Računari i Galaksija

PC Press: a‑squared (a²) protiv štetnog softvera

ASquared Be­zbe­dnost sis­te­ma je stal­no u­gro­že­na sa ra­znih stra­na, pa do­brih pro­gra­ma za za­šti­tu i­zgle­da ni­ka­da ni­je pre­vi­še. Naš ovo­me­sečni pre­dlog iz ove ka­te­go­ri­je je a‑squared Free (na­ziv se mo­že pro­tu­mačiti i kao „a na kva­drat“) aus­trij­ske kom­pa­ni­je Emsi Software. To je in­te­gri­sa­no re­še­nje za ot­kri­va­nje i u­kla­nja­nje ra­znih ka­te­go­ri­ja šte­tnog so­ftve­ra – vi­ru­sa, tro­ja­na­ca, crva, bot‑ova, spyware‑a itd.

Pa­ket a‑squared Free ima ne­ko­li­ko op­ci­ja, počev od brzog ske­ni­ra­nja ko­je će pro­ve­ri­ti sa­mo naj­značaj­ni­je de­lo­ve sis­te­ma, pa do du­bo­kog ske­ni­ra­nja ko­je će se za­vući u sva­ki fajl na dis­ko­vi­ma. Ske­ni­ra­nje ko­ris­ti uobičaje­ni sis­tem pre­po­zna­va­nja oti­sa­ka po­zna­tih šte­tnih pro­gra­ma, kao i na­pre­dne me­ha­ni­zme za ot­kri­va­nje još ne­po­zna­tih opa­snos­ti. Ak­tu­el­na ver­zi­ja pro­gra­ma se re­kla­mi­ra da pre­po­zna­je vi­še od 3 mi­li­ona oti­sa­ka, a sis­tem se re­dov­no ažu­ri­ra online. Čak i „brzo“ ske­ni­ra­nje mo­že po­tra­ja­ti zna­tno du­že ne­go kod dru­gih sličnih pro­gra­ma, a u­pra­vo je spor rad naj­veća ma­na a‑squared‑a. Još je­dna ma­na je što se čes­to de­ša­va da se pri­ja­ve la­žne u­zbu­ne u sa­svim re­gu­lar­nim pro­gra­mi­ma, ali to je svoj­stve­no za sko­ro sve pro­gra­me za za­šti­tu.

Pročitajte i:  Izvučeni dobitnici Giveaway-a za 3K pretplatnika na YouTube-u!

Na na­šem DVD‑u #156 na­la­zi se a‑squared Free ko­ji je bes­pla­tan za ličnu upo­tre­bu, a pro­i­zvođač ga nu­di kao re­kla­mu za kom­ple­tni­ji ko­mer­ci­jal­ni pro­gram a‑squared Anti‑Malware. Free ver­zi­ja je pot­pu­no fun­kci­onal­na, a je­di­no o­gra­ničenje je u­pra­vo pri­ka­zi­va­nje re­kla­me za pu­nu ver­zi­ju. Naj­značaj­ni­je po­bolj­ša­nje a‑squared Anti‑Malware je mo­gućnost kon­stan­tnog praćenja ra­da sis­te­ma i pra­vov­re­me­no ot­kri­va­nje šte­tnog so­ftve­ra ko­ji po­ku­ša­va da za­ra­zi Windows. Vi­še in­for­ma­ci­ja o pro­gra­mi­ma a‑squared po­tra­ži­te na www.emsisoft.com.

PC Press #156, Jovan Bulajić

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,