BIZIT plus

Nikon Co­ol­pix B500

Kad Coolpix apa­rat pod­se­ća na SLR ka­me­ru i ima zum o­bjek­tiv 40X, ja­sno vam je da do­bro le­ži u ru­ci.

B500_BK_front34r_lo_t

Te­ži­na je, bez ob­zi­ra na do­mi­nan­tnu ko­mo­ru op­ti­ke, do­bro ras­po­re­đe­na. Pre­dnja stra­na ka­me­re je bez su­vi­šnih de­ta­lja, sa so­li­dnim ru­ko­hva­tom, na či­jem se vrhu na­la­zi oki­dač sa zum kon­tro­la­ma na prste­nu oko nje­ga. Na gor­njem pa­ne­lu se, osim ste­reo mi­kro­fo­na i blic ko­mo­re, na­la­zi toč­kić za izbor odgovarajućeg pro­gra­ma ra­da.
Za­dnjim pa­ne­lom do­mi­ni­ra po­kre­tni LCD mo­ni­tor i oče­ki­vani set kon­tro­la – star­to­va­nje vi­deo re­ži­ma, če­t­vo­ro­smer­ni toč­kić i če­ti­ri kon­cen­tri­čno ra­zme­šte­na tas­te­ra. Ne­ma ma­nu­el­nih mo­do­va, ali su oni pre­de­fi­ni­sa­ni do­bro o­smi­šlje­ni; za­klju­ču­je­mo da je kon­struk­tor­ska li­ni­ja-vo­di­lja si­gur­no bi­la je­dnos­tav­nost ko­ri­šće­nja.
Apa­rat ima mo­ćan zum o­bjek­tiv sa ED sta­klom (op­tič­ki 40X), dok di­gi­tal­ni zum du­pli­ra tu broj­ku (80X). Ma­da ne pre­po­ru­ču­je­mo čes­tu upo­tre­bu di­gi­tal­nog zu­ma, uve­ri­li smo se da Dynamic Fine Zoom obezbeđuje so­li­dnu sa­ra­dnju so­ftve­ra i sis­te­ma za re­duk­ci­ju vi­bra­ci­ja.
U­gra­đen je Wi‑Fi sa NFC i Bluetooth (low energy BLE) ko­nek­ci­jom, pa se ko­ri­snik la­ko mo­že po­ve­za­ti sa mo­bil­nim ure­đa­ji­ma, a pre­ko njih i sa dru­štve­nim mre­ža­ma. Po­tre­bno se sa­mo in­sta­li­ra­ti SnapBridge a­pli­ka­ci­ju i ta­ko omo­gu­ći­ti auto­mat­ski tran­sfer snim­lje­nog ma­te­ri­ja­la na pa­me­tni te­le­fon ili ta­blet. Mo­del B500 spa­da u kla­su prilično ma­lo­broj­nih ka­me­ra ko­je ko­ris­te AA ba­te­ri­je, ali je mo­gu­ć­nost la­ke na­bav­ke na­pa­ja­nja i o­dli­čan ka­pa­ci­tet (600 za al­kal­ne ba­te­ri­je) ono što se na­me­će kao pre­dnost.

Nikon Coolpix B500
Senzor BSI-CMOS (6.17 x 4.55 mm), 16 MP, 4608 x 3456 piksela
Optika 23-900 mm (ekv.), 40X zum, Lens shift VR (foto), Lens shift i Electronic VR (video)
Video format 1920×1080 (60i, 30p), MPEG-4, H.264
Osetljivost (ISO) 125-1600, 3200 i 6400 u PSAM režimima
Zatvarač 25sec – 1/4000, električni i mehanički
Displej TFT LCD, 3” (921k), Tilting
Memorija (interna)  SD/SDHC/SDXC (20MB)
Preporučena cena 34.990 din.
Specijal (specifičnosti) Wi-Fi, NFC & Bluetooth
Kontakt www.refot.com

 

Objavljeno u časopisu PC#234

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: , , ,