre­sa i od­go­vor na mno­ge di­le­me je www.oce.osa.rs.

Boris Tanacković
OSA računarski inžinjering

Facebook komentari: