Računari i Galaksija

Ki­nes­ki O­ffice

PCPress.rs Image

Kingsoft Office je naj­lak­še opi­sa­ti kao ki­nes­ku ko­pi­ju pa­ke­ta Microsoft Office, čime se o­bja­šnja­va­ju dve va­žne činje­ni­ce pove­za­ne s ovim pa­ketom – da je za­is­ta na­prav­ljen u Ki­ni i da dos­ta pod­seća na ori­gi­nal­ni Office. Ko­re­ni ovog pa­ke­ta pru­ža­ju se vi­še od dva­de­set go­di­na u pro­šlost, gde su prvo tekst pro­ce­sor WPS a za­tim in­te­gri­sa­ni pa­ket WPS Office ste­kli ve­li­ku po­pu­lar­nost u ma­tičnoj zem­lji. No­vi­je ver­zi­je pa­ke­ta po­ne­le su na­ziv Kingsoft Office (ta­kođe su po­zna­ti i skraćeni na­zi­vi KSOffice ili sa­mo KSO) i ši­re­nje na svet­sko trži­šte, iako je tu po­pu­lar­nost skrom­ni­ja ne­go u Ki­ni.

Pa­ket Kingsoft Office sas­to­ji se od tri glav­ne a­pli­ka­ci­je – tekst pro­ce­so­ra Writer, ala­ta za kre­ira­nje pre­zen­ta­ci­ja Presentation i pro­gra­ma za rad sa ta­be­la­ma Spreadsheets. Iz na­zi­va pro­gra­ma, o­snov­ne na­me­ne i ko­ri­sničkog in­ter­fej­sa la­ko se mo­že za­ključiti da na­prav­lje­ni po uzo­ru na Microsoft Word, PowerPoint i Excel. Sa Kingsoft Office a­pli­ka­ci­ja­ma ra­di se na sličan način kao sa Microsoft Office e­kvi­va­len­ti­ma (iako ne­ke na­pre­dne op­ci­je ni­su dos­tu­pne), čemu značaj­no do­pri­no­si pre­sli­ka­no ko­ri­sničko o­kru­že­nje. Stan­dar­dno o­kru­že­nje u no­vom Kingsoft Office 2012 pod­seća na Microsoft Office XP/2003, uz op­ci­oni in­ter­fejs na­lik na Microsoft Office 2007/2010.

Kingsoft Office mo­že da čita i sni­ma do­ku­men­te u stan­dar­dnim for­ma­ti­ma – po­drža­ni su for­ma­ti za Microsoft Word (doc/docx), Excel (xls/xlsx), PowerPoint (ppt/pptx, kao i sop­stve­ni Kingsoft for­ma­ti. Kingsoft na­vo­di da je pos­ti­gnu­ta vi­so­ka kom­pa­ti­bil­nost sa Microsoft Office a­pli­ka­ci­ja­ma na ni­vou ko­ri­sničkog in­ter­fej­sa i po­drške za for­ma­te do­ku­me­na­ta. Ova kom­pa­ti­bil­nost u prak­si znači da će većina do­ku­me­na­ta bi­ti is­prav­no pročita­na i pri­ka­za­na, ali su u ne­kim slučaje­vi­ma mo­guća ma­nja od­stu­pa­nja.

Kingsoft Office 2012 je je­dna od iza­bra­nih a­pli­ka­ci­ja na na­šem ovo­me­sečnom dis­ku, gde se na­la­zi ver­zi­ja bes­pla­tna za ličnu upo­tre­bu.

Pos­to­ji i (ko­mer­ci­jal­na) ver­zi­ja Kingsoft Office Professional ko­ja ima ne­ke do­da­tne mo­gućnos­ti, kao što su no­vi ko­ri­snički in­ter­fejs (ribbon sis­tem na­vi­ga­ci­je na­lik na Microsoft Office 2007/2010), po­drška za ma­kroe, rad sa do­ku­men­ti­ma na vi­še tab-ova, kon­ver­zi­ja u PDF for­mat i op­ci­je za po­de­ša­va­nje si­gur­nos­ti i ši­fro­va­nje do­ku­me­na­ta.

Ma­tični sajt za Kingsoft Office je www.ksoffice.net; sa saj­ta se mo­gu pre­uze­ti po­je­di­načne in­sta­la­ci­je za sva­ku od a­pli­ka­ci­ja (Writer, Presentation i Spreadsheets), uko­li­ko že­li­te da in­sta­li­ra­te sa­mo ne­ke a­pli­ka­ci­je umes­to kom­ple­tnog pa­ke­ta. Kingsoft ta­kođe nu­di Kingsoft Office Reader for Android, bes­pla­tan pa­ket za te­le­fo­ne na Android plat­for­mi ko­ji omo­gućava pre­gled do­ku­me­na­ta u Office for­ma­ti­ma.

Jovan Bulajić

(Objavljeno u PC#183)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,