BIZIT plus

PC Press broj 183 u prodaji

Nakon pregleda laptop računara u broju 182, koji sada možete da čitate i na našem sajtu, broj 183 donosi vodič za kupovinu HD televizora. Pored pregleda aktuelnih modela pametnih televizora, tu su i novi procesori i čipset iz Intel-a, Android 4 iz Google-a, te zabavna digitalna Rubikova kocka. Poslovnim korisnicima namenjeno je uputstvo za izbor ERP softvera i nekoliko poslovnih notebook računara koje nude HP i Lenovo, a Voja Antonić istražuje da li će RFID tehnologija započeti i eru digitalnog džeparenja…

PCPress-183-cover

PCPress-183-content-00

3D slika na pametnom televizoru

Po­sle pa­me­tnog te­le­fo­na, sti­gli su i pa­me­tni te­le­vi­zo­ri: pre­uzi­ma­ju pro­gra­me i dru­ge sa­drža­je sa In­ter­ne­ta, vi­de YouTube, Facebook i Twitter, a ako je računar u bli­zi­ni, svi fil­mo­vi sa nje­go­vog dis­ka su vam na ras­po­la­ga­nju. 3D sli­ka je adut  sku­pljih mo­de­la, a di­ja­go­na­la e­kra­na
ne­pres­ta­no ras­te. Za­to kre­ni­te u Te­hno­ma­ni­ju i iza­be­ri­te pa­me­tan te­le­vi­zor sa sli­kom
u ko­joj ćete uži­va­ti!

 

PCPress-183-content-01

Intel za novi desktop

Na­kon du­že pa­uze, Intel je spre­mio pra­ve no­vi­te­te za desktop računa­re. Pro­ce­sor s vi­še je­zga­ra, no­vo po­dno­žje sa 2011 pi­no­va i moćni­ji čip­set za­me­niće „do­tra­ja­lu“ LGA1366 plat­for­mu – ovo je do­bro­do­šli­ca za Core i7 3930K i Sandy Bridge E.

PCPress-183-content-02

ERP po va­šoj me­ri

I­zbor po­slov­nog in­for­ma­ci­onog sis­te­ma ni­ka­da ni­je bio je­dnos­ta­van za­da­tak, na­ročito ka­da pred so­bom ima­te bo­ga­tu po­nu­du. Po­tru­di­li smo se da vam ba­rem ma­lo olak­ša­mo i­zbor pri­ka­zom EPR sis­te­ma ko­je nu­di do­maće trži­šte.

PCPress-183-content-03

HP EliteBook: Elitni laptopi

HP‑ovu se­ri­ju pre­no­si­vih računa­ra EliteBook čine dve gru­pe: vrhun­ski računa­ri na­me­nje­ni po­slov­nim lju­di­ma i mo­bil­ne ra­dne sta­ni­ce. Is­pro­ba­li smo po je­dan nov mo­del iz sva­ke ka­te­go­ri­je – da li za­slu­žu­ju ime ko­je no­se?

PCPress-183-content-04

To­u­chCu­be: Rubikova eKocka

Sva­ko ko je vi­deo Ru­bi­ko­vu ko­cku bio je fas­ci­ni­ran nje­nom me­ha­ni­kom – ka­ko se stra­ni­ce ne­za­vi­sno o­kreću, a da se sve ne ras­pa­dne? Sada je mehanika nebitna – sti­gla je elek­tron­ska ko­cka, Rubik’s TouchCube.

PCPress-183-content-05

Džeparenje na daljinu

RFID kar­ti­ce su si­gur­ni iden­ti­fi­ka­tori, ali i oni ima­ju Ahi­lo­vu pe­tu – ne­ko ko pro­la­zi po­red vas mo­že da pročita RFID kar­ti­cu ko­ju no­si­te u dže­pu, da je ko­pi­ra i o­tvo­ri va­ša vra­ta. Ka­ko se zaštititi?

PCPress-183-content-06

Android 4 na delu

Već se ne­ko­li­ko me­se­ci priča o no­vom Android‑u, ko­ji će naj­pre bi­ti pri­ka­zan na no­vom Google te­le­fo­nu. Da vi­di­mo hoće li Ice Cream Sandwich na Samsung Galaxy Nexus‑u doneti obećani korak unapred.

PCPress-183-content-07

Co­at: U novom 3D kaputu

In­dus­tri­ja 3D kom­pju­ter­ske gra­fi­ke pus­ti­la je du­bo­ke ko­re­ne u pro­duk­ci­ja­ma TV pro­gra­ma, fil­mskoj ume­tnos­ti i mo­der­nim vi­deo‑i­gra­ma. Na­šu pa­žnju po­no­vo je pri­vu­kao Pilgway 3D Coat, sada u ver­zi­ji 3.7.

Pročitajte i:  HP pokreće pretplatnički servis za iznajmljivanje printera

PCPress-183-content

Facebook komentari: