Računari i Galaksija

PC Press broj 185 u prodaji

Februar je mesec u kome žiri časopisa PC Press već tradicionalno proglašava WebTop50 pobednike. Pored ovog događaja koji uvek privlači veliku pažnju čitalaca, novi PC Press donosi informacije o tome kako vašu kuću možete učiniti pametnijom uz pomoć ICT tehnologija, kako unaprediti poslovanje korišćenjem Cloud tehnologije, a tu je i niz prikaza zanimljivih uređaja: ASUS Transformer Prime, Toshiba Qosmio F750-10M, Samsung S24A850 sa novim PLS ekranom, tablet BlackBerry PlayBook, smartfon Motorola RAZR, LG LW980S televizor, Canon PowerShot G1 X fotoaparat, NEC 3D projektor… Iako se radi o vrhunskim uređajima, tek nas čekaju prava iznenađenja predstavljena na sajmu CES.

PCPress-185-cover

PCPress-185-content-01_thumb[1]

Pedeset Webtastičnih

Pe­tna­es­ti po re­du i­zbor naj­bo­ljih do­maćih saj­to­va po­ka­zao je da kva­li­tet i da­lje o(p)sta­je na vrhu, ali da je za kvan­tne sko­ko­ve po­treb­no još mno­go edu­ka­ci­je, tru­da, do­bre vo­lje, nov­ca… Pred­stav­lja­mo 50 naj­bo­ljih do­maćih Web saj­to­va po i­zbo­ru na­še Re­dak­ci­je.

PCPress-185-content-02_thumb[1]

Kuća pod kontrolom

Iako se o nji­ma već go­di­na­ma go­vo­ri, pro­jek­te „pa­me­tnih kuća“ čita­oci najčešće u­bra­ja­ju u fu­tu­ris­ti­ku ili čak naučnu fan­tas­ti­ku. No­ve ge­ne­ra­ci­je kućne elek­tro­ni­ke su nas, go­to­vo ne­pri­me­tno, na­vi­kle na fun­kci­je auto­mat­ske kon­tro­le, pa se na­meće pi­ta­nje ka­ko tu auto­ma­ti­ku uje­di­ni­ti… i stan­dar­di­zo­va­ti.

PCPress-185-content-03_thumb[1]

Do oblaka u dva koraka

Cloud je na­ša sa­da­šnjost i bu­dućnost, pa je pra­vi tre­nu­tak da počne­te se­obu svog po­slo­va­nja „u o­blak“. Kre­ni­te pa­žlji­vo, ko­rak po ko­rak, a mi vas upo­zna­je­mo sa prva dva, ko­ja su uje­dno i naj­pro­ble­ma­tični­ja.

PCPress-185-content-04_thumb[1]

ASUS Transformer Prime

Hi­brid ta­ble­ta i netbook‑a, ASUS Transformer, iza­zvao je već u prvoj ver­zi­ji ve­li­ko in­te­re­so­va­nje. Sa­da je sti­gao na­sle­dnik na­zvan Prime, kom­bi­no­va­ni računarčić ko­ji pri­ka­zu­je Android 4.0 u naj­lep­šem sve­tlu.

PCPress-185-content-05_thumb[1]

Toshiba 3D laptop bez naočara

Qosmio F750‑10M ima na e­kra­nu do­da­tni sloj Active lens, ko­ji eli­mi­ni­še po­tre­bu za 3D naočari­ma, a po­moću ka­me­re o­dređuje po­zi­ci­ju gle­da­oca i pri­la­gođava mu 3D pri­ka­z. Ka­ko to fun­kci­o­ni­še u prak­si?

PCPress-185-content-06_thumb[1]

Kindle na dodir

Amazon, vo­deći pro­iz­vođač eBook čitača, i­zba­cio je če­tvrtu ge­ne­ra­ci­ju uređaja, do­pu­niv­ši pa­le­tu pro­i­zvo­da sa ne­ko­li­ko ver­zi­ja i uvo­deći e­kran ose­tljiv na do­dir. Da­kle, da li iza­bra­ti Kindle Keyboard ili Kindle Touch?

PCPress-185-content-07_thumb[1]

Samsung: Iznad HD rezolucije

Samsung S24A850DW je prvi mo­ni­tor kod ko­ga se sli­ka is­crta­va no­vom PLS ma­tri­com s po­za­din­skim LED o­sve­tlje­njem. Da vi­di­mo ka­ko se te­hno­lo­gi­ja ko­ja je pro­sla­vi­la Galaxy Tab 10.1 po­ka­za­la u desktop sve­tu.

 

PCPress-185-content-08_thumb[1]

RIM PlayBo­ok: Po­sle po­sla

Ima li na trži­štu ta­ble­ta mes­ta za još je­dnog ve­li­kog i­grača? BlackBerry sma­tra da ima, am­bi­ci­o­zno pred­stav­lja­jući mo­del PlayBook, čiji na­ziv aso­ci­ra na pri­me­ne ko­je do sa­da ni­su bi­le spe­ci­jal­nost kom­pa­ni­je RIM.

 

PCPress-185-content

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , ,