Top50 2023

PC Press broj 184 u prodaji

U prodaji je novogodišnje izdanje časopisa PC Press koje donosi pregled tablet računara na našem tržištu, šest najboljih smartfona za 2011. godinu po merilima uredništva časopisa connect. Iz Amazon-a stiže Kindle Fire, prvi tablet nakon niza uspešnih e-čitača. Tu je uputsvo za generalno čišćenje i spremanje Windows-a, smernice za poslovne korisnike o tome kako treba da planiraju nabavku ili obnavljanje ICT opreme, a onima koji vole da programiraju, namenjen je tekst o novostima u paketu Delphi…

PCPress-184-cover

PCPress-184-content_00

Ve­li­ki pre­gled ta­blet ra­ču­na­ra

Pra­zni­čni da­ni su do­bar po­vod da svo­ju ko­lek­ci­ju ure­đa­ja do­pu­ni­te naj­mo­der­ni­jim – ta­ble­tom. Mo­žda vam on tre­ba za po­sao, a mo­žda će po­slu­ži­ti za ku­ćnu, multi­­me­di­jal­nu za­ba­vu; sa­mo iza­be­ri­te pra­vi mo­del. Testi­ra­li smo 15 kan­di­da­ta…

PCPress-184-content_01

Telefoni go­di­ne

Pred va­ma su pre­po­ru­ke con­nect‑a za smart te­le­fo­ne ko­ji su obe­le­ži­li 2011. go­di­nu. Svi mo­de­li su, na­rav­no, de­talj­no la­bo­ra­to­rij­ski tes­ti­ra­ni, ali ovo­ga pu­ta ak­ce­nat stav­lja­mo na oce­ne ure­dni­ka naj­ve­ćeg ev­rop­so­kog ča­so­pi­sa za te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je.

PCPress-184-content_02

De­sign CX: 3D u stra­tos­fe­ri

U eri sve­mo­gu­će 3D kom­pju­ter­ske gra­fi­ke i ho­li­vud­ske me­ga­lo­ma­ni­je, pos­to­ji i dru­gi 3D svet, sa dru­ga­či­jim za­hte­vi­ma, pro­fe­si­onal­nim stan­dar­di­ma i di­zaj­ner­skim strem­lje­nji­ma. Za taj svet pos­to­je dru­ga­či­ja, jev­ti­ni­ja ali i ade­kva­tni­ja re­še­nja. Fir­ma Strata nu­di ne­što ori­gi­nal­no: Design 3D CX.

PCPress-184-content_03

Kin­dle Fi­re: nešto između

Kindle či­ta­či elek­tron­skih knji­ga su po­pu­lar­ni, a sa­da se ova po­ro­di­ca ši­ri je­dnim ne­obi­čnim ure­đa­jem: Kindle Fire je je­fti­ni či­tač ko­ji kon­ku­ri­še zna­tno sku­pljim ta­ble­ti­ma. Ho­će li prin­cip „ne­što i­zme­đu“ im­pre­si­oni­ra­ti ko­ri­sni­ke?

PCPress-184-content_04

Del­phi na 64 bi­ta

Delphi XE2 pe­nje po­pu­lar­no pro­gra­mer­sko o­kru­že­nje na vi­ši ni­vo – ko­na­čno u modifikovanom pas­ka­lu mo­že­te da pi­še­te 64‑bi­tne a­pli­ka­ci­je… a onda i nji­ho­ve va­ri­jan­te za ra­zne, pre svega mobilne plat­for­me.

PCPress-184-content_07

Iz Ou­tlo­ok‑a u o­bla­ke

Ra­zmi­šlja­te o se­lid­bi po­slo­va u o­bla­ke? Da po­čne­mo od naj­je­dnos­tav­ni­jeg – e‑mail‑a. Ka­ko da ve­li­ku ar­hi­vu e‑mail po­ru­ka iz vi­še kli­je­na­ta pre­ba­ci­mo naj­pre u Outlook 2010, a po­tom u Gmail cloud?

PCPress-184-content_05

No­vo­go­di­šnje spre­ma­nje

Pro­gra­me za auto­mat­sko či­šće­nje sis­te­ma ne­ki ko­ris­te re­dov­no, ne­ki spo­ra­di­čno, dok ne­ki tvrde da se nji­ho­vom upo­tre­bom ne do­bi­ja ni­šta. Pro­ba­li smo naj­po­pu­lar­ni­je i pro­ve­ri­li nji­ho­vu efi­ka­snost

PCPress-184-content_06

Et­her­net na 100 gi­ga­bi­ta

Pre 15 go­di­na po­ja­vio se Gigabit Ethernet. U me­đuv­re­me­nu ovaj mrežni pro­to­kol je u­brzan najpre na 10 gi­ga­bi­ta u se­kun­di, a sa­da i na 100! Šta nam do­no­si no­vi komunika­cioni stan­dard i ima li gra­ni­ca u­brza­nju?

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,